Kárné řízení ústavních soudců, zasláno na vědomí prezidentovi republiky

Vážený Soude,

vážený pane předsedo ústavního soudu, vážený pane prezidente

Před podáním žádosti o informace dle zákona o informacích sděluji,

1)   že se připojuji k českým, viz http://zadame.blogspot.com a evropským, viz http://svobodu.blogspot.com/ právnickým a fyzickým osobám na zahájení kárného řízení s asistenty a soudci Ústavního soudu ČR ze dne 21.12.2015: Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř. Zdůvodnění: Vědomě nezákonné korupční rozhodnutí ze dne 10. 12. 2015 č. j. I. ÚS 2431/15

2)   Stejně jako evropské a české právnické a fyzické osoby účastné na výzkumu, viz http://constitutional-court.blogspot.com/žádám, aby stížnost vedoucího výzkumu a mého manžela č. j. II. ÚS 3196/15 byla projednána ústně a v naléhavém řízení, neboť je Soudu opakovaně známo, že došlo jednáním justice a exekutivy vědomě a opakovaně k těžkým ublížením na zdraví včetně smrti (vraždy?) a Soud a soudy nižší, stejně tak státní zastupitelství vždy zakázaly toto policii šetřit a věc řádně projednat, viz stanoviska lékařů a soudního znalce o zabitých občanech sdělená polici a soudům a státním zastupitelstvím již 11. 5. 2011 http://octr-prostejov.blogspot.com/

Ke kárnému návrhu na označené ústavní soudce a mé připravované ústavní stížnosti (sedmá stížnost členů výzkumu) spojené se zamítnutou obnovou prvního trestního řízení 2 T 104/2010 u OS Prostějov níže uvedenou argumentací ústavních soudců popírajících nálezy a judikaturu 

sdělte, která rozhodnutí Soudu zrušila předchozí nálezy a judikaturu, že

  1. Konopí není prekurzor (čili látka určená k výrobě drogy) a v kořeni, herbě a květu konopí není stejný obsah účinných látek, vzorek k měření definuje zákon o návykových látkách a pěstování konopí není výroba drog, neboť konopí je samo o sobě omamnou látkou

Viz: Nález č.j. II. ÚS 254/08 z  18. 11. 2008, specificky pak také judikatura doložená v Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.7.2006 č.j. 3 Tdo 687/2006 a 30. 1. 2008, č.j. 3 Tdo 52/2008 ( Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008)

  1. Nařízení ESnelze transponovat do zákona

Viz: Nález č.j. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006

  1. Nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru(sdělením, že toto není třeba, protože konopí je prekurzor a nařízením ES o prekurzorech je transponováno do zákona o návykových látkách)je porušením základního práva na zákonného soudce, práva spravedlivý proces a trestu toliko na základě zákona

Viz: Nález č.j. II. ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012

 

  1. Pěstitelé do 100m2/osobu pěstitební plochy nemusí mít povolení k zacházení s konopím k účelům pokusnickým a průmyslovým a nemusí mít povolení na pěstování konopí

Viz: Neoznámené novelizace:  §§ 29 a 5, odst. 5 předpisu č. 167/1998 Sb. předpisy č. 362/2004 Sb. a č. 50/2013 Sb.

  1. Policie musí mít technický předpis, zejména zákonný předpis, co je zákonný a zákonem definovaný vzorek konopí k měření na obsah většího než malého zákonného množství léčivého kanabinoidu THC

Viz:  Nález ze dne 23.7. 2013 č.j. Pl. ÚS 13/12

  1. Při porušení unijního práva musí dojít k náhradě škod.

Viz: Rozhodnutí Soudního dvora EU č.j. C-224/01 (Köbler)

  1. Nevyšetřování trestných oznámení na zabité a zmrzačené občany je porušením základních práv.

Viz naposledy: 2. 3. 2015 pod č. j. I. ÚS 1565/14

V Olomouci dne 21. 12. 2015

Zakladatelka odborné společnosti Konopí je lék,o.s.

Mgr. Radomíra Dvořáková, McA

Zveřejněno na http://podporujeme.blogspot.com/