European Court of Human Rights

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France

Subject: Announcement of a legal representative of harmed research and church members to the European Court of Human Rights (hereinafter the Court) regarding the complaint filed

Since 10th of October 2012 to this day it is the eight complaint about the Czech Republic regarding committed crimes against humanity on citizens who did not harm anybody, quite the reverse. As it is proved in the complaint, all the penal impulses since 2009 are repetitively forbiddenby the Czech Republic to be investigated and the culprit to be punished.

The complaint is filed according to article 39 in regulations of the Court to be treated as urgent due to long-term and repetitive violations of the articles 2 and 3 (i.e. the right to life and the prohibition of torture) of the European Convention on Human Rights, documented to the Court already in the previous season also by medics and expert witnesses: see the filed complaints in English and French at http://echr-coe-int.blogspot.com/ as well as evidence of crimes against humanity listed in scanned documents written in Czech language at http://octr-prostejov.blogspot.com/http://vlada-cr.blogspot.com/http://soudniznalec.blogspot.com/http://konopijelek.blogspot.com/ with excellent expert witnesses at  http://univerzita-palackeho.blogspot.com/)

The eight complaint to the Court, documenting the repetitive aimlessness of enforcing of a guaranteed right to cannabis treatment and research for citizens and non-governmental organisations and no investigation of the culprits on the side of judges and state’s attorneys. In the Czech Republic, as documented, monthly cannabis treatment costs as much as two ordinary salaries of a healthy person or five times an average disability pension.

The complainers represent the harmed research members of Cannabis is the Cure and the complaint is filed by members of European Cannabis Church.

For the sake of easier work of the Court, the eighth complaint to the Court and supporting evidence is published in Czech language on the nascent Cannabis Church’s blog http://konopna-cirkev.blogspot.com/. The date of its publication matches the anniversary of fighting for freedom on 17thof November 2015. This announcement will be cited as the eight complaint to the Court on the main page at http://echr-coe-int.blogspot.com/.

The eight complaint to the Court is complemented by attached fifth constitutional complaint ref. II. ÚS 3196/15 from 28th of October, 2015 concerning denied right to cannabis treatment and research and proving the non-criminality of the act according to European (Czech) and union rights, which is also published at http://constitutional-court.blogspot.com/. The Court is also referenced about another constitutional complaint from 7th of August, 2015 ref I. ÚS 2431/15, which is published also in English http://svobodu.blogspot.com/.

Dušan Dvořák, initiator and chairman of the executive council of Cannabis is The Cure, z.s.

 

 

——————————————————————————————————–

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, 779 00 Olomouc, Česká republika

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France

Článek 39 (naléhavé řízení)

Stížnost Evropskému soudu pro lidská práva (dále jen Soudu) z důvodů opakovaných hrubých porušení článků 2 a 3 Úmluvy o lidských právech doložených Soudu také lékaři a soudními znalci spojená s žádostí o aplikaci naléhavého přednostního řízení dle článku 39 Soudu vůči označeným napadaným rozhodnutím České republiky zakazujícím od roku 2009 vyšetřovat doložené zločiny proti lidskosti spáchané Českou republikou.

 1. Úvodem řízení u Soudu v letech 2012 – 2014

ve věci práva na léčbu a výzkum konopí

1)    Právní zástupce stěžovatele byl Soudem poučen, že při stížnosti v naléhavém řízení dle článku 39 nejsou stěžovatelé povinni použít formulář pro podání stížnosti.

2)    Stěžovatelé doufají, že nedojde již k osmému odmítavému rozhodnutí Soudu, kdy kromě druhé stížnosti (č. j. 1311/13) byly všechny stížnosti Soudem odmítnuty k projednání bez odůvodnění stejně jako rozhodnutí Ústavního soudu ČR.

3)    Stěžovatelé žádají soud o řádné odůvodnění, pokud by doložené závažné zločiny Soud neoznačil jako porušení čl. 2 a 3 Úmluvy.

4)    Konkrétně byly stížnosti Soudu v předmětné věci podané od Světového dne pro duševní zdraví dne 10. 10. 2012 (č. j. 66981/12) až po sedmou stížnost podanou společně s CD nahrávkou onkologicky nemocných občanů na Mezinárodní den podpory obětem mučení a nelidského zacházení dne 26. června 2014 (č. j. 47921/2014), viz http://echr-coe-int.blogspot.com/ v angličtině a francouzštině.

5)    V odkazu – důkazu je jako první bod uvedena stížnost prezidentovi Soudu ze dne 26. července 2015 na jednání Soudu, který svá rozhodnutí na popřené právo na léčbu a výzkum konopí a ignorování zákazu prošetření spáchaných zločinů proti lidskosti odmítá zdůvodnit stejně jako Česká republika ve čtyřech rozhodnutích právně přípustných ústavních stížností. Konkrétně jde o rozhodnutí ze dne 13. 4. 2012 č. j. II. ÚS 664/12, dne 29.5.2013 a 30.5.2013 pod č.j. IV.ÚS 4859/12 a II.ÚS 1311/13 a dne 22. 2. 2014  č.j. II. ÚS 289/14, viz  http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/

6)    Soudní dvůr Evropské unie (dále jen SDEU) k řadě porušení práva Společenství vůči výzkumu a produkci terapeutických konopných produktů Českou republikou a dvěma odmítavým rozhodnutím Evropské komise dne 14. 10. 2015 bez čísla jednacího zástupci stěžovatelů Cannabis is The Cure, z.s. uvedl, že opakované nezákonné nepoložení předběžných otázek Nejvyšším soudem ČR není bohužel unijním právem právně vymahatelné, pokud jej Evropská komise, Ústavní soud ČR a Evropský soud pro lidská práva neoznačily jako porušení práva Společenství a porušení základních práv na spravedlivý proces, zákonného soudce a trestu toliko na základě zákona, viz rozhodnutí SDEU ze ne 14. 10. 2015  http://court-european.blogspot.com/

7)    Naposledy tak v rozporu s právem Společenství a článkem 267 Smlouvy o fungování EU a judikaturou České republiky opětovně rozhodl Nejvyšší soud ČR dne 20. 5. 2015 č.j. 11 Tdo 181/2015 a toto rozhodnutí je doloženo jako hrubě a opětovně zcela vědomě nezákonné v ústavní stížnosti  č.j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28. 10. 2015 na  http://constitutional-court.blogspot.com/

8)    V současné době je tedy ode dne 7. 8. 2015 a od 28. 10. 2015 pod č.j. I. ÚS 2431/15  a II. ÚS 3196/15 projednávána již pátá a šestá ústavní stížnost ve věci práva na léčbu a výzkum konopí zapřená dosud vždy opakovaně bez odůvodnění a vyrovnání se s právní argumentací poškozených stěžovatelů, viz http://svobodu.blogspot.com/ (uvedeno i v angličtině) a  http://constitutional-court.blogspot.com/

9)    Jak je doloženo výše, šestá ústavní stížnost je s podporou cca 130 občanů Evropy žádána projednat veřejně (ústně) a v naléhavém řízení dle čl. 39 zákona o Ústavním soudu. Přímý odkaz na veřejnou podporu občanů s jejich signaturami a identifikačními daty je uveden na http://respekt-blog.blogspot.com/

10)  Analogický počet občanů zejména z Olomouce, odkud stěžovatelé pochází a kde výzkum léčebných účinů konopí započal již před 70 roky, vizhttp://respekt-blog.blogspot.cz/2013/03/cena-mesta-olomouce-nominace.html, žádal ihned po neodůvodněném prvním rozhodnutí Ústavního soudu dne 13. 4. 2012 č.j. II. ÚS 664/12 od dne 18. 5. 2012 ministra spravedlnosti o podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR z důvodu hrubého porušení zákona v neprospěch vedoucího výzkumu, viz  http://podporujeme.blogspot.com/ (Soudem byla pod č.j. 66981/12 projednávaná právní přípustnost první stížnosti bez dodání štítků stížnosti od od 10. 10. 2012 do 6.2.2014!!!) Až do dnešních dnů ministři spravedlnosti nikdy nepodali dovolání ve prospěch poškozených, přestože neexistoval jeden jediný důkaz o spáchání trestného činu, ale byly doloženy důkazy o spáchaných zločinechjednáním orgánů činných v trestním řízení.

 1. Identifikační data stěžovatelů  
 2. Označení porušení článků Úmluvy o lidských právech: právo na život a zákaz mučení
 3. Stěžovatel: Josef Pospíšil, McA, narozen 25. 3. 1986, Přichystalova 75, 772 00 Olomouc jako onkologicky nemocný zástupce poškozených nemocných členů výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure a zakládající člen European Cannabis Church a člen přípravného výboru k založení české Konopné církve
 4. Zástupce stěžovatele a spolu stěžovatel: Dušan Dvořák, MMCA, narozen 12. 1.1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc, předseda správní rady mezinárodní asociace Cannabis is The Cure, z.s. (zastupující poškozené právnické a fyzické osoby), zakladatel a vedoucí člen výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure a zakládající člen European Cannabis Church a člen přípravného výboru k založení české Konopné církve

III.          Stěžovaná rozhodnutí ČR –  důkazy v ocanovaných originálech

Napadaná rozhodnutí ČR zakazující šetřit od roku 2009 zločiny proti lidskosti spáchané orgány činnými v trestním řízení nezákonnými konfiskacemi výzkumnické farmy v Ospělově:

1)    Šesté odmítavé rozhodnutí Policie ČR na trestní podnět policii za spáchání zločinů proti lidskosti dle §§ 149 odst. 4 a 401 trestního zákoníku v důsledku již šesté konfiskace výzkumnické farmy konopí v Ospělově od roku 2009 dne 3. 9. 2015 (viz protokoly z domovních prohlídek v letech 2009 – 2015 nahttp://konfiskace.blogspot.com/), a to rozhodnutím policie ze dne 22. 10. 2015 č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516 posílající poškozené a oběti zločinů vymáhat právo u pachatelů podezřelých z označených zločinů proti lidskosti, viz scan  http://dukazy.blogspot.com/ U všech doložených originálů rozhodnutí je uveden trestní podnět a jeho důkazní materiály.

2)    Šesté odmítavé rozhodnutí Generální inspekce bezpečnostních sborů týkající se trestního podnětu na nadržování k páchání trestné činnosti policií a krytí zločinů policií nevyšetřit výše označený trestní podnět ze dne 30. 10. 2015 č. j. GI-P-1289-7/2015 viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/(prvním scanem odkazu je rozhodnutí centrály Generální inspekce bezpečnostních sborů ze dne 30. 10. 2015 č. j. GI-IF-25-4/2015 dokládající všechna čísla jednací předchozích marných podnětů GIBS od jejího vzniku)

3)    Šesté odmítavé rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 12. 11. 2015 č. 1-KZN 1922/2015 – 28 týkající se údajného neporušení základních práv a svobod občanů pácháním doložených zločinů proti lidskosti státními zástupci a soudci Okresního státního zastupitelství a Okresního soudu v Prostějově nařizujícího od roku 2009 konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově přes doložené zločiny, tragédie a škody. Viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ V odkazu je rovněž uvedeno napadané rozhodnutí prostějovského státního zástupce označeného spolu pachatelem uvedených zločinů č. j. ZN 1946/2015 ze dne 14. 10. 2015 vylučujícího opětovně pouhým výrokem, že by spáchal společně se soudci a dalšími státními zástupci zločiny proti lidskosti. KSZ v Brně nepravdivě uvedlo, že se tímto trestním podnětem zabýval Nejvyšší soud, což se nikdy nestalo, viz doložené ústavní stížnosti a stížnosti Soudu.

4)    K tomu dodejme k ilustraci zvůle v odkazu 3 uvedeným za marnou žádostí ze dne 4. 3. 2011 Vládě ČR k zastavení páchání zločinů a za 15 marnou žádostí o policejní ochranu policejnímu prezidentovi a ministrovi vnitra ze dne 11. 8. 2014 s razítky podatelen úřadů rozhodnutí Úřadu vlády ČR ze dne 9.11.2015 č.j. 17531/2015-OPR  označující poškozené občany, na něž se práva chráněná nejen trestním zákoníkem nevztahují. Viz http://vlada-cr.blogspot.com/

5)    Dále pak doložme článek k výročí svátku 17. 11. 2015 na stránkách studentského časopisu Masarykovy univerzityhttp://www.munimedia.cz/prispevek/odbornik-na-konopi-souperi-se-zvracenym-systemem-9668/ dokládající netrestnost skutků stěžovatelů a zvůli státních orgánů.

6)    Dodejme, že policie se souhlasem Ústavního soudu v rozporu s čl. 39 Listiny základních práv a svobod nemá nejméně od 20. 5. 2004, odkdy je povoleno bez hlášení pěstovat konopí do 100 m 2/osobu, viz § 29 zákona o návykových látkách, žádnou zákonnou normu na určení vzorku, ze kterého se měří obsah THC, přičemž rozdíly jsou až 100 násobně odlišné, viz 3 excelentní soudní znalci k této věci, potvrzující argumentaci obviněného http://univerzita-palackeho.blogspot.com/

 1. Odůvodnění naléhavého řízení  – fakta a důkazy:

1)    Zákaz vyšetřovat enormní úbytky zkonfiskovaného majetku z výzkumnické farmy v Ospělově v policejních skladech a především zabití, zmrzačení a těžká ublížen na zdraví občanů zapojených do výzkumu Konopí je lék /Cannabis is The Cure doložených také lékařem soudním znalcem a zaslaných policejnímu prezidiu, státním zastupitelstvím a soudům včetně Ústavního soudu České republiky již v roce 2010 a v roce 2011 (což najdeme přímo nahttp://octr-prostejov.blogspot.com/ nebo specificky na http://octr-prostejov.blogspot.cz/2014/04/dukazy-o-spachanych-zlocinech.html a na http://octr-prostejov.blogspot.cz/2014/04/dalsi-dukazy-o-zlocinech-organu-cinnych.html ), čili toto  najdeme jednak ve výše označených 4 ústavních stížnostech, tak ale také v rozhodnutí vedoucí Okresního státního zastupitelství v Prostějově ze dne 16. 6. 2011 č.j. 1 ZT 11/2010-195 na http://osz-prostejov.blogspot.com/ v bodu 8!

2)    Je zde doložen zákaz předsedkyně OSZ Prostějov vyšetřit podnět policejního prezidia ze dne 10. 6. 2011. č.j. PPVK-1578-4/ČJ-2011-009VKS v předmětné věci členů výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure ze dne 11. 5. 2011 a jejich podnětu, který je společně s rozhodnutí policejního prezidia nahttp://osz-prostejov.blogspot.com/ uveden v bodu 7.

3)    Obsáhle a s novými důkazy je tato justičně exekutivní korupce nevyšetření spáchaných zločinů konaná až do současnosti doložena v ústavní stížnosti a jejich dodatcích č. j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28. 10. 2015 na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ i s ostatními ústavními stížnostmi a soudy od roku 2010, nebo přímo na stránce dané ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.com/ Zde jsou rovněž doloženy medicinské aspekty enormního prospěchu a minimálních rizik cannabisterapie, přímo pak zejména na http://cannabis-medicina.blogspot.com/ Nebo přijměte důkazy lékařů a vědců v sekci Dokumenty a studie na www.konopijelek.cz

4)    Jak bylo Soudu opakovaně doloženo, vedoucí výzkumu (právní zástupce – spolu stěžovatel) již v roce 2008 doložil s lékaři důkazy, že lze pomocí cannabisterapie léčit například také velmi závažné komplikace diabetes, kdy jen amputací tzv. diabetické nohy je v ČR provedeno přes 10 tisíc ročně!Toto Soudu doložili lékaři. Nebo k jinému vážnému (ženskému) onemocnění doložil zdůvodnění aplikace článku 39 a projednání věci Soudem v naléhavém řízení další lékař zapojený do výzkumu http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-ales-skrivanek-phd.html v sedmé a opět marné stížnostiSoudu č. j. 47921/2014 dne 26. 8. 2014

5)    Občané zapojení i nezapojení do mezinárodního výzkumu ´požádali dne 8. 11. 2015 Ústavní soud ČR, aby stížnost č. j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28. 10. 2015 a další stížnosti stěžovatele projednal ústně (veřejně) a v naléhavém režimu, viz signatáři na http://respekt-blog.blogspot.com/

6)    Jak je doloženo na http://constitutional-court.blogspot.com/ v ústavní stížnosti č. j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28. 10. 2015 léčba pomocí konopí (nejen) v České republice v lékárně v limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. stojí občana více než dvojnásobek průměrné měsíční mzdy zdravého člověka a pětinásobek invalidního důchodu! Druhou alternativou je konfiskace majetků a trestní řízení s hrozbou vězení nebo enormních pokut a exekucí s dopady na zdraví a životy občanů! 

7)    Dne 3. 9. 2015 proběhla již šestá konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově od 18. 8. 2009 http://konfiskace.blogspot.cz/2015/10/sesta-konfiskace-vyzkumnicke-farmy-v.html  – protokol ze dne 3. 9. 2015 č. j. KRPM-58697-9/TČ -2015- 141271

8)    Doložme k tomu prohlášení stěžovatele ze dne 2. 9. 2015 (video na You Tube Onkologičtí kriminálníci) – tzn. den před výše označenou konfiskací výzkumnické farmy v Ospělově a 3. 11. 2015 prohlášení k léčbě rakoviny doložené rovněž Ústavnímu soudu ČR v dodatku ústavní stížnosti č. j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28. 10. 2015, viz http://constitutional-court.blogspot.com/ přímo pak na http://evropsky-kartel.blogspot.cz/ v bodu 3 s další Olomoučankou, lékařkou, dokládající úspěšnou léčbu dyskeratózy a kloubní artrózy její maminky (82). Čestné prohlášení Josefa Pospíšila k léčbě rakoviny konopím:

9)    Je mi dvacet devět roků a můžete mne vidět na You Tube v posledním letošním (8/2015) filmovém dokumentu Konopného bestselleru, prvním letošním dokumentu Cannabis Bestseller Tour (9/2015) anebo dokumentu z 2. září 2015 Onkologičtí kriminálníci. Mojí fotografickou práci můžete vidět nawww.facebook.com/artphotojp . Jsem podle lékařů prolezlý rakovinou a více než dva roky ochutnávám slasti operací a chemoterapie. Nikomu bych je nepřál. Opakovaně jsem si myslel, že raději umřu, než tuto léčbu!

10)  Vedoucího výzkumu Konopí je lék pana Dvořáka z Olomouce znám od roku 2010. Než jsem onemocněl, jako dobrovolník jsem zpřístupnění léčby konopím aktivně podporoval. Když jsem onemocněl, nechtěl jsem o tom vůbec mluvit. Věděl jsem, že farma v Ospělově a Edukativní konopná klinika v Praze je konfiskována, pan Dvořák je pravidelně trestán a nedovolil jsem si požádat o vstup do výzkumu. Na černém trhu jsem nakupovat nechtěl. Když mne pan Dvořák uviděl v únoru 2015 a viděl můj zdravotní stav, zabezpečil mne. Tedy on ne. Open Royal Academy. U jedné olomoucké nevládní organizace, která je členem této asociace, mi dobrovolnickou práci započetli jako členský vklad a já dostal vše zdarma. Vzhledem k mé situaci jsem neplatil ani analýzu konopí, které mi bylo poskytnuto. Dostal jsem kapky, čípky, květy k vaporizaci nebo na joint a velmi silnou mast. Byl jsem o všem poučen, viděl jsem i posudek znalce ke složení látek v konopí. Mám na to svědka.

11)  Zpočátku jsem se toho bál. Ale bolest postupně zcela vymizela, únava a těžkost také, přitom jsem mnohem lépe spal.  Když jsem přepočítal, kolik by mne ta léčba stála měsíčně v lékárně, platil bych 30 a možná až 50 tisíc, protože květ konopí za tři stovky za gram by ještě museli zpracovat. Tolik nemám, ani kdyby mne to tolik mělo stát celkem, ne měsíčně. Dnes je listopad a konopí stále užívám. Minulý týden jsem přestal užívat chemo. Léčbu konopím mi žádný lékař nepředepsal, že se konopím od jara léčím lékaři věděli. Vyčítám jim to. Bolesti hlavy, dásní, zubů nebo žaludku a zad mohou někomu přijít malicherné, já ji cítil tak, jako kdyby mne napadla banda násilníků a mlátili mne basebalovými pálkami.

12)  Moc čtu. Přemýšlím o oficiální léčbě rakoviny a informace, které mám, mne šokují. Rád bych, aby lékaři více přemýšleli o léčbě rakoviny, aby byli více zvídaví. Aby nám naslouchali. Ještě než jsem se narodil, Američané věděli, že konopí léčí rakovinu. Prezident Nixon to zakázal publikovat. 20 let se to ví oficiálně a ví se také, proč látky v konopí úspěšně léčí řadu nemocí. Letos Američané neomamné odrůdy konopí navrhli patentovat na léčbu jednoho typu rakoviny. Rád bych, aby se smělo mluvit o tomto veřejně a byla zrušena cenzura.

13)  Proto jedu do Prahy na konferenci Cannafest, budou tam ignorovaní vědci, lékaři a nemocní z celého světa. Jestli se mnou chcete mluvit, můj telefon je733 285 886 a budu u stánku Konopné církve. Dávám právnímu zástupci Open Royal Academy zmocnění toto prohlášení podepsat, tzn. Cannabis is The Cure, z.s., Tylova 963/2, 779 00 Olomouc Můžete-li, přečtěte si pátou ústavní stížnost ve věci práva na léčbu a výzkum konopí na www.konopijelek.cz

 1. Návrh stěžovatelů na rozhodnutí Soudu

 2. Česká republika opakovaným nevyšetřováním trestních oznámení s doloženými důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti porušila práva stěžovatelů garantovaná články 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech.
 3. Konkrétně práva stěžovatelů porušilo rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 12. 11. 2015 č. 1-KZN 1922/2015 – 28, rozhodnutíPolicie ČR ze dne 22. 10. 2015 č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516 a rozhodnutí Generální inspekce bezpečnostních sborů ze dne 30. 10. 2015 č. j. GI-P-1289-7/2015.
 4. Stěžovatelům se přiznává nárok na odškodnění za konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově dne 3. 9. 2015 č. j. KRPM-58697-9/TČ -2015- 141271 a předchozí jednání České republiky proti členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure porušující Evropskou úmluvu o lidských právech.
 5. Stěžovatelům a poškozeným zastoupeným nevládní organizací Cannabis is The Cure, z.s. bude pro 100 členů výzkumu Vládou ČR zajištěn a bezúplatně vydán prostřednictvím českého zdravotnického systému v lékárně či jinak do 30 dnů od doručení rozhodnutí Soudu Vládě ČR horní roční limit objemu léčivého konopí dle vyhlášky č. 236/2015 Sb.. To znamená, že Vláda ČR zajistí a vydá: 12 měsíců x 180 gramů léčivého konopí x 100 občanů, tj. 216 kg léčivého konopí. Stěžovatelům dodané léčivé konopí bude farmakologicky složeno na vyrovnaný obsah kanabinoidů CBD a THC dle vyhlášky č. 221/2013 Sb.  Konkrétně pak bude vydán Cannabis sativa L. THC 6%, CBD 7,5%, kód Státního ústavu pro kontrolu léčiv č. 9000003 (holandská společnost Bedrocan). Konopí bude dodáno do sídla výzkumnické farmy v Ospělově, konkrétně 798 55 Ospělov 6.
 6. Pokud Vláda ČR uvedené množství a druh léčivého konopí nevydá v uvedeném čase, uhradí obratem v řádu dnů od obdržení rozhodnutí Soudu na učet nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670232, 779 00 Olomouc ekvivalent ceny výše uvedeného množství léčivého konopí v lékárně, tzn.12 měsíců x 180 gramů limitu dle vyhlášky č. 236/2015 Sb. x 100 občanů x 300 Kč/gram léčivého konopí. To je 216 000 x 300 = 64 milionů 800 tisíc Kč. Číslo účtu zmocněné nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s. je 8243027001/550

Dnem podání stížnosti s žádostí o aplikaci naléhavého řízení dle článku 39 je razítko podatelny Soudu v záhlaví stížnosti.

STĚŽOVATELÉ VĚŘÍ, ŽE SPRAVEDLIVÉ ROZHODNUTÍ SOUDU ZAMEZÍ DALŠÍM STÍŽNOSTEM ČLENŮ VÝZKUMU A CÍRKVE V DALŠÍM OBDOBÍ 

Josef Pospíšil a  Dušan Dvořák

Příloha – předběžné otázky zakázané podat Soudnímu dvoru EU

 1.       Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, žebrání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá svolit položit předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unieve věci nevymahatelnosti ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu (č.j. 8 Tdo 1231/2011), že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí? 
 2.        Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim,kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES,nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
 3.       Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení omamných a neomamných odrůd cannabis „Metodou společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis“ č. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009 vykládat v tom smyslu, žebrání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabiske zjištění omamnosti odrůdy, než je metoda uvedená v citovaném unijním přepisu?
 4.       Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES,nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
 5.       Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES,nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
 6.       Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, žebrání v použití naléhavé procedurydle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejímž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?
 7.       Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES,nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
 8.       Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, žebrání vnitrostátní právní úpravě,jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?
 9.       Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, žebrání vnitrostátní právní úpravě,která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?
 10.       Představuje § 15, písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z cannabis k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES,nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
 11.       Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, žebrání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 236/2015 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je prokazatelně méně aplikovatelné pro léčebné použití řady nemocí včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, které jsou naopak de iure zakázány vyrábět?
 12. Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES,nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 

Příloha –  Trestní podnět viz  též http://dukazy.blogspot.com/

Reakce na výzvu OSZ Prostějov č.j. ZN 1946/2015-10   ze dne 14.10.2015 + specifikace trestního podnětu i pro Generální inspekci bezpečnostních sborů 

Datum: 15. října 2015 13:28
Předmět: Re: výzva k doplnění podání, resp. nápravě jeho vadnosti
Komu: OSZ Prostějov <posta@osz.pro.justice.cz>, podatelna@gibs.cz
Kopie: vucnova@osz.pro.justice.cz, prostejovsky@denik.cz

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, bytem Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

GIBS, Skokanská 2311/3, 169 00 Praha 6

OSZ, Rejskova 14, 796 85  Prostějov

Věc: Trestní podnět a žádost o šetření věci GIBS, resp. reakce na výzvu státního zástupce Mgr. Ivo Černíka z OSZ Prostějov č.j. ZN 1946/2015-10 ze dne 14.10.2015 k doplnění trestního podnětu na spáchání trestných činů v letech 2009 – 2015 prostějovskými OČTŘ také dle odst. 4 § 149 a 401 trestního zákoníku, zejména pak státním zástupcem OSZ Prostějov Mgr. Ivo Černíkem (podává podněty ke konfiskacím, byl přítomen hl. líčení 2 T 104/2010 včetně obnovy v roce 2013, podal žalobu 2 T 65/2011 atd.), vedoucí OSZ JUDr. Naděždou Kezniklovou (zakázala věc policii vyšetřovat, v rozporu se zákony –  doloženo rozhodnutím Nejvyššího soudu č.j. 3 Tz 1/2012 – kryla nezákonné jednání st. zástupce Černíka)  a JUDr. Libuší Bártlíkovou (dávala rovněž podněty ke konfiskacím, navrhovala ochranná opatření v letech 2013 -2014) a ze soudců JUDr. Karin Vrchovou a JUDr. Adélou Pluskalovou (schvalují konfiskace a domovní prohlídky bez relevantních důkazů od OSZ,  např. police nemá žádnou právní normu, jak v době legality pěstování konopí určit vzorek konopí na měření obsahu THC, OSZ neumí doložit oponenturu k  §§ 28 31,odst. 1 trestního zákoníku ad., viz níže), soudci OS Prostějov jsou pravidelně i mediálně informováni o spáchaných zločinech), JUDr. Petrem Vrtělem a JUDr. Vladimírem Váňou (kteří jako vedoucí OS byli o této trestné činnosti opakovaně informováni a žádáni o pomoc, stejně tak nepodali podněty na kárné řízení se soudci a především a hlavně s dále označenou soudkyní) Mgr. Ivonou Otrubovou, která ve všech procesech konfiskací výzkumnické farmy od roku 2010 -2015 (celkem 7 řízení včetně obnov) kryla trestnou činnost státních zástupců a soudců zneužívajících policii k páchání zločinů

Předně se domnívám, že označení podezřelí z OČTŘ Prostějov se nemohou podílet na šetření této závažné vlastní trestné činnosti, nebo ji dokonce soudit, proto je věc zaslána Generální inspekci bezpečnostních sborů k řádnému šetření

Trestnímu podnětu sděluji

 1. Pokud je výzva OSZ daná emailovým podáním, rovněž tak činím, nehledě na fakt, žedíky emailovému podání je možné lépe pracovat s důkazy,neboť ty jsou v oskenovaných materiálech nebo na You Tube, viz např. důkaz, že konopí léčí také rakovinu nejen paliativně, ale i kurativně v přednášce profesora Manuela Guzmána z loňského roku, kdy tým Manuela Guzmána tento objev učinil již v roce 1994, viz  jeho přednáška na konferenci Cannafest 2014 v Praze https://www.youtube.com/watch?v=lHI6RcTKdNk, nebo přednáška jeho kolegyně profesorky Cristiny Sanchez letos na Cannabis Medical Conference v Praze  (4 den) http://www.medical-cannabis-conference.com/cs/prezentace nebo souhrnné studie a vysvětleníhttp://www.alchimiaweb.com/blogfr/82-etudes-scientifiques-efficacite-cannabis-contre-cancer/ Přednáška podavatele o výsledcích výzkumu pro konferenci Cannafest 2015 a konferenci Cultiva 2015 na https://www.konopijelek.cz/ko/pdf/Cannabis_is_The_Cure.pdf Zde je naopak doložena přednáška podavatele a MUDr. Iriny Hubeňákové o léčbě diabetes a prevenci amputací diabetické nohy (10 tisíc ročně jen v ČR) na konferenci Cannafest 2014https://www.youtube.com/watch?v=LSLGnGiijE4
 2. K trestnímu podnětu se den před konfiskací dne 2. září 2015 v Olomouci na kameruopětovně vyjádřili onkologicky nemocní občané zapojení do výzkumu Cannabis is The Cure/Konopí je lék, jehož je podavatel vedoucím, kteří opětovně přišli o svůj vysoce účinný lék trestným činem nejen dle § 149 a a 401 trestního zákoníkuviz důkaz (video na You Tube s výpovědí občanů, že užívání léčivého konopí je pro dané občany s onkologickým onemocněnímživotně důležité, což opakovaně občané doložili soudům a policii a státnímu zastupitelství písemně a je podepřeno zákonem č. 50/2013 Sb. a ve vyhlášce MZ ČR č. 221/2013 Sb., resp. 236/2015 Sb.. – viz indikace onemocnění a podávání konopí) https://www.youtube.com/watch?v=NpoVSWo9NXY&feature=youtu.be
 3. Prostějovská soudkyně Vrchová a prostějovský státní zástupce Černík od roku  2009 nejčastěji žádají v rámci tzv. neodkladných úkonů konfiskaci majetků podavatele a nevládních organizací participujících na výzkumu, přestože je jim a všem výše uvedenýmznámo, že svým jednáním (konfiskacemi – zneužití funkce, poškození cizích práv, presumpcí viny, kooperací na trestném činu) způsobili v roce 2015 již zcela určitě vědomě ublížení na zdraví občanů, a to včetně ublížení na zdraví s následkem smrti dle § 149 odst. 4 trestního zákoníku, což prostějovskému soudu (soudkyni Ivoně Otrubové soudící všechny kauzy podavatele a všem předsedům soudu) i policejnímu prezidentovi doložil rovněž lékař – soudní znalec, viz důkaz (vyjádření soudního znalce MUDr. Radka Matlacha o způsobených zločinech na) http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-radek-matlach.html , stejně jako nemocní, viz důkaz(vyjádření onkologicky nemocného Petra Ladislava Kodyma- umučen v roce 2011) http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/rndr-petr-ladislav-kodym.html  nebo vyjádření  MUDr. Aleše Skřivánka k ojedinělým terapeutickým efektům kanabinoidů na další onemocnění a žádajícího Evropský soud pro lidská práva okamžitě zastavit kriminální aktivity státních zaměstnanců vůči výzkumu Cannabis is The Cure/Konopí je lék a kriminalizaci podavatele podnětu, viz důkaz http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-ales-skrivanek-phd.html nebo vyjádření MUDr. Iriny Hubeňákové pro Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku k nepotřebě amputací tzv. diabetické nohy při cannabisterapii (až 10 tisíc zbytečných amputací ročně jen v České republice, což při pouhé podhodnocené 50% účinnosti představuje škody cca 5 miliard korun ročně dle studie Diabetologického centra v Praze a náklady roku 2003 rok po amputaci!), viz důkaz http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-irina-hubenakova.html  nebo notářsky ověřené vyjádření těžkou formou RS nemocné Martiny Sedláčkové, viz důkaz na http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/martina-sedlackova.html a celá řada dalších doložených důkazů a dále také výpovědí občanů zapojených do výzkumu ve filmových dokumentech Konopné pašije a Rok konopí na You Tube (viz v roce 2011 státními orgányvědomě umučená Olga Novotná uvedená v pěti sekvencích filmu Konopné pašije dokládající v roce 2010 prostějovskému soudu v prvním trestním řízení podavatele podnětu obviněného dle § 283 TZ, resp. 187 TZ, úspěšnou léčbu rakoviny konopím-kanabinoidy, nebo též výpověď onkologicky nemocného Petra Ladislava Kodyma, viz též výše uvedený prosebný dopis všem poslancům od pana Kodyma)
 4. Když v roce 2011 podalo policejní prezidium z popudu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, které byl podavatel podnětu ředitelem (viz důkazs vyjádřením hlavního města Prahy nahttp://praha-eu.blogspot.cz/, že vznik kliniky finančně podpořilo)  podnět prošetřit trestné činy způsobené občanům jednáním prostějovských státních zaměstnanců konfiskacemi farmy podavatele podnětu, viz důkaz v podnětu soudního znalce MUDr. Matlacha policejnímu prezidentovi výše uvedený, všechny stupně státních zastupitelství toto zakázala policii vyšetřit a stejně tak tak zakázala státní zastupitelství vyšetřit záhadný úbytek váhy zkonfiskovaného konopí v prostějovských skladech z první a druhé konfiskace  – viz výše podnět MUDr. Radka Matlacha a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a viz důkaz (zákaz vedoucí OSZ Prostějov Naděždy Kezniklové věc vyšetřovat – příloha číslo 13):http://ustavnisoud.blogspot.cz/2013/12/prilohy-0-33.html
 5. Výše uvedení státní zástupci soudci, resp. všechny soudy včetně ústavního a státní zastupitelství včetně nejvyššíhonemalé zločiny státních zaměstnanců proti občanům dosud vědomě a nezákonně kryjí a stejně tak Evropský soud pro lidská práva, přestože bylo na důkazech doloženo (viz patnáctá marná žádost o policejní ochranu od roku 2009 na http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/01/15-marnych-zadosti-o-policejni-ochranu.html ), že byl zcela vědomě popřen § 31, odstavec 1 trestního zákoníku vylučující trestnost skutku, neboť společensky prospěšného jednání nelze dosáhnouti jinak, než pěstováním a zpracováním vhodných genetik vhodnými metodami, neboť Cannabisterapie je nejen cenově (cca 25-50 tisíc Kč měsíčně) občanům nedostupná(ve spisu z prvního a druhého trestního řízení je doloženo ve více než 300 identifikovaných dohod s občany na léčbě konopím a vypěstování léčivého konopí, nezaměňovat s marihuanou, která je s vysokým obsahem THC dostupná v lékárně ke kouření bez obsahu hlavní léčivé látky, kanabidoilu CBD, který omamný efekt kanabinoidu THC snižuje, přes 90% občanů ve výzkumu konopí nekouří a nepoužívá tyto vysoce omamné genetiky!)
 6. Stejně tak se žádný soud a státní zastupitelství neuměly a neumějí dodnes vyrovnat s tím, že byl a je konfiskací majetku podavatele a nevládních organizací zapojených do výzkumu zcela zásadněpopřen § 28 trestního zákoníku, neboť již v prvním trestním řízení bylo manželkou podavatele a lékaři doloženo a stejně tak i v roce 2015, že podavatel podnětu se úspěšně léčí pomocí konopí, leč to je zcela, nebo cenově zcela nedostupné a nedostupné i z hlediska pro podavatele vhodných genetik a metod zpracování (dostupné jsou pouze vysoce omamné holandské genetiky určené ke kouření – tzv. marihuana, vhodné na max. 5% onemocnění), viz důkaz ve scanu originálu vyjádření lékařů a soudem ustanovené lékařky podavatele MUDr. Dagmar Přikrylové na  http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/01/mudr-dagmar-prikrylova-mudr-miloslav.html
 7. Tato vědomá právní korupce při krytí spáchaných zločinů státních zaměstnanců se děla a děje za situace, kdy judikatura Nejvyššího soudu a Soudního dvora EU označila cannabisterapii a její výzkum zanetrestný skutek, což bylo soudům a státním zástupcům doloženo, tito se s tím rovněž nikdy nevyrovnali, viz Judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008). Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36).
 8. Jak je doloženo na důkazech ve čtyřech zamítnutých ústavních stížnostech (konfiskace 2009-2012) podavatele trestního podnětu zamítnutýchbez jakéhokoliv vyrovnání se s právní argumentací podavatele (viz http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/06/prvni-ustavni-stiznost-v-roce-2012.html ahttp://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/07/druha-ustavni-stiznost-ivus-485912.html a http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/07/treti-ustavni-stiznost-ii-us-131113.html a http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/07/ctvrta-ustavni-stiznost-cj-iius-28914.html ), žádný soudce a státní zástupce neoznačil zanezákonné získání důkazů policí ve věci
 9. a)                          údajného nadlimitního obsahu THCve zkonfiskovaném konopí podavatele, když, jak je doloženo v páté  ústavní stížnosti zpracované podavatelem na http://svobodu.blogspot.cz/2015/08/ustavni-stiznost.html a další připravované stížnosti, vizhttp://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/08/verze-k-1srpnu-2015.html, policie nejenže nemá konopí zkonfiskované podavateli v letech 2009 -2014 vůbec zvážen dle zákonných definic konopí, dále, že konopí policie nikdy neměřila na obsah THC dle alespoň jedné ze tří definic konopí dle zákona o návykových látkách v § 2, nebo dle trestního práva a zde uvedené definice v příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 a policie neumí dodnes doložit, jak policie určuje vzorek měření z pole (existují pak stonásobné rozdíly, viz důkaz doložený znalcem – Doc. Lumír Hanuš http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/docrndr-lumir-ondrej-hanus-drsc-drhcmult.html) a policie neumí doložit ani při interpelaci ministra vnitra olomouckým poslancem Martinem Novotným, pod jakým číslem jednacím byl kdy policejně určen postup měření obsahu THC v konopí a získání reprezentativního vzorku k měření na obsah THC a rozhodně není pravdou tvrzení (a neexistuje pro to jediný důkaz)  v rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 11 Tdo 181/2015, že policie při konfiskacích u podavatele postupovala v případě měření obsahu THC ze vzorku dle metodického postupu EU, což na důkazech vyvrátil znalec  Peter Ondra, viz  důkazhttp://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/doc-rndr-peter-ondra-csc.html a dále toto vyvrátil podavatel opakovaně, když doložil, že díky neexistenci metodické normy k určení reprezentativního vzorku konopí pro měření na obsah THC policie vyhodnotí jako nelegální konopí i certifikované konopí prošlé přísnou unijní metodikou a zapsané v odrůdových knihách, důkaz viz např. konfiskace v roce 2012 a nadlimitní vyhodnocení odrůdy Finola, vzorek číslo dvahttp://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/01/konfiskace-2012-vysledky-policejniho.html
 10. b)                          Nejvyšší soud si ke krytí této závažné trestné činnosti uvedených prostějovských státních zástupců a soudců v případě prvního trestního řízení podavatele dokoncevymyslel nepravdu, vizč.j. 8 Tdo 1231/2011, že podavatel
 11. má údajně zákonnoupovinnosti mít povolení k pěstování a zpracování konopí k pokusnickým a průmyslovým účelům, což nebylo pravdou, protože hlášení o pěstování konopí Celní správě se děje až od 100 m2 pěstební plochy/osobu a zpracování konopí k pokusnickým a průmyslovým účelům bylo dokonce až do přijetí nenotifikované – nevymahatelné – právní normy č. 50/2013 Sb. (konopí do lékáren) uvedeno bez omezení obsahu THC, byť dané konopí podavatel nepěstoval, viz znění §§ 29 a 5,odst. 5 zákona o návykových látkách od 20.5.2004 do 1.4.2013
 12. extrahoval pryskyřice konopí aporušil tak údajně § 15 zákona o návykových látkách, pro což neexistoval a neexistuje jeden jediný důkaz a výše uvedené doložené sdělení soudního znalce Petra Ondry toto rovněž vylučuje, viz též http://konopijelek.blogspot.cz/2014/10/analyzy-kanabinoidu.html
 13. že údajně nemusí Nejvyšší soud položit předběžné otázky podavatele Soudnímu dvoru EU ve věci nevymahatelnosti ustanovení výroby konopí dle povinnosti Směrnice 98/34/ES v novelizacích zákona o návykových látkách Evropské komisi, vizhttp://court-european.blogspot.cz/, což je jednání v rozporu s čl. 267 odstavec 3 Smlouvy o fungování EU, vědomě nepravdivým tvrzením Nejvyššího soudu odporujícím evropské veřejné databázi TRIS a následné notifikaci novelizace technických předpisů  § 5,odst 5 a 8 zákona o návykových látkách zákonem č. 273/2013 Sb pod č. 2012/329/CZ v databázi TRIS, viz důkaz v rozhodnutích UNMZ, Parlamentního institutu a MZČR na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ , že daný předpis údajně nemusí být oznámen Evropské komisi, protože konopí je údajně prekurzor, což v roce 2015 vyvrátila na soudně znaleckém vyjádření Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, viz důkaz – druhý dodatek ústavní stížnosti http://svobodu.blogspot.cz/2015/08/ustavni-stiznost.html a dále nepravdivě Nejvyšší soud opakovaně uvedl (viz též č.j. 11 Tdo 181/2015) , že unijní Nařízení ES o prekurzorech je implementováno přímo do zákona, a proto údajně nemusí Nejvyšší soud položit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, což až v roce 2015 vyvrátil ústavní soud ve správním řízení č.j. Spr. US 578/15 a Spr. ÚS 433/15, viz důkaz na http://pravnistat.blogspot.cz/, kdy nejenže Nařízení ES nejde implementovat do zákona (ví student prvního ročníku práv), ale pro tvrzení NS neexistuje jediný důkaz, judikatura, či právní norma, jak ve správním řízení doložil ústavní soud a ústavní soud v roce 2015 rovněž uvedl, že neexistuje judikatura, jak má policie určovat vzorek konopí k měření obsahu THC a neexistuje judikatura a výklad, co znamená zakázané jednání dle § 15 zákona o návykových látkách, stejně jako pokusnické bádání s konopím, stejně jako neexistuje judikatura, zda lze či nelze společensky prospěšného jednání dosáhnouti jinak a zda pěstování a zpracování konopí k terapii a výzkumu rovněž naplňuje ustanovení trestního zákoníku o krajní nouzi.
 14. Je doložitelné, že ústavní soud ani ministři spravedlnosti, kterým nevládní organizace a občané ve prospěch podavatele podávali podněty pro porušení zákona, se s uvedenou právní argumentacív rozporu se zákonem vůbec právně nevyrovnal a odmítl přikázat předložit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, naopak, exekutiva a zákonodárci v roce 2012 rychle změnili právní normy o obhajobu a právní argumentaci podavatele podnětu a podavateli podnětu Česká republika ústavně garantované právo nepřiznala, naopak se jej snažila na podnět podavateli podnětu naprosto neznámé soudkyně na Praze 3 omezit na právní způsobilosti, což nelze označit než vědomý exekutivně-justiční  kartel a zneužití úřední funkce k ochraně způsobených a dále působených zločinů občanům (viz důkazy: http://evropsky-kartel.blogspot.cz/a proti takovému jednání státních orgánů vůči podavateli podnětu protestovali i emeritní rektoři Univerzity Palackého v Olomouci, viz důkazy – prof. Josef Jařab na http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/profphdr-josef-jarab-csc.html a prof. Jana Mačáková, viz  http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/prof-mudr-et-phdr-jana-macakova-csc.html, stejně jako poslanec a exprimátor Olomouce Martin Novotný dlouhodobě a opakovaně, viz http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/martin-novotny.html jemuž v odkazovaném důkazu ministr vnitra neumí v roce 2015 rovněž doložit, jak lze společensky prospěšného jednání uvedeného v § 31 odst. 1 trestního zákoníku dosáhnouti jinak než pěstováním a zpracováním konopí (ministerstvo zdravotnictví povolení nevydává a je zákonem přikázáno vítězi tendru SUKLu pěstovat pouze nevhodné genetiky konopí ke kouření, navíc ve složení nepodepřené klinickým výzkumem, což je v rozporu s lékovým zákonem nehledě na extrémní cenu za terapii) a ministr vnitra poslanci nepravdivě uvádí, že jednání policie je v souladu se zákonem a policie údajně měří obsah THC dle metodiky OSN, což je další z nedoložených tvrzení.
 15. Česká republika, jak je doloženo níže, změnila právní normy, kterými se podavatel v prvním trestním řízení (první konfiskace) bránil při opakovaném obvinění za údajné porušení § 283 TZ –  po prvním odsouzení bylo podavatelikvůli jeho údajné právní nezpůsobilosti zakázáno se v dané věci soudit (žaloby byly staženy i přes stížnosti včetně ústavní), což označil v roce 2015 významný český soudní znalec a primář ochranné léčby MUDr. Jiří Švarc, PhD. ve znaleckém posudku na podavatele č. 750 za odborně mylný postup předchozích – prostějovskými soudy, státními zástupci a policíí povolaných – „znalců“,protože podle podrobného posudku a závěrů znalce Švarce a všech justici i znalci doložených důkazů a svědectví byl a je podavatel podnětu vždy právně způsobilý a žádnými bludy netrpí a netrpěl a soudní znalec MUDr. Jiří Švarc, PhD doložil, že soudní znalci se vůbec nezabývali duševními projevy podavatele podnětu v době skutku, ale naopak se zabývali údajnou trestnou činností podavatele podnětu, což jim jako znalcům vůbec nepříslušelo. Podavateli podnětu bylo dokonce v roce 2012 úředně zakázáno pracovat a byl mu ustanoven plný invalidní důchod a v roce 2013 změněna údajná trestná činnost podavatele podnětu (nedoložená však důkazy) v prvním trestním řízení (první konfiskace), kterou ošetřující lékařka podavatele podnětu, viz výše, tak soudní znalec považuje za nepatřičnou a nedůvodnou a jde jen o nezákonný kartel soudu a státních zástupců s určitými znalci kryjícími trestnou činnost prostějovských státních zaměstnanců, protože důkazy o zločinech na členech výzkumu byly znalcům vždy doloženy, tito se s nimi však nijak nevyrovnali ani jako občané ctící právní stát, natož lékaři a znalci k tomu.
 16. Konkrétně změnila ČR tyto právní normy uvedené v obhajobě podavatele v prvním trestním řízení – viz výše první ústavní stížnost:
 17.   a)      určení vzorku konopí k měření obsahu THC z celého objemu rostliny konopí včetně kořene uvedeného pro trestní právo v definici v příloze č. 1. A. 1. v nařízení vlády č. 455/2009 Sb. nanezákonnou a vysoce kreativní definici vzorku konopí k měření obsahu THC uvedenou v příloze č. 1. A. 1. nařízení vlády č. 3/2012 Sb. s platností od 5.1.2012 (vše kromě kořene, stonků, větviček a semen) odporující všem třem zákonným definicím konopí dle § 2 zákona o návykových látkách, kdy dochází zcela jednoznačně k porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod a z dané definice nelze vůbec vyvodit závěr o určení reprezentativního vzorku konopí na poli k měření na obsah THC jako dle podrobné metodické normy EU a daná podzákonná právní norma a neexistence určení zákonného vzorku k měření obsahu THC v konopí je daným prostějovským státním zástupcům a soudcům známo, čili vědomě porušují zákon i v této oblasti
 18.       b)      Evropské komisi vědomě neoznámená – nevymahatelnázměna zacházení s konopím k bez povolení úřadů v §5 , odst. 5 zákona o návykových látkách na zacházení s konopím s limitem do 0,3 % THC  dle návrhu z předloženého zákona č. 50/2013 Sb. dne 1.2.2012 se schválením ve Sbírce a platností ode dne 1.4.2013, viz zejména vyjádření UNMZ v bodu 8.b.c. výše k nevymahatelnosti celé novelizace č. 50/2013 Sb., což nezákonně odmítá nechat nejvyšší soud jako povinný dle čl. 267 SFEU posoudit jediným oprávněným soudem – Soudním dvorem EU od roku 2010 (viz č.j. 8 Tdo 1231/2011 – 11 Tdo 181/2015), což je dle tří nálezů ústavního soudu porušení čl. 36 a 38 Listiny základních práv a svobod (právo na spravedlivý proces a zákonného soudce)
 19. c)      Notifikacedne 21.5.2012 ustanovení technického předpisu 5 , odst. 5 zákona o návykových látkách dle povinnosti Směrnice 98/34/ES po provedení výše uvedené klíčové změny daného technického předpisu k zacházení s konopím na nový limit včetně notifikace drobné změny § 8,KTERÝ MĚL BÝT NOTIFIKOVÁN JIŽ zásadní NOVELIZACÍ  Č. 141/2009 SB. (a tedy podavatel neměl být shledán vinným v prvním trestním řízení 2 T 104/2010 i z tohoto důvodu vyplývajícího z unijního práva), což činí DANÉ úkony vůči podavateli z hlediska unijního práva neplatnými-nevymahatelnými, když v rozhodnutí soudů vůči podavateli včetně ústavního, který na nejvyšší soud vždy jen odkazoval (viz č.j. 8 Tdo 1231/2011 – 11 Tdo 181/2015 a výše uvedené ústavní stížnosti), bylo vědomě nepravdivě uvedeno, že uvedené změny výroby konopí nepodléhají notifikaci u Evropské komise a není tedy údajně potřeba předložit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, což notifikace §§ 5, odst. 5 a 8 zákona o návykových látkách dle novelizace zákonem č. 273/2013 Sb. s platností od 1.1.2014 vedená v databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ zcela explicitně vyvrací (viz rozhodnutí Soudního dvora k notifikaci č.j. C -194/ 94 a C-390/99. Soudní dvůr EU důsledky porušení notifikace z povinnosti vyplývající dle Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č.j. C‑267/03 a C-20/05).
 20. V důsledku neoznámení změn výroby konopí v §§ pěstování a specifického léčebného zpracování konopí dle §§ 15, 24 a) a 24b) zákona o návykových látkách jsou konfiskace podavatele podnětu z unijního práva i v roce 2014 a 2015 konány rovněž vědomě v rozporu se zákonem, viz důkaz –rozhodnutí UNMZ potvrzující neoznámení těchto technických předpisů Evropské komisi na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/2014/10/rozhodnuti-unmz-cr-ze-dne-129-2014-cj.html  Prostějovskému soudu a státnímu zastupitelství byla před šestou konfiskací poskytnutá komplexní právní argumentace vylučující trestnost jednání podavatele podnětu, která je však bez jakéhokoliv právního odůvodnění a doložení důkazů odmítána – http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/2014/10/pravni-argumentace-k-netrestnosti.html – přestože jsou doloženy enormní škody a tragédie způsobené jednáním státních orgánů a na straně podavatele je doložen jen prospěch, který nelze dosáhnouti jinak než pěstováním a zpracováním konopí a jde o zákonné jednání označované vědomě mylně nezákonným se snahou věc a podavatele podnětu psychiatrizovat a bagatelizovat zločiny namísto policejně a justičně věc řádně vyšetřit.

V Olomouci dne 14. října 2015

Dušan Dvořák, MMCA, v.r.

——————————————-

Cannabis is The Cure, z.s., ID: 266 70 232, CZ 779 00 Olomouc, Czech Republic

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France

Věc: Oznámení právního zástupce poškozených členů výzkumu a církve Evropskému soudu pro lidská práva (dále jen Soudu) k podané stížnostiv naléhavém režimu dle článku 39.

Dnešního dne je od 10. října 2012 Soudu podána již osmá stížnost na Českou republiku týkající se spáchaných zločinů proti lidskosti na občanech, kteří nikomu nic zlého neprovedli, naopak. Jak je ve stížnosti doloženo na důkazech, všechny trestní podněty od roku 2009 Česká republika opakovaně zakazuje prošetřit a pachatele zločinů potrestat.

 

Stížnost je podána dle článku 39 pravidel Soudu v naléhavém řízení z důvodů letitých a opakovaných porušení článků 2 a 3 (tzn. práva na život a zákazu mučení) Evropské úmluvy o lidských právech doložených Soudu již v předchozím období také lékaři a soudními znalci: viz podané stížnosti v angličtině a francouzštině http://echr-coe-int.blogspot.com/ s důkazy o zločinech proti lidskosti uvedených v ocanovaných dokumentech v českém jazyce na http://octr-prostejov.blogspot.com/http://vlada-cr.blogspot.com/http://soudniznalec.blogspot.com/http://konopijelek.blogspot.com/ s excelentními soudními znalci na  http://univerzita-palackeho.blogspot.com/)

Osmá stížnost Soudu dokládající opakovanou marnost vymáhání garantovaného práva na léčbu a výzkum cannabis občany a nevládními organizacemi anešetření pachatelů zločinu z řad soudců a státních zástupců. V České republice, jak je doloženo, stojí měsíční léčba cannabis dva průměrné měsíční platy zdravého člověka a pětinásobek průměrného invalidního důchodu.

Stěžovatelé zastupují poškozené členy výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék). Stížnost je podána členy European Cannabis Church.

K osmé stížnosti Soudu je v příloze připojena pátá ústavní stížnost č. j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28. 10. 2015 ve věci zapřeného práva léčbu na výzkum cannabis dokládající na důkazech netrestnost skutku z evropského (českého) a unijního práva, která je rovněž uvedena http://constitutional-court.blogspot.com/ Dále je Soudu odkazováno na další ústavní stížnost ze dne 7. 8. 2015 č. j. I. ÚS 2431/15, která je uvedena  take v angličtině nahttp://svobodu.blogspot.com/

 

Osmá stížnost Soudu je s důkazy zveřejněna pro snazší práci Soudu v českém jazyce na blogu rodící se české Konopné církve http://konopna-cirkev.blogspot.com/ Datem zveřejnění stížnosti je výročí svátku boje za svobodu dne 17. listopadu 2015 Toto oznámení je uvedeno na titulní straně nahttp://echr-coe-int.blogspot.com/

Děkujeme předem za váš zájem a pomoc.

Dušan Dvořák, podavatel a předseda správní rady Cannabis is The Cure, z.s.

Dokument
Cannabis War Is Over!

Zastavme nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě. Připravujeme dokument o nelehké situaci lidí léčících se pomocí konopí v ČR.


Manifest
Cannabis War Is Over!

Členové výzkumu Konopí je lék, členové iniciativy CANNABIS WAR IS OVER a členové asociace Cannabis is The Cure, z.s. zveřejnili dne 21. 3. 2018 k 10. výročí uvedení výzkumu Konopí je lék na ostravské konferenci KONOPEX 2018 manifest CANNABIS WAR IS OVER! If You want it.

Do současné doby získala kampaň desítky podporovatelů včetně zahraničních. Konečným cílem kampaně je zastavit nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě.

Své podpisy pod manifest můžete připojit on-line pomocí odkazu níže:.

Připojte se a podpořte manifest