Evropskému soudu pro lidská práva k oslavě svátku boje za svobodu dne 17.listopadu 2015

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, 779 00 Olomouc, Česká republika

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France

Článek 39 (naléhavé řízení)

Stížnost Evropskému soudu pro lidská práva (dále jen Soudu) z důvodů opakovaných hrubých porušení článků 2 a 3 Úmluvy o lidských právech doložených Soudu také lékaři a soudními znalci spojená s žádostí o aplikaci naléhavého přednostního řízení dle článku 39 Soudu vůči označeným napadaným rozhodnutím České republiky zakazujícím od roku 2009 vyšetřovat doložené zločiny proti lidskosti spáchané Českou republikou.

 1. Úvodem řízení u Soudu v letech 2012 – 2014

ve věci práva na léčbu a výzkum konopí

1)    Právní zástupce stěžovatele byl Soudem poučen, že při stížnosti v naléhavém řízení dle článku 39 nejsou stěžovatelé povinni použít formulář pro podání stížnosti.

2)    Stěžovatelé doufají, že nedojde již k osmému odmítavému rozhodnutí Soudu, kdy kromě druhé stížnosti (č. j. 1311/13) byly všechny stížnosti Soudem odmítnuty k projednání bez odůvodnění stejně jako rozhodnutí Ústavního soudu ČR.

3)    Stěžovatelé žádají soud o řádné odůvodnění, pokud by doložené závažné zločiny Soud neoznačil jako porušení čl. 2 a 3 Úmluvy.

4)    Konkrétně byly stížnosti Soudu v předmětné věci podané od Světového dne pro duševní zdraví dne 10. 10. 2012 (č. j. 66981/12) až po sedmou stížnost podanou společně s CD nahrávkou onkologicky nemocných občanů na Mezinárodní den podpory obětem mučení a nelidského zacházení dne 26. června 2014 (č. j. 47921/2014), viz http://echr-coe-int.blogspot.com/ v angličtině a francouzštině.

5)    V odkazu – důkazu je jako první bod uvedena stížnost prezidentovi Soudu ze dne 26. července 2015 na jednání Soudu, který svá rozhodnutí na popřené právo na léčbu a výzkum konopí a ignorování zákazu prošetření spáchaných zločinů proti lidskosti odmítá zdůvodnit stejně jako Česká republika ve čtyřech rozhodnutích právně přípustných ústavních stížností. Konkrétně jde o rozhodnutí ze dne 13. 4. 2012 č. j. II. ÚS 664/12, dne 29.5.2013 a 30.5.2013 pod č.j. IV.ÚS 4859/12 a II.ÚS 1311/13 a dne 22. 2. 2014  č.j. II. ÚS 289/14, viz  http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/

6)    Soudní dvůr Evropské unie (dále jen SDEU) k řadě porušení práva Společenství vůči výzkumu a produkci terapeutických konopných produktů Českou republikou a dvěma odmítavým rozhodnutím Evropské komise dne 14. 10. 2015 bez čísla jednacího zástupci stěžovatelů Cannabis is The Cure, z.s. uvedl, že opakované nezákonné nepoložení předběžných otázek Nejvyšším soudem ČR není bohužel unijním právem právně vymahatelné, pokud jej Evropská komise, Ústavní soud ČR a Evropský soud pro lidská práva neoznačily jako porušení práva Společenství a porušení základních práv na spravedlivý proces, zákonného soudce a trestu toliko na základě zákona, viz rozhodnutí SDEU ze ne 14. 10. 2015  http://court-european.blogspot.com/

7)    Naposledy tak v rozporu s právem Společenství a článkem 267 Smlouvy o fungování EU a judikaturou České republiky opětovně rozhodl Nejvyšší soud ČR dne 20. 5. 2015 č.j. 11 Tdo 181/2015 a toto rozhodnutí je doloženo jako hrubě a opětovně zcela vědomě nezákonné v ústavní stížnosti  č.j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28. 10. 2015 na  http://constitutional-court.blogspot.com/

8)    V současné době je tedy ode dne 7. 8. 2015 a od 28. 10. 2015 pod č.j. I. ÚS 2431/15  a II. ÚS 3196/15 projednávána již pátá a šestá ústavní stížnost ve věci práva na léčbu a výzkum konopí zapřená dosud vždy opakovaně bez odůvodnění a vyrovnání se s právní argumentací poškozených stěžovatelů, viz http://svobodu.blogspot.com/ (uvedeno i v angličtině) a  http://constitutional-court.blogspot.com/

9)    Jak je doloženo výše, šestá ústavní stížnost je s podporou cca 130 občanů Evropy žádána projednat veřejně (ústně) a v naléhavém řízení dle čl. 39 zákona o Ústavním soudu. Přímý odkaz na veřejnou podporu občanů s jejich signaturami a identifikačními daty je uveden na http://respekt-blog.blogspot.com/

10)  Analogický počet občanů zejména z Olomouce, odkud stěžovatelé pochází a kde výzkum léčebných účinů konopí započal již před 70 roky, vizhttp://respekt-blog.blogspot.cz/2013/03/cena-mesta-olomouce-nominace.html, žádal ihned po neodůvodněném prvním rozhodnutí Ústavního soudu dne 13. 4. 2012 č.j. II. ÚS 664/12 od dne 18. 5. 2012 ministra spravedlnosti o podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR z důvodu hrubého porušení zákona v neprospěch vedoucího výzkumu, viz  http://podporujeme.blogspot.com/ (Soudem byla pod č.j. 66981/12 projednávaná právní přípustnost první stížnosti bez dodání štítků stížnosti od od 10. 10. 2012 do 6.2.2014!!!) Až do dnešních dnů ministři spravedlnosti nikdy nepodali dovolání ve prospěch poškozených, přestože neexistoval jeden jediný důkaz o spáchání trestného činu, ale byly doloženy důkazy o spáchaných zločinechjednáním orgánů činných v trestním řízení.

 1. Identifikační data stěžovatelů  
 1. Označení porušení článků Úmluvy o lidských právech: právo na život a zákaz mučení
 1. Stěžovatel: Josef Pospíšil, McA, narozen 25. 3. 1986, Přichystalova 75, 772 00 Olomouc jako onkologicky nemocný zástupce poškozených nemocných členů výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure a zakládající člen European Cannabis Church a člen přípravného výboru k založení české Konopné církve
 1. Zástupce stěžovatele a spolu stěžovatel: Dušan Dvořák, MMCA, narozen 12. 1.1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc, předseda správní rady mezinárodní asociace Cannabis is The Cure, z.s. (zastupující poškozené právnické a fyzické osoby), zakladatel a vedoucí člen výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure a zakládající člen European Cannabis Church a člen přípravného výboru k založení české Konopné církve

III.          Stěžovaná rozhodnutí ČR –  důkazy v ocanovaných originálech

Napadaná rozhodnutí ČR zakazující šetřit od roku 2009 zločiny proti lidskosti spáchané orgány činnými v trestním řízení nezákonnými konfiskacemi výzkumnické farmy v Ospělově:

1)    Šesté odmítavé rozhodnutí Policie ČR na trestní podnět policii za spáchání zločinů proti lidskosti dle §§ 149 odst. 4 a 401 trestního zákoníku v důsledku již šesté konfiskace výzkumnické farmy konopí v Ospělově od roku 2009 dne 3. 9. 2015 (viz protokoly z domovních prohlídek v letech 2009 – 2015 nahttp://konfiskace.blogspot.com/), a to rozhodnutím policie ze dne 22. 10. 2015 č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516 posílající poškozené a oběti zločinů vymáhat právo u pachatelů podezřelých z označených zločinů proti lidskosti, viz scan  http://dukazy.blogspot.com/ U všech doložených originálů rozhodnutí je uveden trestní podnět a jeho důkazní materiály.

2)    Šesté odmítavé rozhodnutí Generální inspekce bezpečnostních sborů týkající se trestního podnětu na nadržování k páchání trestné činnosti policií a krytí zločinů policií nevyšetřit výše označený trestní podnět ze dne 30. 10. 2015 č. j. GI-P-1289-7/2015 viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/(prvním scanem odkazu je rozhodnutí centrály Generální inspekce bezpečnostních sborů ze dne 30. 10. 2015 č. j. GI-IF-25-4/2015 dokládající všechna čísla jednací předchozích marných podnětů GIBS od jejího vzniku)

3)    Šesté odmítavé rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 12. 11. 2015 č. 1-KZN 1922/2015 – 28 týkající se údajného neporušení základních práv a svobod občanů pácháním doložených zločinů proti lidskosti státními zástupci a soudci Okresního státního zastupitelství a Okresního soudu v Prostějově nařizujícího od roku 2009 konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově přes doložené zločiny, tragédie a škody. Viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ V odkazu je rovněž uvedeno napadané rozhodnutí prostějovského státního zástupce označeného spolu pachatelem uvedených zločinů č. j. ZN 1946/2015 ze dne 14. 10. 2015 vylučujícího opětovně pouhým výrokem, že by spáchal společně se soudci a dalšími státními zástupci zločiny proti lidskosti. KSZ v Brně nepravdivě uvedlo, že se tímto trestním podnětem zabýval Nejvyšší soud, což se nikdy nestalo, viz doložené ústavní stížnosti a stížnosti Soudu.

4)    K tomu dodejme k ilustraci zvůle v odkazu 3 uvedeným za marnou žádostí ze dne 4. 3. 2011 Vládě ČR k zastavení páchání zločinů a za 15 marnou žádostí o policejní ochranu policejnímu prezidentovi a ministrovi vnitra ze dne 11. 8. 2014 s razítky podatelen úřadů rozhodnutí Úřadu vlády ČR ze dne 9.11.2015 č.j. 17531/2015-OPR  označující poškozené občany, na něž se práva chráněná nejen trestním zákoníkem nevztahují. Viz http://vlada-cr.blogspot.com/

5)    Dále pak doložme článek k výročí svátku 17. 11. 2015 na stránkách studentského časopisu Masarykovy univerzityhttp://www.munimedia.cz/prispevek/odbornik-na-konopi-souperi-se-zvracenym-systemem-9668/ dokládající netrestnost skutků stěžovatelů a zvůli státních orgánů.

6)    Dodejme, že policie se souhlasem Ústavního soudu v rozporu s čl. 39 Listiny základních práv a svobod nemá nejméně od 20. 5. 2004, odkdy je povoleno bez hlášení pěstovat konopí do 100 m 2/osobu, viz § 29 zákona o návykových látkách, žádnou zákonnou normu na určení vzorku, ze kterého se měří obsah THC, přičemž rozdíly jsou až 100 násobně odlišné, viz 3 excelentní soudní znalci k této věci, potvrzující argumentaci obviněného http://univerzita-palackeho.blogspot.com/

 1. Odůvodnění naléhavého řízení  – fakta a důkazy:

1)    Zákaz vyšetřovat enormní úbytky zkonfiskovaného majetku z výzkumnické farmy v Ospělově v policejních skladech a především zabití, zmrzačení a těžká ublížen na zdraví občanů zapojených do výzkumu Konopí je lék /Cannabis is The Cure doložených také lékařem soudním znalcem a zaslaných policejnímu prezidiu, státním zastupitelstvím a soudům včetně Ústavního soudu České republiky již v roce 2010 a v roce 2011 (což najdeme přímo nahttp://octr-prostejov.blogspot.com/ nebo specificky na http://octr-prostejov.blogspot.cz/2014/04/dukazy-o-spachanych-zlocinech.html a na http://octr-prostejov.blogspot.cz/2014/04/dalsi-dukazy-o-zlocinech-organu-cinnych.html ), čili toto  najdeme jednak ve výše označených 4 ústavních stížnostech, tak ale také v rozhodnutí vedoucí Okresního státního zastupitelství v Prostějově ze dne 16. 6. 2011 č.j. 1 ZT 11/2010-195 na http://osz-prostejov.blogspot.com/ v bodu 8!

2)    Je zde doložen zákaz předsedkyně OSZ Prostějov vyšetřit podnět policejního prezidia ze dne 10. 6. 2011. č.j. PPVK-1578-4/ČJ-2011-009VKS v předmětné věci členů výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure ze dne 11. 5. 2011 a jejich podnětu, který je společně s rozhodnutí policejního prezidia nahttp://osz-prostejov.blogspot.com/ uveden v bodu 7.

3)    Obsáhle a s novými důkazy je tato justičně exekutivní korupce nevyšetření spáchaných zločinů konaná až do současnosti doložena v ústavní stížnosti a jejich dodatcích č. j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28. 10. 2015 na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ i s ostatními ústavními stížnostmi a soudy od roku 2010, nebo přímo na stránce dané ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.com/ Zde jsou rovněž doloženy medicinské aspekty enormního prospěchu a minimálních rizik cannabisterapie, přímo pak zejména na http://cannabis-medicina.blogspot.com/ Nebo přijměte důkazy lékařů a vědců v sekci Dokumenty a studie na www.konopijelek.cz

4)    Jak bylo Soudu opakovaně doloženo, vedoucí výzkumu (právní zástupce – spolu stěžovatel) již v roce 2008 doložil s lékaři důkazy, že lze pomocí cannabisterapie léčit například také velmi závažné komplikace diabetes, kdy jen amputací tzv. diabetické nohy je v ČR provedeno přes 10 tisíc ročně!Toto Soudu doložili lékaři. Nebo k jinému vážnému (ženskému) onemocnění doložil zdůvodnění aplikace článku 39 a projednání věci Soudem v naléhavém řízení další lékař zapojený do výzkumu http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-ales-skrivanek-phd.html v sedmé a opět marné stížnostiSoudu č. j. 47921/2014 dne 26. 8. 2014

5)    Občané zapojení i nezapojení do mezinárodního výzkumu ´požádali dne 8. 11. 2015 Ústavní soud ČR, aby stížnost č. j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28. 10. 2015 a další stížnosti stěžovatele projednal ústně (veřejně) a v naléhavém režimu, viz signatáři na http://respekt-blog.blogspot.com/

6)    Jak je doloženo na http://constitutional-court.blogspot.com/ v ústavní stížnosti č. j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28. 10. 2015 léčba pomocí konopí (nejen) v České republice v lékárně v limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. stojí občana více než dvojnásobek průměrné měsíční mzdy zdravého člověka a pětinásobek invalidního důchodu! Druhou alternativou je konfiskace majetků a trestní řízení s hrozbou vězení nebo enormních pokut a exekucí s dopady na zdraví a životy občanů! 

7)    Dne 3. 9. 2015 proběhla již šestá konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově od 18. 8. 2009 http://konfiskace.blogspot.cz/2015/10/sesta-konfiskace-vyzkumnicke-farmy-v.html  – protokol ze dne 3. 9. 2015 č. j. KRPM-58697-9/TČ -2015- 141271

8)    Doložme k tomu prohlášení stěžovatele ze dne 2. 9. 2015 (video na You Tube Onkologičtí kriminálníci) – tzn. den před výše označenou konfiskací výzkumnické farmy v Ospělově a 3. 11. 2015 prohlášení k léčbě rakoviny doložené rovněž Ústavnímu soudu ČR v dodatku ústavní stížnosti č. j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28. 10. 2015, viz http://constitutional-court.blogspot.com/ přímo pak na http://evropsky-kartel.blogspot.cz/ v bodu 3 s další Olomoučankou, lékařkou, dokládající úspěšnou léčbu dyskeratózy a kloubní artrózy její maminky (82). Čestné prohlášení Josefa Pospíšila k léčbě rakoviny konopím:

9)    Je mi dvacet devět roků a můžete mne vidět na You Tube v posledním letošním (8/2015) filmovém dokumentu Konopného bestselleru, prvním letošním dokumentu Cannabis Bestseller Tour (9/2015) anebo dokumentu z 2. září 2015 Onkologičtí kriminálníci. Mojí fotografickou práci můžete vidět nawww.facebook.com/artphotojp . Jsem podle lékařů prolezlý rakovinou a více než dva roky ochutnávám slasti operací a chemoterapie. Nikomu bych je nepřál. Opakovaně jsem si myslel, že raději umřu, než tuto léčbu!

10)  Vedoucího výzkumu Konopí je lék pana Dvořáka z Olomouce znám od roku 2010. Než jsem onemocněl, jako dobrovolník jsem zpřístupnění léčby konopím aktivně podporoval. Když jsem onemocněl, nechtěl jsem o tom vůbec mluvit. Věděl jsem, že farma v Ospělově a Edukativní konopná klinika v Praze je konfiskována, pan Dvořák je pravidelně trestán a nedovolil jsem si požádat o vstup do výzkumu. Na černém trhu jsem nakupovat nechtěl. Když mne pan Dvořák uviděl v únoru 2015 a viděl můj zdravotní stav, zabezpečil mne. Tedy on ne. Open Royal Academy. U jedné olomoucké nevládní organizace, která je členem této asociace, mi dobrovolnickou práci započetli jako členský vklad a já dostal vše zdarma. Vzhledem k mé situaci jsem neplatil ani analýzu konopí, které mi bylo poskytnuto. Dostal jsem kapky, čípky, květy k vaporizaci nebo na joint a velmi silnou mast. Byl jsem o všem poučen, viděl jsem i posudek znalce ke složení látek v konopí. Mám na to svědka.

11)  Zpočátku jsem se toho bál. Ale bolest postupně zcela vymizela, únava a těžkost také, přitom jsem mnohem lépe spal.  Když jsem přepočítal, kolik by mne ta léčba stála měsíčně v lékárně, platil bych 30 a možná až 50 tisíc, protože květ konopí za tři stovky za gram by ještě museli zpracovat. Tolik nemám, ani kdyby mne to tolik mělo stát celkem, ne měsíčně. Dnes je listopad a konopí stále užívám. Minulý týden jsem přestal užívat chemo. Léčbu konopím mi žádný lékař nepředepsal, že se konopím od jara léčím lékaři věděli. Vyčítám jim to. Bolesti hlavy, dásní, zubů nebo žaludku a zad mohou někomu přijít malicherné, já ji cítil tak, jako kdyby mne napadla banda násilníků a mlátili mne basebalovými pálkami.

12)  Moc čtu. Přemýšlím o oficiální léčbě rakoviny a informace, které mám, mne šokují. Rád bych, aby lékaři více přemýšleli o léčbě rakoviny, aby byli více zvídaví. Aby nám naslouchali. Ještě než jsem se narodil, Američané věděli, že konopí léčí rakovinu. Prezident Nixon to zakázal publikovat. 20 let se to ví oficiálně a ví se také, proč látky v konopí úspěšně léčí řadu nemocí. Letos Američané neomamné odrůdy konopí navrhli patentovat na léčbu jednoho typu rakoviny. Rád bych, aby se smělo mluvit o tomto veřejně a byla zrušena cenzura.

13)  Proto jedu do Prahy na konferenci Cannafest, budou tam ignorovaní vědci, lékaři a nemocní z celého světa. Jestli se mnou chcete mluvit, můj telefon je733 285 886 a budu u stánku Konopné církve. Dávám právnímu zástupci Open Royal Academy zmocnění toto prohlášení podepsat, tzn. Cannabis is The Cure, z.s., Tylova 963/2, 779 00 Olomouc Můžete-li, přečtěte si pátou ústavní stížnost ve věci práva na léčbu a výzkum konopí na www.konopijelek.cz

 1. Návrh stěžovatelů na rozhodnutí Soudu
 1. Česká republika opakovaným nevyšetřováním trestních oznámení s doloženými důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti porušila práva stěžovatelů garantovaná články 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech.
 1. Konkrétně práva stěžovatelů porušilo rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 12. 11. 2015 č. 1-KZN 1922/2015 – 28, rozhodnutíPolicie ČR ze dne 22. 10. 2015 č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516 a rozhodnutí Generální inspekce bezpečnostních sborů ze dne 30. 10. 2015 č. j. GI-P-1289-7/2015.
 1. Stěžovatelům se přiznává nárok na odškodnění za konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově dne 3. 9. 2015 č. j. KRPM-58697-9/TČ -2015- 141271 a předchozí jednání České republiky proti členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure porušující Evropskou úmluvu o lidských právech.
 1. Stěžovatelům a poškozeným zastoupeným nevládní organizací Cannabis is The Cure, z.s. bude pro 100 členů výzkumu Vládou ČR zajištěn a bezúplatně vydán prostřednictvím českého zdravotnického systému v lékárně či jinak do 30 dnů od doručení rozhodnutí Soudu Vládě ČR horní roční limit objemu léčivého konopí dle vyhlášky č. 236/2015 Sb.. To znamená, že Vláda ČR zajistí a vydá: 12 měsíců x 180 gramů léčivého konopí x 100 občanů, tj. 216 kg léčivého konopí. Stěžovatelům dodané léčivé konopí bude farmakologicky složeno na vyrovnaný obsah kanabinoidů CBD a THC dle vyhlášky č. 221/2013 Sb.  Konkrétně pak bude vydán Cannabis sativa L. THC 6%, CBD 7,5%, kód Státního ústavu pro kontrolu léčiv č. 9000003 (holandská společnost Bedrocan). Konopí bude dodáno do sídla výzkumnické farmy v Ospělově, konkrétně 798 55 Ospělov 6.
 1. Pokud Vláda ČR uvedené množství a druh léčivého konopí nevydá v uvedeném čase, uhradí obratem v řádu dnů od obdržení rozhodnutí Soudu na učet nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670232, 779 00 Olomouc ekvivalent ceny výše uvedeného množství léčivého konopí v lékárně, tzn.12 měsíců x 180 gramů limitu dle vyhlášky č. 236/2015 Sb. x 100 občanů x 300 Kč/gram léčivého konopí. To je 216 000 x 300 = 64 milionů 800 tisíc Kč. Číslo účtu zmocněné nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s. je 8243027001/550

Dnem podání stížnosti s žádostí o aplikaci naléhavého řízení dle článku 39 je razítko podatelny Soudu v záhlaví stížnosti.

STĚŽOVATELÉ VĚŘÍ, ŽE SPRAVEDLIVÉ ROZHODNUTÍ SOUDU ZAMEZÍ DALŠÍM STÍŽNOSTEM ČLENŮ VÝZKUMU A CÍRKVE V DALŠÍM OBDOBÍ 

Josef Pospíšil a  Dušan Dvořák

Příloha – předběžné otázky zakázané podat Soudnímu dvoru EU

 1.       Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, žebrání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá svolit položit předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unieve věci nevymahatelnosti ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu (č.j. 8 Tdo 1231/2011), že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí? 
 2.        Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim,kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES,nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
 3.       Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení omamných a neomamných odrůd cannabis „Metodou společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis“ č. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009 vykládat v tom smyslu, žebrání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabiske zjištění omamnosti odrůdy, než je metoda uvedená v citovaném unijním přepisu?
 4.       Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES,nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
 5.       Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES,nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
 6.       Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, žebrání v použití naléhavé procedurydle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejímž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?
 7.       Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES,nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
 8.       Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, žebrání vnitrostátní právní úpravě,jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?
 9.       Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, žebrání vnitrostátní právní úpravě,která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?
 10.       Představuje § 15, písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z cannabis k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES,nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
 11.       Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, žebrání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 236/2015 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je prokazatelně méně aplikovatelné pro léčebné použití řady nemocí včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, které jsou naopak de iure zakázány vyrábět?
 12. Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES,nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?