Konopí a věda, Brno, 17. dubna 2019

Brno, 17.dubna 2019, Fakultní nemocnice u sv. Anny, budova B1

9:00            Úvodní slovo

9:20            Současný stav výzkumu kanabinoidů a co dál?

Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult.                                                                                                                         (Asana Bio Group Ltd. Tel Aviv; Hebrejská univerzita, Jeruzalém, Izrael)

Konopí se ve všech možných směrech (v průmyslu, léčbě a rekreačním použití) užívalo již od pradávna. Teprve identifikace aktivní látky zvané delta-9-tetrahydrokanabinol (Šantavý, Gaoni, Mechoulam) dala možnost studovat účinky této sloučeniny. Objev kanabinoidních receptorů (Devane) a identifikace endokanabinoidů (Hanuš, Devane, Ben Shabat) umožnila plné pochopení léčebného potenciálu této rostliny. Použití konopí a jeho produktů pacienty bez lékaře položilo základ léčby konopím. Na vědeckém základě se začalo konopí k léčbě užívat v minulosti v Československu a v současné době především v Izraeli. Pozornost bude věnována pokrokům v léčbě konopím zejména v Izraeli.

10:00          Nové přístupy v produkci kanabinoidů in vitro

Prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (Fyziologický ústav LF MU)

Cannabis sativa L. představuje rostlinu s velmi komplexním a bohatým fytochemickým profilem. Kromě notoricky známých kanabinoidů, C21 terpenofenolických specializovaných metabolitů, na které se již po řadu let soustředí zájem vědců, obsahují rostliny také terpeny počínaje mono- a konče triterpeny, flavonoidy, zejména C-/O- a O-glykosidy apigeninu, luteolinu, kvercetinu a kempferolu, fenolické glykosidy, nebo dusíkaté báze včetně alkaloidů. Produkce kanabinoidů in vitro je spojena s celou řadou obtíží, které se doposud nepodařilo překonat. Byť hairy root kultury přinesly první dílčí úspěchy, moderní biotechnologické přístupy v produkci kanabinoidů přestavují velkou výzvu do budoucna.

10:25          Farmakologie kanabinoidů

                                         Farmakodynamika kanabinoidů                                                                                                                                                           Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy – ICCI)                                                   Farmakokinetika kanabinoidů                                                                                                                                                             PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (Farmakologický ústav LF MU)

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (ICCI); Farmakodynamika kanabinoidů

Možnost studia farmakodynamiky kanabinoidů otevřela izolace rostlinného THC (1964) a stanovení jeho chemické struktury (1967). Byla prokázána vazba THC na specifické struktury buněčných membrán, tzv. kanabinoidní receptory (CB1; CB2; TRPV1; GPR 18; GPR 55; GPR 119; PPAR nukleární receptory) a byly izolovány ligandy těchto receptorů vlastních tělu obratlovců, a to včetně člověka, tzv. endokanabinoidy (anandamid, 2-AG, NADA, noladin, virodhamin). Celý tento endogenní funkční systém receptorů a jejich ligandů začal být nazýván jako systém endokanabinoidní a je zkoumána jeho biochemie, metabolismus (což je komplex nazývaný též jako endokanabinoidom). Ke známým fytokanabinoidům a endokanabinoidům přibývají rovněž selektivní nebo neselektivní synteticky připravené ligandy kanabinoidních receptorů (z různých farmakologických tříd: agonisti; antagonisti; inversní agonisti). Endokanabinoidní systém je v těle obratlovců včetně člověka značně ubikvitní, je zkoumána fyziologie endokanabinoidních aktivit, jejich patofyziologie a také možnosti léčby. V případě léčebných aplikací fytokanabinoidů je popisován tzv. „entourage efekt“. Uvažovány jsou tři možné mechanismy: a) farmakokinetické – interakce podporuje absorpci a distribuci účinných složek nebo potlačuje jejich biodegradaci a vylučování; b) farmakodynamické přímé – látky se stejnou aktivitou vážou na stejný receptor; c) farmakodynamické nepřímé – látky vyvolávají stejný efekt, avšak jiným molekulárním (receptorovým) mechanismem.

Ondřej Zendulka, Ph.D. (Farmakologický ústav LF MU); Farmakokinetika kanabinoidů

Prakticky všechny rostlinné kanabinoidy včetně THC a kanabidiolu jsou lipofilní látky dobře prostupující biologickými membránami, které oddělují jednotlivé tělesné kompartmenty. Díky tomu jsou dobře a rychle absorbovány přes sliznice dutiny ústní nebo respiračního traktu po jejich inhalačním podání a rychlost nástupu účinku je téměř srovnatelná s jejich intravenózním podáním. Naproti tomu po transdermálním podání je rychlost absorpce nízká kvůli pomalé penetraci látek do podkoží. Po perorálním podání se kromě pomalejší absorpce u kanabinoidů setkáme i s problémem vysoké interindividuální variability a nízké biologické dostupnosti způsobené intenzivním jaterním metabolismem. Vzhledem ke své lipofilitě se kanabinoidy dobře distribuují do různých tkání a po chronickém podání se mohou kumulovat v tukové tkáni. THC i kanabidiol jsou substráty jaterních cytochromů P450, které jsou hlavním biotransformačním mechanismem v eliminaci fytokananainoidů. Vzniklé metabolity jsou následně vylučovány močí i žlučí. Klinický význam u gravidních a kojících žen může mít i přestup THC přes placentu a do mateřského mléka.                                                                        Zapojení cytochromu P450 v metabolismu kanabinoidů je důležité z hlediska lékových interakcí. Kombinace s jinými substráty tohoto enzymatického systému a látkami, které jsou induktory nebo inhibitory cytochromů může vést k nutnosti úpravy dávky kanabinoidů nebo současně podávaných léčiv. Je potřeba také podotknout, že samotné kanabinoidy mohou měnit aktivitu cytochromů a role endokanabinoidního systému v regulaci aktivity cytochromu P450 zatím také nebyla zcela objasněna.

12:05          Metody profilování kanabinoidů –

                    požadavky, možnosti a limity

Doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Přednáška je věnována přehledu metod chemické analýzy kanabinoidů. Diskutovány budou rozdílné požadavky kontrolních a výzkumných laboratoří na analytické metody, vypovídací hodnota dat získaných různými přístupy a v neposlední řadě limity nejpoužívanějších metod.

12:30          Standardizace sekundárních metabolitů

                    v léčebném konopí: výzvy a možná řešení

                                         Dr. Nirit Bernstein                                                                                                                                                                                     (Institut půdních, vodních a environmentálních věd, Výzkumné centrum Volcani, Izrael)

Rozmanitý medicínský potenciál konopí setého (Cannabis sativa L.) vychází ze spletitého chemického profilu této populární byliny. Její součástí je nespočet sekundárních metabolitů, např. kanabinoidů, terpenů či flavonoidů. Největší problém při užívání konopí k léčbě pramení z nedostatečné standardizace léčebných sekundárních metabolitů v léčivech, která pacienti užívají. Prostředí a další podmínky pro pěstování (mimo jiné světlo, teplota, voda a obsah minerálů v půdě) mají zásadní vliv na vývoj a účinky rostliny, a to včetně syntézy sekundárních metabolitů. Naše pochopení toho, jakým způsobem rostlina reaguje na prostředí a pěstitelské podmínky, je podstatné pro další výzkum, který tyto informace využije pro technologické zlepšení produkce konopného průmyslu. Rozhodli jsme se otestovat hypotézu, že fyzické a psychické elicitory, kterým je léčebné konopí během vývoje vystaveno, mají za následek změny v chemickém profilu rostliny, což je proces, jenž by se mohl využít ke standardizaci aktivních sekundárních metabolitů. Fyzické i psychické elicitory ovlivňující chemický profil se nám nakonec podařilo identifikovat, přičemž v rámci tohoto pokroku se nám také povedlo lépe porozumět regulaci chemického profilu konopí. Naše studie dospěla k závěru, že na produkci kanabinoidů a terpenů mají vliv jak fyzické elicitory (kvalita a intenzita světa, teplota a vlhkost), tak ty chemické (přítomné živiny a methyl-salicyláty). Kupříkladu hnojení dusičnanem amonným (NPK) vedlo ke zvýšení obsahu kanabigerolu (CBG) a naopak snížení obsahu kanabinolu (CBN). Přidání huminových kyselin zase značně zredukovalo přirozenou prostorovou variabilitu zkoumaných kanabinoidů. Výsledná rovnoměrnost výskytu kanabinoidů v konopí ovšem zapříčinila to, že horní část rostliny, jež je běžně na kanabinoidy bohatá, po zásahu elicitorů významně zchudla. Některé elicitory měly na koncentraci kanabinoidů taktéž jiné zajímavé vlivy. V rámci přednášky se zaměříme na regulační efekty jednotlivých elicitorů, terpenové profily a prostorové rozložení kanabinoidů v rostlině.

12:55           Pěstování KLP v rámci VZ pro stát, dodávka v                         rámci platných směrnic a

                     pokynů pro GACP, SVP

 Ing. Luděk Novák (Elkoplast Slušovice s.r.o.; Divize pěstování léčebného konopí)

Společnost Elkoplast Slušovice s.r.o. se v rámci divize Konopí pro léčebné užití orientuje na zákazníka a na naplňování jeho potřeb z hlediska dodávek konopí pro léčebné účely. Proto jsou mimo Správné výrobní praxe léčivé látky uplatňovány i systémy řízení jakosti v rámci Správné pěstitelské praxe a Správné distribuční praxe. Důsledná aplikace těchto systémů má za cíl neustále zvyšovat kvalitativní úrovně produktů při udržení efektivity samotného systému. U služeb dodávaných na zakázku, tedy v našem případě pěstování a výrobu léčiv a léčivých látek, musí být zajištěna perfektní kvalita vlastního technického provedení adjustace vycházející z dodržení zásad správné výrobní praxe a z plného respektováni technických požadavků zákazníka při výrobě léčivé látky i požadavků dalších obecně závazných předpisů. Vyrobené a expedované produkty musí mít vždy předepsanou kvalitu a spotřebitel musí být cestou distribučního řetězce správně informován o jejich užití.

13:20           Aktuální data SÚKL ke konopí pro                                             léčebné použití

                                          Ing. Nikola Jantosová (Státní ústav pro kontrolu léčiv )

Koncem roku 2018 provedl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dotazníkové šetření zaměřené na zjištění aktuální situace z klinické praxe v České republice. Dotazy se vztahovaly k indikacím, úspěšnosti léčby, důvodu případného ukončení léčby, velikosti dávky, názoru lékařů na hrazení konopí pro léčebné použití z veřejného zdravotního pojištění a zdrojům informací, které lékaři při své praxi nejvíce využívají. SÚKL poskytuje detailní údaje ze statistického šetření zaměřeného na předepisování a výdej konopí pro léčebné použití a měsíčně tyto data aktualizuje a zveřejňuje na své webové stránce. SÚKL nadále plní zákonem dané povinnosti spojené se zajištěním dostupnosti konopí pro léčebné použití vypěstovaného v tuzemsku pro pacienty. V polovině roku 2018 bylo převzato 4,2 kilogramů konopí pro léčebné použití. Začátkem roku 2019 pak SÚKL následně převzal dalších 1,05 kilogramů léčebného konopí. SÚKL zajišťuje distribuci konopí výhradně do zařízení lékárenské péče prostřednictvím smluvního distributora, vítěze veřejné zakázky, firmy Alliance Heathcare a.s. SÚKL uzavírá rámcové smlouvy s lékárnami, které chtějí prostřednictvím jimi provozovaných lékáren vydávat konopí pro léčebné použití.

13:45            Oběd

14:45            Léčebné konopí ve světě

                                             Ing. Pavel Pachta, CSc. (Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy – ICCI)

Definice pojmů spojených s léčebným využitím konopí se různí. Léčebným konopím se většinou rozumí léky na bázi konopí, které neprošly běžným schvalovacím řízením a jejichž používání je upraveno zvláštními předpisy. Prvními zeměmi, kde došlo k legalizaci těchto léků, byly Izrael, Kalifornie (USA), Kanada a Nizozemí. V současné době je takových států na čtyřicet a jejich počet rychle roste. Tyto země se výrazně liší v právních úpravách používání léčebného konopí a v důsledku toho i v počtech pacientů. Mění se rovněž globální rámec pro využívání konopí pro léčebné účely daný mezinárodními úmluvami o kontrole narkotik a psychotropních látek.

15:10            Konopí v kontextu české i mezinárodní

                      protidrogové politiky. Nechtěné dopady                                    války proti drogám

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip. (Podané ruce)

Úmluva z roku 1961 zarámovala zacházení s celou řadou látek tvrdou prohibiční a represivní politikou. Přehnaná represe a politická rétorika války proti drogám vyvolala nečekané a nechtěné efekty extrémního zločinu a látky, jako jsou opioidy nebo konopí, se staly na dlouhá desetiletí přízrakem různých vlád. Zastavil se výzkum možného využití konopí v léčebném kontextu a dodnes bojujeme se zbytečnými předsudky. Současně se ale ukazuje, že válka proti drogám naprosto selhala, a také v otázce závislostí je třeba spíše hledat cesty přísně regulované dostupnosti. V tomto kontextu se náhle v médiích otevírá debata, zatím zpolitizovaná, o využití konopí v různých léčebných kontextech. Zdá se, že přijde spíše efekt kyvadla a teprve poté nalezne tato látka svůj zralý střed a správné využití.


15:35            Praktické zkušenosti s preskripcí a

                      používáním konopí pro léčebné použití

                      v České republice

MUDr. Radovan Hřib (Centrum pro léčbu bolesti, ARK FN u sv. Anny v Brně);

16:00            Lékárenské zpracování konopí, tipy

                                             Mgr. Monika Pecháčková (Nemocniční lékárna, FN u sv. Anny v Brně);

16:25            Konopí v paliativní péči

                                             MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.                                                                                                                                                                     (Ambulance podpůrné a paliativní onkologie MOÚ, předseda Paliativní společnosti ČSL JEP);

16:50           Pět týdnů po zlomenině lokte opět operatérem

                                           MUDr. Filip Hudeček (I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně a pacient ) a                                                                             MUDr. Radovan Hřib (Centrum pro léčbu bolesti, ARK FN u sv. Anny v Brně)

17:15           Panelová diskuze

Dokument
Cannabis War Is Over!

Zastavme nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě. Připravujeme dokument o nelehké situaci lidí léčících se pomocí konopí v ČR.


Manifest
Cannabis War Is Over!

Členové výzkumu Konopí je lék, členové iniciativy CANNABIS WAR IS OVER a členové asociace Cannabis is The Cure, z.s. zveřejnili dne 21. 3. 2018 k 10. výročí uvedení výzkumu Konopí je lék na ostravské konferenci KONOPEX 2018 manifest CANNABIS WAR IS OVER! If You want it.

Do současné doby získala kampaň desítky podporovatelů včetně zahraničních. Konečným cílem kampaně je zastavit nesmyslnou konopnou válku proti občanům, rozumu a přírodě.

Své podpisy pod manifest můžete připojit on-line pomocí odkazu níže:.

Připojte se a podpořte manifest