Metodický materiál k textu základního dokumentu

Metodický materiál k textu základního dokumentu předkládanému podle § 10 odst. 2 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb.17

 

V dalším textu (s výjimkou názvů bodů 1 až 12 v základním dokumentu) pojem „zákon“ označuje zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění.
Upozornění:
 1. Tento metodický materiál obsahuje pouze návod k vypracování textu základního dokumentu předkládaného k návrhu na registraci. Neobsahuje tedy návod k podání návrhu na registraci změn základního dokumentu.
 1. Základní dokument, k němuž je vypracován tento metodický materiál nelze ztotožnit se zásadními dokumenty církve/náboženské společnost, tj. s jejími vnitřními předpisy typu Kodexu kanonického práva, Katechismu katolické církve, Ústavy …., Stanov … apod.
 1. Základní dokument obsahuje text, který popisuje výstižně všechny skutečnosti, které předepisuje zákon v § 10 odst. 3. Další údaje, které zákon nestanovuje pro uvedení do základního dokumentu, se do základního dokumentu neuvádějí, protože nejsou podle zákona předmětem registrace.
 1. V textu základního dokumentu se lze odkázat na některá ustanovení přiložených vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti, pokud výstižně popisují zákonem stanovené údaje. Předmětem registrace jsou pak tato konkrétní ustanovení příslušného vnitřního předpisu církve/náboženské společnosti, nikoli celý text vnitřního předpisu církve/náboženské společnosti.
Přílohou základního dokumentu jsou vnitřní předpisy církve/náboženské společnosti, které obsahují články její víry a ustanovení o organizaci a činnosti církve/náboženské společnosti. Z jejich textu, jak je uvedeno výše v bodech c) a d), se registrují jen ty jejich části, na které se text základního dokumentu výslovně odvolává. Pokud dojde ke změně těchto vnitřních předpisů v ustanoveních, která nejsou registrována, zasílají se tyto vnitřní předpisy Ministerstvu kultury pouze na vědomí. Změny těch ustanovení vnitřních předpisů, která jsou registrována, musí být Ministerstvu kultury předloženy k registraci změn.
Doporučení k vyplňování základního dokumentu:

Základní dokument

podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
1. Název církve/náboženské společnosti:
Uvede se název církve/náboženské společnosti, který je shodný s názvem církve/náboženské společnosti v návrhu na registraci a ve všech  přílohách tohoto návrhu. Tento název je po registraci církve/náboženské společnosti uveden v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností.
Upozornění: Registrovaná církev/náboženská společnost může mít pouze jediný název. Podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona nemůže požádat o registraci církev/náboženská společnost s názvem, pod kterým je již registrována jiná církev/náboženská společnost, anebo která již o registraci požádala, anebo s názvem, který je s tímto názvem zaměnitelný, jak stanovuje § 4 odst. 4 zákona.
2. Poslání církve/náboženské společnosti a základní články její víry:
Uvede se text obsahující výstižnou informaci o poslání církve/náboženské společnosti a uvedou se základní články její víry.
V této části se lze odkázat na konkrétní text příslušného dokumentu církve/náboženské společnosti, pokud obsahuje zákonem předepsané informace. Tuto část přiloženého dokumentu církve/náboženské společnosti pak Ministerstvo kultury registruje.
3. Sídlo církve/náboženské společnosti na území České republiky:
Pod sídlem církve/náboženské společnosti se rozumí adresa ústředí církve na území České republiky, na kterou lze doručovat církvi/náboženské společnosti korespondenci.
Upozornění: Ministerstvo kultury nemůže registrovat církev/náboženskou společnost, jejíž sídlo není na území České republiky.
 1. Orgán církve/náboženské společnosti, který jedná jejím jménem s orgány veřejné správy a třetími osobami na území České republiky jako statutární orgán, způsob jeho jednání a jeho ustavování a odvolávání, délka funkčního období jeho členů, popřípadě označení dalších orgánů církve/náboženské společnosti a orgánů řeholních institucí, které jsou oprávněny podávat návrhy podle zákona č. 3/2002 Sb., rozsah tohoto oprávnění a způsob jednání jménem církve/náboženské společnosti:
Uvede se, který orgán církve/náboženské společnosti je tím orgánem, který jedná za celou církev/náboženskou společnost jako její statutární orgán. Takovým orgánem může být fyzická osoba i skupina osob (orgán církve/náboženské společnosti).
U tohoto statutárního orgánu se uvede způsob jeho ustavování, odvolávání a délka funkčního období všech jeho členů.
Dále se uvede způsob jednání statutárního orgánu. V případě, že je statutární orgán „kolektivní“, uvede se, zda členové statutárního orgánu jsou oprávněni jednat samostatně či nikoli, popř. rozlišení, ve kterých věcech jsou oprávněni jednat samostatně a ve kterých nikoli. Konkrétně se pak uvede, kdo ze členů statutárního orgánu je oprávněn podávat návrhy na registraci a evidenci podle zákona Ministerstvu kultury.
Upozornění:
 1. Návrhy jménem církve/náboženské společnosti jsou oprávněny podávat pouze osoby, které jsou k tomuto jednání určeny v  základním dokumentu. Ministerstvu kultury nejsou oprávněny podávat návrhy podle zákona (tj. návrhy na registraci změn základního dokumentu a návrhy na evidenci a evidenci změn právnických osob) evidované právnické osoby; takové návrhy podle zákona je oprávněn podávat k tomu určený člen statutárního orgánu církve. Tím není dotčeno právo evidovaných právnických osob jednat s ostatními orgány státní správy a třetími osobami svým jménem z titulu jejich postavení právnických osob.
 1. Členem statutárního orgánu nemůže být osoba, která nemůže Ministerstvu kultury předložit osobní údaje určené v § 3 písm. c) zákona.
 1. Do základního dokumentu se neuvádí informace o tom, že církev/náboženská společnost může pověřit jiné osoby k jednání za církev/náboženskou společnost na základě plné moci. Tento způsob jednání v zastoupení je samozřejmě možný; není však upraven zákonem, ale jinými právními předpisy.
5. Osobní údaje členů orgánů církve/náboženské společnosti:
Uvedou se osobní údaje všech členů „statutárního orgánu“ církve/náboženské společnosti. Tyto údaje jsou určeny ustanovením § 3 písm. c) zákona.
Pokud nejsou členové „statutárního orgánu“ v době podání návrhu na registraci církve/náboženské společnosti ustaveni, jedná jménem církve/náboženské společnosti až do vytvoření „statutárního orgánu“ přípravný výbor.
Upozornění: Podle ustanovení § 10 odst. 5 zákona musí být osobní údaje členů „statutárního orgánu“ oznámeny církví/náboženskou společností do 10 dnů od jejich ustavení.
 1. Organizační struktura církve/náboženské společnosti včetně výčtu všech typů právnických osob, které budou navrhovány k evidenci v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. podle § 15a odst. 1, způsob jejich zřizování a rušení, včetně případného uvedení právního nástupce při jejich zániku, označení jejich statutárních orgánů, způsob jejich ustavování a odvolávání, délka funkčního období členů statutárních orgánů:
Uvede se organizační struktura církve/náboženské společnosti a typy jejích součástí (např. subjekty typu farností, sborů, biskupství, řádů, účelových zařízení).
U každého typu součásti církve/náboženské společnosti, které jsou vymezeny v § 15a odst. 1 zákona, se uvede způsob jeho zřizování a rušení v církvi/náboženské společnosti, označení jeho statutárního orgánu, způsob jeho ustavování, odvolávání a délka funkčního období členů statutárního orgánu.
Upozornění:
 1. Zákon nestanovuje povinnost, aby církve/náboženské společnosti své součásti evidovaly. Je pouze na výslovném rozhodnutí církve/náboženské společnosti, zda své některé nebo všechny součásti (viz jejich vymezení v § 15a odst. 1 zákona) chce evidovat, tj. chce, aby tyto její součásti měly postavení právnických osob podle právního řádu České republiky.
 1. Do základního dokumentu se uvádějí jen ty součásti církve/náboženské společnosti, které mohou být evidovány podle zákona, jak je vymezuje § 15 odst. 1 zákona. Tedy neuvádějí se takové subjekty jako jsou nemocnice, školy, obchodní společnosti apod., které je církev/náboženská společnost oprávněna zřizovat podle jiných právních předpisů, než je zákon.
 1. Právním nástupcem při zániku součásti církve/náboženské společnosti je zpravidla buď jiná součást církve/náboženské společnosti téhož typu anebo zřizovatel její zaniklé součásti.
7. Způsob ustanovování a odvolávání duchovních a seznam v církvi/náboženské společnosti používaných označení duchovních:
Na tomto místě základního dokumentu se uvedou označení duchovních příslušné církve/náboženské společnosti. Současně se uvede, jak jsou jednotliví duchovní ustavováni a odvoláváni.
V případě, že církev/náboženská společnost má pouze laické členy, uvede se, že církev/náboženská společnost nemá duchovní.
 1. Způsob schvalování změn základního dokumentu a těch dokumentů církve/náboženské společnosti a jejich změn, které jsou přikládány k základnímu dokumentu, nebo z nichž jsou uváděny údaje do základního dokumentu:
Uvede se, který orgán církve/náboženské společnosti schvaluje změny základního dokumentu.
Současně se uvede, jakými orgány církve/náboženské společnosti jsou schvalovány zásadní dokumenty církve/náboženské společnosti (tj. její vnitřní předpisy), které obsahují věroučné texty církve/náboženské společnosti, stanovují organizační uspořádání církve/náboženské společnosti a další ustanovení, kterými se činnost církve/náboženské společnosti řídí. Tyto vnitřní předpisy církve/náboženské společnosti jsou přikládány jako přílohy k základnímu dokumentu.
Upozornění:
 1. Při registraci změn základního dokumentu Ministerstvo kultury kontroluje nejen to, zda jsou návrhy změn předloženy k registraci orgánem k tomu oprávněným (je uveden v bodě 4 výše), ale i to, zda tyto navržené změny schválil orgán církve/náboženské společnosti uvedený v tomto bodě.
 1. Ministerstvo kultury registruje, jak je uvedeno již výše, jen ty části přiložených vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti, na které je uveden odkaz v textu základního dokumentu. Dojde-li ke změně vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti v ustanoveních, která nejsou registrována, zašle církev/náboženská společnost upravený text vnitřních předpisů Ministerstvu kultury tak, aby tyto vnitřní předpisy v aktuálním znění mohly být založeny v registračních spisech církve/náboženské společnosti. Pokud však církev/náboženská společnost změní ve svých vnitřních předpisech ustanovení, které je Ministerstvem kultury registrováno, zašle současně s upraveným textem vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti návrh na registraci změny základního dokumentu.
 1. Začlenění církve/náboženské společnosti do struktur církve/náboženské společnosti mimo území České republiky:
S ohledem na ustanovení § 5 písm. d) zákona upozorňujeme na důležitost uvedení těchto skutečností. Platí samozřejmě možnost odkázat se na konkrétní text přiloženého církevního dokumentu (tj. vnitřního předpisu). Upozorňujeme však na nutnost žádnou z těchto skutečností neutajovat, protože její utajení by mohlo následně po registraci církve/náboženské společnosti vyvolat řízení o zrušení registrace.
10. Zásady hospodaření církve/náboženské společnosti, zejména způsob získávání finančních prostředků, včetně rozsahu oprávnění osob, orgánů a jiných institucí církve/náboženské společnosti k nakládání s majetkem a údaje podle § 27 odst. 5 zákona č. 3/2002 Sb.:
Uvedou se všechny skutečnosti o způsobu hospodaření církve/náboženské společnosti včetně způsobu oprávnění osob, orgánů a jiných institucí církve/náboženské společnosti k nakládání s majetkem. Při výčtu způsobů získávání finančních prostředků se lze odkázat na výčet uvedený v § 27 odst. 4 zákona a uvést, že církev/náboženská společnost využívá všech tam vymezených způsobů financování nebo tento výčet zúžit, popř. rozšířit.
Je také nutné přesně vymezit předmět podnikání a jiné výdělečné činnosti církve/náboženské společnosti.
11. Způsob naložení s  likvidačním zůstatkem, který vyplyne z  likvidace církve/náboženské společnosti:
Zákon v § 24 odst. 6 nestanovuje povinnost určit, na jakou registrovanou církev/náboženskou společnost přechází likvidační zůstatek při případném zániku církve/náboženské společnosti. Proto je možné i pouhé konstatování typu, že zánik církve/náboženské společnosti dle názoru církve/náboženské společnosti nepřichází v úvahu, a tudíž církev/náboženská společnost využívá zákonem dané možnosti a k tomuto bodu základního dokumentu neurčuje žádný způsob naložení s likvidačním zůstatkem.
12. Práva a povinnosti osob hlásících se k církvi/náboženské společnosti:
Uvede se výčet práv a povinností osob hlásících se k církvi/náboženské společnosti.
Datum:
Přílohy základního dokumentu: Na tomto místě se uvedou názvy všech přiložených vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti, na jejichž ustanovení se církev/náboženská společnost odvolává v  základním dokumentu, a názvy dalších vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti, které jsou vyjmenovány výše v bodě 8 základního dokumentu.
Jména a příjmení a podpisy členů přípravného výboru církve/náboženské společnosti: