Návrh na registraci církve

Od: Kudrnová Kišová Monika <Monika.Kudrnova@mkcr.cz>
Datum: 9. května 2016 9:26
Předmět: Odpověď na dotaz – p. Kafka
Kopie: Bendová Pavla <Pavla.Bendova@mkcr.cz>Dobrý den,

vážený pane Kafko,

dne 5.5.2016 jsme obdrželi Váš e-mail s dotazy stran registrace církví a náboženských společností a získání zvláštních práv, ke kterým uvádíme následující.

Zákonná lhůta pro podání dokumentů ministerstvu kultury k registraci církve od jejího ustanovujícího sněmu není dána. Je zcela na církvi a náboženské společnosti zda bude mít zájem o svou registraci podle příslušných ustanovení zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

K Vašemu dotazu, jakými náležitostmi církev prokazuje 10 tisíc členů, zda opět archy s podpisy, uvádíme, že v případě podání návrhu na registraci církve a náboženské společnosti je příslušný počet 300 osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti prokazován podpisy těchto osob spolu s uvedením jejich osobních údajů na podpisových arších a stejně tak tomu je v případě podání návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv. Rovněž zde je požadovaný počet osob (tj. 1 promile obyvatel ČR dle posledního sčítání lidu) hlásících se k církvi a náboženské společnosti prokazován doložením podpisových archů.

Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, náležitosti návrhu na registraci církve a náboženské společnosti upravuje v ust. § 10 a náležitosti návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv v ust. § 11.

Více informací k registraci církví a náboženských společností a přiznání zvláštních práv je rovněž možno nalézt na internetových stránkách Ministerstva kultury zde:

https://www.mkcr.cz/navrh-na-registraci-cirkve-a-nabozenske-spolecnosti-401.html

https://www.mkcr.cz/zvlastni-prava-33.html

S pozdravem

Mgr. Monika Kudrnová Kišová

Ministerstvo kultury ČR

Odbor církví

T     +420 224 301 197

E      monika.kudrnova@mkcr.cz

W    www.mkcr.cz

A     kancelář (office)        Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7

A     sídlo (official)              Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1Návrh na registraci církve/náboženské společnosti (dále jen „návrh na registraci“) se podle § 27 odst. 2 zákona o církvích a náboženských společnostech (dále jen „zákon“) podává písemně ve dvojím vyhotovení v českém jazyce. Veškeré doklady v jiném než českém jazyce musí být do českého jazyka přeloženy a tyto překlady musí být úředně ověřeny.

Okruh osob způsobilých podat návrh na registraci (členové přípravného výboru) je stanoven v § 10 odst. 1 zákona:
§ 10 odst. 1 zákona: „Návrh na registraci církve a náboženské společnosti podávají ministerstvu nejméně tři fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, mají způsobilost k právním úkonům a jsou občany České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v České republice (dále jen „přípravný výbor“). Členové přípravného výboru návrh podepíší a uvedou své osobní údaje. V návrhu přípravný výbor určí, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jménem přípravného výboru. Podpisy členů přípravného výboru musí být úředně ověřeny.“

V návrhu na registraci musí být podle tohoto ustanovení zákona uvedeny všechny osobní údaje osob podávajících návrh na registraci podle § 3 písm. c) zákona (tj. jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu v České republice; v případě občanů České republiky dále jejich rodná čísla, anebo v případě cizinců údaj o jejich státním občanství a čísle průkazu o povolení k pobytu) a tento návrh musí být těmito osobami podepsán, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny.
Náležitosti návrhu na registraci jsou stanoveny v § 10 odst. 2 zákona. Doporučuje se podat návrh na registraci takto:

Předloží se text: „Návrh na registraci …………. (uvede se název církve/náboženské společnosti, která o registraci žádá)“. Pod tímto textem se uvede např. text, že „Níže podepsaní členové přípravného výboru pro registraci … opět název dané církve/náboženské společnosti … podávají tímto návrh na registraci této církve/náboženské společnosti.“. Dále se uvedou osobní údaje každého ze členů přípravného výboru, ke kterým tito členové přípravného výboru připojí svůj podpis. Pod touto částí se uvede text: „Jménem přípravného výboru je zmocněn jednat … (uvede se jméno a příjmení jednoho člena přípravného výboru).“. Pod tento text se uvede datum a seznam příloh (1. základní charakteristika církve/náboženské společnosti, 2. zápis o založení církve/náboženské společnosti, 3. podpisové archy, 4. základní dokument podle zákona, 5. čestné prohlášení církve/náboženské společnosti, že činnost církve/náboženské společnosti neodporuje podmínkám stanoveným v § 5 zákona). Podpisy všech členů přípravného výboru v tomto návrhu na registraci musí být úředně ověřeny.

K příloze č. 1 návrhu na registraci: V textu této přílohy se uvede výstižně základní charakteristika církve/náboženské společnosti, jejího učení a poslání. Tento text nemusí být opatřen podpisy členů přípravného výboru.


K příloze č. 2 návrhu na registraci: V této příloze je uvedeno, jak a kdy byla církev/náboženská společnost na území České republiky založena spolu s údajem, že podáním návrhu na registraci byl pověřen přípravný výbor v tomto složení: (uvede se jméno a příjmení každého člena členů přípravného výboru). Všichni členové přípravného výboru se podepíší. Text přílohy č. 2 ani podpisy na ní nemusí být úředně ověřeny.

K příloze č. 3 návrhu na registraci: Přiloží se v originále a v jedné kopii podpisové archy obsahující seznam nejméně 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k církvi/náboženské společnosti, s uvedením jejich osobních údajů podle zákona.
Důležitá upozornění k příloze č. 3:

  • Na každém podpisovém archu musí být uveden totožný text, který uvádí plný název církve/náboženské společnosti, sbírající podpisy pro účel její registrace, z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován pouze osobami hlásícími se k této církvi a náboženské společnosti. Protože jde o velmi důležitou součást návrhu na registraci, naleznete níže, v přílohách ke stažení
  • Osobou hlásící se k církvi/náboženské společnosti se rozumí výhradně osoba, která podle svého přesvědčení a vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti k ní přináleží, nikoli např. osoba sympatizující s církví/náboženskou společností nebo osoba souhlasící či sympatizující se založením dané církve/ náboženské společnosti.
  • Název církve/náboženské společnosti uvedený na podpisových arších musí být totožný s názvem v návrhu na její registraci (viz § 10 zákona).
  • Všechny kolonky kromě kolonky „Podpis“ je třeba vyplnit čitelně (nejlépe hůlkovým písmem), protože nejen neúplně vyplněné údaje, ale i údaje nečitelně vyplněné nemohou být při kontrole správnosti podpisových archů nebo při kontrole podle § 14 odst. 1 až 3 zákona uznány.

K příloze č. 4 návrhu na registraci: Touto přílohou je základní dokument, jehož obsah stanovuje zákon v § 10 odst. 3. Při vyplňování tohoto základního dokumentu Vám pomůže metodický návod (soubor doc71 kB).

K příloze č. 5: Tato příloha obsahuje čestné prohlášení církve/náboženské společnosti, že činnost církve/náboženské společnosti neodporuje podmínkám stanoveným v § 5 zákona. Na textu této přílohy se opět uvedou jména a příjmení všech členů přípravného výboru, kteří se na tuto přílohu podepíší. Jejich podpisy nemusí být úředně ověřeny.

Soubory ke stažení

Metodicky-navod

Podpisovy-arch—vzor