Žaloba na nečinnost Ministerstva spravedlnosti ze dne 17.3.2019 sp. zn. 15 A 33/2019 s dodatkem

Městský soud v Praze

Spálená ul., 110 00 Praha 1

Opravný dodatek již podané žaloby dne 17.3.2019 s důkazním dodatkem a přílohami dne 17.3.2019 v žalobě na nečinnost žalovaného spojené s žádostí o přednostní projednání žaloby z důvodu ochrany života a zdraví žalobce a členů výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s. a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru

Žalobce: Mgr. Dušan Dvořák, 12.1.1962,

Edukativní konopná klinika 798 55 Ospělov 6

Žalovaný: Ministerstvo spravedlnosti ČR, IČ: 00025429

Vyšehradská 427/16, 128 00 Praha 2

Účastník řízení: Okresní soud v Prostějově, IČ: 00025135

Havlíčkova 3639/16A, 796 01 Prostějov

Vedlejší účastník: Cannabis is The Cure,z.s. , IČ: 266 70 232

Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Opravuji a sděluji, že žaloba nebyla datována a podepsána. Jak jsem doložil v přílohách, v žalobě uvedené přílohy jsem 17.3.2017 doplnil dalšími důkazy

 1. členů výzkumu Konopí je lék Šárky Jirchovské a Martiny Sedláčkové k úspěšné léčbě,

 2. účelovými rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva od roku 2012 neprojednat stížnosti na rozhodnutí Ústavního soudu v letech 2012 – 2016 u žalobce a dalších členů výzkumu,

 3. čestné prohlášení Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) od doktorky Iriny Hubeňákové k neamputaci končetin diabetiků u diabetických nohou po aplikaci cannabisterapie a doktora Aleše Skřivánka k nezhoubným, ale vysoce bolestivým stavům ženy pro ESLP cannabisterapií léčené a pravděpodobné nesvéprávnosti nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana a předsedů Nejvyššího soudu a Ústavního soudu JUDr. Pavla Šámala a JUDr. Pavla Rychetského předsedovi Okresního soudu v Prostějově při pokusech o mou kriminalizaci a znesvéprávňování mne ode dne 4.9.2012 do dne 15.12.2016 a doktora Karla Krandy ke složení odborné rady asociace Cannabis is The Cure,z.s.

 4. dále jsem doložil dodatek k mé sedmé ústavní stížnosti ve věci výroby konopí ze dne 27.2.2017,sp. zn. III. ÚS 3354/16, ve kterém advokát doložil tvrzení ministerstva zdravotnictví dne 14.3.2016, č.j. MZDR 14780/2016-MIN/OVA (doloženo dodatkem do spisu žaloby), že konopí není prekurzor a posudek znaleckého ústavu Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého ze dne 12.8.2015, který tvrdil totéž, že konopí není prekurzor, jak lživě tvrdila justice včetně ústavní, a kdy advokát doložil posudek znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2016, který mou údajnou nesvéprávnost a údajnou nepříčetnost zcela vyloučil a uvedl, že pěstování a výroba konopí není chorobné a mé jednání vyvěrá z přesvědčení.

 5. Přílohou ještě dokládám již uvedený Nález ústavního soudu ve věci léčivého konopí dne 29.1.2019, sp.zn. IV. ÚS 3892/18: „Přijde-li spravedlnost pozdě, je to totéž, jako by byla odmítnuta.“ a odsuzující rozsudek Okresního soudu v Prostějově 5.2.2019 a protokol z projednání v mé další obžalobě za výrobu konopí, který lživě tvrdí, že konopí je dostupné a není potřeba jej pěstovat.

Děkuji předem za přednostní projednání.

Dne 17.3.2019 Mgr. Dušan Dvořák

Městský soud v Praze

Spálená ul., 110 00 Praha 1

Žaloba na nečinnost žalovaného spojená s žádostí o přednostní projednání žaloby z důvodu ochrany života a zdraví žalobce a členů výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s. a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru

Žalobce: Mgr. Dušan Dvořák, 12.1.1962,

Edukativní konopná klinika 798 55 Ospělov 6

Žalovaný: Ministerstvo spravedlnosti ČR, IČ: 00025429

Vyšehradská 427/16, 128 00 Praha 2

Účastník řízení: Okresní soud v Prostějově, IČ: 00025135

Havlíčkova 3639/16A, 796 01 Prostějov

Vedlejší účastník: Cannabis is The Cure,z.s. , IČ: 266 70 232

Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Soudní poplatky dle výzvy soudu

Přílohy:

 • Rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově dne 13.12.2018, sp.zn. SI 177/2018

 • Rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově dne 7.12.2018, sp.zn. SI 177/2018

 • Rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově dne 26.11.2018, sp.zn. SI 177/2018

 • Rozhodnutí Okresního soudu Prostějově dne 31.8.2018, sp.zn. 2 Nt 1151/2014

 • Interpelace ministra spravedlnosti ze dne 7.3.2019

 • Stížnost asociace Cannabis is The Cure,z.s. ministru spravedlnosti ze dne 5.12.2019

 • Rozhodnutí předsedy vlády na interpelaci ze dne 11.1.2019, čj. 41872/2018- KPV-2

 • Rozhodnutí premiéra na stížnost Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 15.11.2018, č.j. 34990/2018-POU

 • Rozhodnutí ministra vnitra na interpelaci ze dne 15.1.2019, č.j. MV- 287-4/KM-2019

 • Rozhodnutí ministra vnitra Cannabis is The Cure,z.s. dne 4.2.2019, č. j.MV-995-3/SO-2019

 • Rozhodnutí ministra zdravotnictví na interpelaci ze dne 21.1.2019, č.j. MZDR 49/2019 – 3 PRO

 • Stížnost ministru zdravotnictví od asociace Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 12.3.2019

 • Dokumentace k onkologicky nemocné člence výzkumu Olze Novotné

 • Dokumentace k onkologicky nemocnému členu výzkumu Petru Ladislavu Kodymovi

 • Dokumentace k onkologicky nemocné člence výzkumu Jarmile Honkýšové

 • Ústavní stížnost žalobce ze dne 1.3.2019 sp.zn II. 503/19 a dodatek ze dne 7.3.2019

 • Odvolání (návrh) asociace Cannabis is The Cure,zs. k obžalobě žalobce ze dne 13.3.2019

 • Rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Prostějově ze dne 8.3.2019, SPR 120/2019 a stížnost žalobce na nezákonnost rozhodnutí a návrh na přezkum rozhodnutí 8.3.2019

 • Dokumentace k žalobci od MUDr. Dagmar Přikrylové, MUDr. Věry Táborské, MUDr. Aleše Skřivánka, Mgr. Radomíry Dvořákové v letech 2011 – 2017

 • Dokumentace k žalobci od emeritního rektora Univerzity Palackého prof. Josefa Jařaba, národního koordinátora ve věcech drog Mgr. Jindřicha Vobořila, primátora Olomouce Martina Novotného, profesora Jindřicha Štreita, docentů Petera Ondry a Lumíra Hanuše

 • Stížnost veřejnoprávním médiím a kontrolním orgánům na neřešení cenzury ze dne 16.3.2019

 • Ústavní stížnosti žalobce v letech 2007 – 2019 s návrhy ke zrušení předpisů odporujících Úmluvě

 • Dokument asociace Cannabis is The Cure,z.s. dne 16.3 o porušení Úmluvy a práva Společenství

I.

Návrh rozhodnutí

 1. Žalovaný je soudem seznána přednostně projednatelnou.

 2. Po zvolení advokáta dle výzvy soudu vůči žalobci budou předběžné otázky v souladu s č.l. 267 SFEU položeny Soudnímu dvoru k projednání.

 3. Žalovaný povinen uhradit do 30 dnů od rozhodnutí soudu náklady soudního řízení.

 4. Žalovaný je povinen vydat žalobci do 30 dnů od rozhodnutí soudu rozhodnutí, ve kterém přikáže Okresnímu soudu v Prostějově do 7 dnů vydat tyto níže uvedené informace:

  1. Bezúplatně nahrát na CD/DVD zvukové nahrávky hlavních líčení a veřejných projednání žalobce vedená u Okresního soudu v Prostějově a Krajského soudu v Brně v řízeních žalobce sp. zn. 2 T 104/2010, 2 Nt 1257/2013, 2 Nt 1151/2014, 3Nt 1151/2014, 11 T 130/2016 a 3 T131/2017 v letech 2010 – 2018

  2. Bezúplatně nahrát na CD/DVD zápisy z veřejných projednání žalobce v řízeních č.j. 2 T 104/2010, 2 T 65/2011, 2 Nt 1257/2013, 2 Nt 1151/2014, 3Nt 1151/2014, 11 T 130/2016, 3 T131/2017 v letech 2010 – 2018

  3. Bezúplatně nahrát na CD/DVD digitálně vedená rozhodnutí, usnesení a rozsudky Okresního soudu v Prostějově, Krajského soudu v Brně a Nejvyššího soudu ČR z trestních řízení žalobce obsažená ve spisech č.j. 2 T 104/2010, 2 T 65/2011, 2 Nt 1257/2013, 2 Nt 1151/2014, 3Nt 1151/2014, 11 T 130/2016, 3 T131/2017 v letech 2010 – 2018

  4. Vydat rozhodnutí, ve kterém uvede, kdy a u kterého soudního řízení zvukové zařízení nebylo funkční a nahrávka absentuje, nebo je znehodnocena, a uvede, pokud nebyly zvukové nahrávky pořizovány

  5. Vydat rozhodnutí, ve kterém uvede, jaké náklady státu byly vydány na advokáty ex oficio přidělené žalobci Okresním soudem v Prostějově v letech 2010 – 2018

  6. Vydat rozhodnutí, ve kterém uvede, na základě jakých skutečností si soudci mohou v rozsudcích vymýšlet nepravdivá tvrzení:

   1. I) že zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a nemusí být při novelizaci notifikován u Komise, když toto tvrzení A) vylučuje nález Ústavního soudu sp.zn. III.ÚS 3354/16 (1), dále toto tvrzení vylučuje notifikace novely zákona o návykových látkách č. 273/2013 Sb. vedená v databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ(2)

   2. II) že novely technických předpisů výroby konopí jako léku nepodléhají notifikaci, protože daný zákon přímo transponuje předpisy Evropského společenství, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí a toto mylné tvrzení vylučuje nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 50/04 (3 )

   3. III) že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, o kterých rozhoduje členská země Společenství samostatně, což vylučuje zákon o prekurzorech drog č. 272/2013 Sb., neboť konopí není prekurzor, ale rostlina (4).

  7. Vydat rozhodnutí, ve kterém uvede, základě jakých konkrétních skutečností soud ve všech rozhodnutích odmítajících předat trestní spor o neoznámený – nevymahatelný trestní předpis nedovolené výroby konopí Soudnímu dvoru (5) věcně neprojednal netrestnost skutku (6) a nikdy neprojednal důvodná podezření ublížení na zdraví členům výzkumu včetně poškození zdraví žalobce.

  8. Vydat rozhodnutí, ve kterém uvede, na základě jakých konkrétních skutečností (důkazů) soud ve výše uvedených rozhodnutích neprojednal a neodůvodnil pochybení, že tzv. expertní orgány policie nemají a nemusí mít žádnou právní normu na zjištění obsahu THC v rostlině konopí a měří jeho obsah – jak bylo důkazem doloženo – v každém kraji jinak (7).

  9. Vydat rozhodnutí, ve kterém uvede, zda je soudu známo, že znalecký posudek o obsahu účinné látky musí mít odchylky plus/minus, ale posudky tzv. expertních orgánů policie žádnou odchylku neuvádí.

  10. Vydat rozhodnutí, ve kterém uvede, zda je soudu známo, že pro stanovení limitu obsahu THC v konopí (0,2% THC/0,3% THC) neexistuje žádná odborná studie a jde o politické rozhodnutí, která nemá s ochranou veřejného zdraví nic společného.

II.

Odůvodnění naléhavosti

 1. Jak je uvedeno důkazem v přílohách v ústavní stížnosti žalobce ze dne 1.3.2019 sp.zn II. 503/19 a dodatku ze dne 7.3.2019 a návrhu advokátovi k odvolání asociace Cannabis is The Cure,zs. Krajskému soudu v Brně k další obžalobě žalobce ze dne 13.3.2019 a rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Prostějově ze dne 8.3.2019, SPR 120/2019 k nepovolení obnovy řízení žalobce a Interpelaci ministra spravedlnosti ze dne 7.3.2019 a stížnost asociace Cannabis is The Cure,z.s. ministru spravedlnosti ze dne 5.12.2019, rozhodnutí předsedy vlády na interpelaci ze dne 11.1.2019, čj. 41872/2018- KPV-2 a rozhodnutí předsedy vlády na stížnost asociace Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 15.11.2018, č.j. 34990/2018-POU, rozhodnutí ministra vnitra na interpelaci ze dne 15.1.2019, č.j. MV- 287-4/KM-2019 a rozhodnutí ministra vnitra na stížnost asociace Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 4.2.2019, č. j. MV-995-3/SO-2019, rozhodnutí ministra zdravotnictví na interpelaci ze dne 21.1.2019, č.j. MZDR 49/2019 – 3 PRO a stížnosti ministru zdravotnictví od asociace Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 12.3.2019 a dokumentaci k onkologicky nemocné člence výzkumu Olze Novotné, onkologicky nemocnému členu výzkumu Petru Ladislavu Kodymovi a onkologicky nemocné člence výzkumu Jarmile Honkýšové a dokumentaci k žalobci od MUDr. Dagmar Přikrylové, MUDr. Věry Táborské, MUDr. Aleše Skřivánka, Mgr. Radomíry Dvořákové emeritního rektora Univerzity Palackého prof. Josefa Jařaba, národního koordinátora ve věcech drog Mgr. Jindřicha Vobořila, primátora Olomouce Martina Novotného, profesora Jindřicha Štreita, docentů Petera Ondry a Lumíra Hanuše v letech 2010 – 2017 žalobce

 2. Je vedoucím výzkumu Konopí je lék asociace právnických (8) a fyzických osob Cannabis is The Cure, z.s., rektorem náboženské společnosti Chrám Přírody a osobou ve III. stupni invalidity úspěšně se léčící konopím s doporučením lékaře (MUDr. Dagmar Přikrylová) k léčbě konopím.

 3. Žalobce je ve věci léčby konopím, prosazování principů minimalizace rizik a sociálně prospěšného podnikání nositelem řady vládních cen.

 4. Žalobce byl od roku 2010 již více než 10x obviněn za nedovolenou výrobu konopí, opakovaně odsouzen, že nemá povolení, o které od roku 2004 marně žádal, které však v rozporu s právem Společenství nelze vydat, kdy v letech 2012 – 2017 se justice opakovaně pokoušela žalobce omezit na svéprávnosti a když se toto nepodařilo, v letech 2012 – 2017 mu byla přes protesty znalců, lékařů a rodiny ustanovena ochranná léčba z důvodů údajné nepříčetnosti a nebezpečnosti pěstování a výrobu konopí. To sice 12.12.2016 znalecký ústav PN Bohnice označil za zcela nedůvodné, a to jak pokusy omezit žalobce na svéprávnosti, tak ustanovení ochranné léčby, nicméně, ale jak je vidět v rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Prostějově ze dne 8.3.2019, SPR 120/2019, státní zastupitelství i přes tyto důkazy dodnes tvrdí, že je žalobce neustále nepříčetný a nemá právo na obnovu řízení.

 5. Jak je doloženo stížností na nezákonnost rozhodnutí a návrhu na přezkum rozhodnutí Okresního státního zastupitelství dne 8.3.2019,sp.zn. SPR 120/2019 a dále rozhodnutí ministra vnitra na interpelaci ze dne 15.1.2019, č.j. MV- 287-4/KM-2019 a rozhodnutí ministra vnitra na stížnost asociace Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 4.2.2019, č. j. MV-995-3/SO-2019, policejní prezident a ministr vnitra od roku 2009 nikdy nepovolili více než 15 žádosti žalobce a asociace Cannabis is The Cure,z.s. policejní ochranu výzkumu Konopí je lék, přestože lékaři a znalci doložili, že zabráním terapeutického materiálu došlo k těžkým ublížením na zdraví s následky smrti u onkologicky nemocných členů výzkumu a poškození zdraví žalobce.

 6. Právní věta nálezu Ústavního soudu ve věci dostupnosti léčebného konopí ze dne 29.1.2019, sp.zn. IV. ÚS 3892/18: „Přijde-li spravedlnost pozdě, je to totéž, jako by byla odmítnuta.“, neboť dosud nikdy zdravotní pojišťovna neproplatila nemocným léčebné konopí, které je v ceně od 10- 55 tisíc Kč/měsíc, přičemž – jak je doloženo přílohou návrhem odvolání asociace Cannabis is The Cure,zs. Krajskému soudu v Brně k obžalobě žalobce ze dne 13.3.2019 – justice nejen nepravdivě tvrdí, že konopí je dostupné a není potřeba jej pěstovat, ale též neoravdy, že nedošlo k porušení práva Společenství a není potřeba předat předběžné otázky Soudnímu dvoru.

 7. Za této situace doložené justiční korupce a kartelu justice s trestní exekutivou nejen vůči žalobci, ale všem členům asociace Cannabis is The Cure,z.s., jsou ministři spravedlnosti nečinní (viz interpelace ze dne 7.3.2019), odmítají podat na prolhané soudce a státní zástupce kárné podněty a stížnosti a trvat na vyšetření spáchaných zločinů proti lidskosti na členech výzkumu Konopí je lék, a to přesto, že stávající ministr spravedlnosti toto přislíbil vyšetřit předsedovi vlády, což je doloženo z rozhodnutí ze dne 15.11.2018, č.j. 34990/2018-POU, kdy se premiér v následném rozhodnutí k nečinnosti ministra spravedlnosti a řešení věci v rámci Rady vlády pro koordinaci drogové politiky ze dne 11.1.2019, čj. 41872/2018- KPV-2 vymlouvá, že za toto není odpovědný.

 8. Za této situace přes čtyři interpelace odmítá ministr zdravotnictví vydat informace k výzkumu a léčbě konopím, a to jak k přikazujícímu rozsudku Městského soudu v Praze dne 20.7.2017, č.j. 8A 127/2016-390-392 a nepravdivě tvrdí, že ministerstvo splnilo nehmotně a hmotné plnění, současně nedokáže doložit důkazem tvrzení o rizikovosti konopí s obsahem nad 0,3% THC, stejně tak nedokáže doložit, na základě jakého důkazu ministerstvo vyloučilo konopí s obsahem pod 0,3% THC jako neléčivé a proč v naléhavém režimu v roce zavedlo 4 holandské odrůdy k terapii, když ve stejný čas žádal žalobce zavést 18 odrůd konopí k terapii, což mu nebylo umožněno.

 9. Ve stížnosti veřejnoprávním médiím a kontrolním orgánům na neřešení cenzury ze dne 16.3.2019 je doloženo, že výše uvedený zločinecký kartel justice s exekutivou je od roku 2012 pokrýván cenzurou veřejnoprávních médií a jejich kontrolních orgánů.

 10. Jak je doloženo přílohou v ústavních stížnostech žalobce v letech 2007 – 2019 a vyjádření soudního znalce doc. Ondry , žalobce vydal za advokáty, soudně znalecké posudky o složení konopí a soudní poplatky za marná odvolání a dovolání stovky tisíc korun, avšak také ústavní soud žalobci plive do tváře a ke spáchaným zločinům se nevyjadřuje, tvrdí bludy o konopí jako prekurzoru, aby spor neprojednal Soudní dvůr a zcela bez důkazu tvrdí, že jakmile konopí přesáhne obsah 0,3 % THC, je nebezpečné a jde o tzv marihuanu, což je pouze a jen ideologické a žalobce dehonestující klišé.

Na základě výše uvedených důkazů je soud laskavě žádán, aby žalobu projednal přednostně.

III.

Vlastní žaloba

 1. Jak je doloženo přílohou níže, žalobce podal dne 15.11.2018 Okresnímu soudu žádost o vydání informace, na kterou žalovaný reagoval rozhodnutími dne 7.12.2018, sp.zn. SI 177/2018 a dne 26.11.2018, sp.zn. SI 177/2018.

 2. Tato rozhodnutí žalobce dne 8.12.2018 napadl a žádal žalovaného informace vydat.

 3. Okresní soud v Prostějově dne 13.12.2018, sp.zn. SI 177/2018 žalobci oznámil, že spis předal žalovanému.

 4. Odvolací řízení probíhá v režimu správního řízení, kde je maximální lhůtou 30 dnů k rozhodnutí.

 5. Žalovaný lhůtu nedodržel a nepřikázal správnímu orgánu vydat informace uvedené v návrhu rozhodnutí.

 6. Žalobce tak před podáním žaloby vyčerpal všechny možnosti, které mu zákon ukládá.

 7. Z důvodu nečinnosti a dlouhodobých obstrukcí a účelových rozhodnutí žalovaného řešit závažné skutečnosti dotýkající se života a zdraví občanů, je podána tato žaloba na nečinnost žalovaného s návrhem na přednostní projednání a položení předběžné otázky Soudnímu dvoru.

IV.

Návrh na položení předběžné otázky Soudnímu dvoru

 1. Jak je uvedeno v návrh petitu v čl. I, bod 4.6, žalovaný stejně jako justice odmítá od roku 2010 dosud položit Soudnímu dvoru předběžné otázky ve věci výroby konopí a lživě tvrdí, že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor, pozn. Soudní dvůr o prekurzorech nerozhoduje), že předmětná ustanovení zákona o návykových látkách týkající se výroby konopí nejsou technické předpisy a nemusí být při novelizaci oznámeny Komisi, což vylučuje databáze TRIS a judikatura a dřívější předběžné otázky ve věci výroby konopí předané Soudnímu dvoru holandským soudem a nově soudem francouzským.

 2. Žalobce navrhuje, aby soud po zvážení důvodnosti položení předběžných otázek vyzval žalovaného k advokátnímu zastoupení v předmětném řízení, neboť v řízení u Soudního dvora je nezbytné být zastoupen advokátem.

 3. Žalobce soudu navrhuje, aby ten návrh žalobce připojil k položení totožné předběžné otázky Soudnímu dvoru k již vedenému řízení u Soudního dvora pod sp.zn. C-663/18, kdy v řízení pod sp.zn. C-663/18 je Soudnímu dvoru Evropské unie předložena francouzským soudem žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článků 28, 29, 30 a 32 SFEU, nařízení č. 1307/2013(9) č. 1308/2013 (10), jakož i zásady volného pohybu zboží, přičemž je mu položena otázka, zda tato ustanovení a tyto předpisy musejí být vykládány v tom smyslu, že odchylná ustanovení zavedená vyhláškou ze dne 22. srpna 1990 tím, že pěstování konopí, jeho průmyslové zpracování a jeho uvádění na trh omezují pouze na vlákna a semena, stanoví omezení, které není v souladu s právem Společenství [unijním právem], když tato současně naplňují čtvrtý pilíř evropské a národní politiky ve věcech drog, princip minimalizace rizik.

 4. Dodejme, že s aplikací klíčového principu minimalizace rizik jednáním žalobce se český, nikoliv francouzský, Ústavní soud ČR rovněž vůbec nikdy nevypořádal, přestože tento pilíř drogových politik je uveden v unijní a národní strategii od roku 2000, stejně tak pro roky 2010 – 2018, a to konkrétně v usnesení vlády č. 340 dne 10. 5 2010 a revizi schválené usnesením vlády č. 1060 dne 15.12.2014 (11).

 5. Dále žalobce navrhuje položit Soudnímu svoru tyto předběžné otázky

A.

 1. Otázky týkající se nutnosti notifikace

 2. zákona č. 50/2013 Sb. (tzv. zákon konopí do lékáren)

1. ) Představují ust. §24a a § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a dále ust. § 79a zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech tím, že upravují distribuci konopí pro léčebné účely a v této souvislosti požadují, že 1) pěstovat konopí pro léčebné použití může jen osoba, které byla k této činnosti udělena licence Státním ústavem pro kontrolu léčiv, 2) veškeré vypěstované konopí pro léčebné použití bylo předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a 3) takto vypěstované konopí bylo výlučně přes lékárny dodáno nemocným na základě 4) lékařského předpisu, technické předpisy ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 20152/1535 (dříve směrnice 98/34/ES) a jsou tudíž s ohledem ke skutečnosti, že nebyly oznámeny Evropské komisi v souladu s čl. 5 a 6 směrnice 2015/1535, nevymahatelné vůči jednotlivci, který se jejich nevymahatelnosti dovolává, a to ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

2.) Je třeba čl. 5 směrnice 20105/1535 ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-144/16 Município de Palmela upřesnil, že se nevymahatelnost neoznámeného technického předpisu vztahuje jen na dotčené technické předpisy a nikoliv na celý právní předpis, vykládat v tom smyslu, že české soudy musí aplikovat zákon č. 50/2013 Sb. v části, ve které přiznává návětím § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách právo na pěstování konopí za léčebnými účely, a nemohou nevymahatelnost daných technických předpisu de facto odmítat s argumentací, že aplikují ustanovení zákona o návykových látkách, která zakazují pěstování a nakládání s konopím přijata před vstupem České republiky do EU?

3.) Představuje ust. § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s konopím k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) poprvé limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to ve výši 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 2015/1535, a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 5 a 6 směrnice 2015/1535, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

4.) Představuje ust. § 15 písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z konopí k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES s přihlédnutím ke skutečnosti, že i alternativní či liberálnější režim představuje dle rozsudku Soudního dvora ve věci C-273/94 Komise proti Nizozemsku technický předpis, a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 5 a 6 směrnice 2015/1535, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

B.

 1. Otázky týkající se ostatních ustanovení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látek

 2. ve věci pěstování a výroby konopí

1. ) Představuje ust. § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstovaní konopí k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy bylo možné pěstovat konopí bez hlášení úřadům a bez existence metodické normy pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí (viz otázka č. 2 níže), na režim, kdy je možné pěstovat konopí bez hlášení úřadům a bez existence metodické normy pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí, ale to pouze na pěstební ploše do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technicky předpis ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 2015/1535, a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 5 a 6 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

2. ) Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení omamných a neomamných odrůd konopí „Metodou společenství pro kvantitativní určeni obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí“ č. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009 vykládat v tom smyslu, že brání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí ke zjištění omamnosti odrůdy, než je metoda uvedená v citovaném unijním předpisu?

3. ) Představuje ust. § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 2015/1535, a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 5 a 6 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

C.

 1. Otázky týkající se souladu české právní úpravy se svobodou

 2. volného pohybu zboží dle čl. 34 Smlouvy o fungování EU

1. ) Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungovaní EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného konopí, které je méně vhodné pro léčebné použití než jiné odrůdy konopí včetně zcela neomamných odrůd konopí a neomamných metod aplikace omamného konopí, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?

2. ) Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je konopí, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje použití pouze takového léčebného konopí, které slouží primárně k omámení, a pod hrozbou trestní sankce zakazuje pěstování, výzkum a užívaní jiných odrůd konopí vhodnějších k léčebnému použiti?

3. ) Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 236/2015 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na způsoby zpracování léčebného konopí, které je prokazatelně méně účinné pro léčebné použití pro celou řadu nemocí, a to jak z hlediska jakosti (složení), tak způsobu použití (metody zpracování a podání) a de iure zakazuje vyrábět léčebné produkty jak z omamných, tak neomamných odrůd konopí a používat neomamné metody aplikace omamného konopí?

4.) Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanoveni v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovuji podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použiti, jejímž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis a další požadavky na toto zboží?

V.

Závěrem

Na základě výše uvedených skutečností žalobce navrhuje, aby soud rozhodl tak, jak je v uvedeno v návrhu v článku I.

Přílohou níže vlastní žádost o informace a odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově.

Okresní soud v Prostějově

Havlíčkova 14 A, Prostějov

sp.zn. SI 177/2018

Věc: Odvolání proti rozhodnutí ze dne 26.11.2018 a dne 7.12.2018 sp.zn. SI 177/2018

Odůvodnění:

 1. Úvodem dodávám a je vidět v rozhodnutí na číslech jednacích, že jsem byl opakovaně trestně exekuován (dále 2x byly provedený domovní prohlídky a exekuce v Edukativní konopné klinice v Praze v roce 2011 a 2012, které jsem byl ředitel) a byl jsem opakovaně obžalován a odsouzen, nebo bylo justicí lživě tvrzeno, že nejsem právně způsobilý tvrdit, že justiční mafie lže, když tvrdí, že konopí je prekurzor a spáchané zločiny kartelem justice a exekutivy nemají být projednány, jak je uvedeno a zamlčeno v rozsudcích. Dodávám, že uvedené informace vymáhám opakovaně, povinný však činí všemožné obstrukce informace vydat a v rozhodnutí uvedených meritorních trestních rozhodnutích nepravdivě uvádí, že konopí je prekurzor a ke spáchaným zločinům na členech výzkumu Konopí je lék, který vedu, se nevyjadřuje. Doplňuji že ke všem svým zde uvedeným tvrzením jsem do spisu doložil extrémní množství důkazů v tvrzeních mých advokátů a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. v letech 2010 – 2018.

I.

Nahrávky veřejných projednání ze spisů

 1. Jak je doloženo přílohou, dne 15.11.2018 jsem požádal soud o nahrání na CD/DVD elektronicky vedených rozhodnutí soudu a protokolů o veřejných jednání a zvukové nahrávky veřejných projednání mých kauz.

 1. Ke zvukovým nahrávkám a jejich nahrání na CD/DVD soud uvedl: „Zvukové záznamy ve Vámi uvedených věcech, v jednotlivých spisových značkách, je možné poskytnout u spisů, které jsou v současné době u zdejšího soudu, spisy, které jsou odeslány, by bylo možné poskytnout tyto záznamy až po navrácení, v případě poskytování by bylo nutné dodat nosič, buď větší množství CD nebo jeden nosič DVD, na které by požadované záznamy byly přeneseny:“

 2. Jsem přesvědčen, že soud porušil zákon, neboť a) nevydal zcela jasnou informaci, kolik za dané opakovaně žádané zvukové záznamy veřejných projednání zaplatím, b) nepravdivě sdělil, že mám dodat CD/DVD, když jiné státní orgány takovou věc z principu odmítají, CD/DVD při nahrání zpoplatňují a odmítají přijímat CD/DVD od jiných subjektů, aby si do informačních systému nezanesly nějaký virus.

 3. Žádám odvolací orgán, aby soudu nařídil nahrání zvukových nahrávek všech mých veřejných řízení, tyto nahrál přehledně na své vlastní CD/DVD a pokud je spis u jiného orgánu a soud nevede elektronickou paměť spisu (?!), aby ji k dohrání zaslal příslušnému orgánu k nahrání, aby byla žádost kompletně vyřízena. A toto udělal zdarma, neboť porušil zákon.

 4. Doplňuji, že soud stejně tak odvolací soud odmítají od roku 2012 jakékoliv filmové záznamy mých veřejných řízení s tvrzením, že vše je nahráváno zvukově, což je prý postačující. Domnívám se, že i tato justiční svévole by měla být odvolacím orgánem řešena, neboť je potřeba veřejnosti doložit, jak zkorumpovanou máme justici a jací zločinci v ní pracují a není možné paušálně tvrdit, že filmové natáčení není možné.

 1. K textovým nahrávkám všech rozhodnutí soudu k mým kauzám a zápisům veřejných projednání soudu a jejich nahrání na CD/DVD soud osobou zřejmě nesvéprávného předsedy, kterému český jazyk činí opakovaně potíže, uvedl, že tyto dokumenty bude tisknout a za každou započatou stránku mám zaplatit 20 Kč, celkem při hrubém přepočtu cca 15 – 20.000,- Kč.

 2. Protože soud je povinen vést řádně spis elektronicky a elektronickou evidenci rozhodnutí, není tedy možné aplikovat takovýto omezující způsob rozhodnutí a takto účelově znevýhodňovat žadatele. Funkce CTRL C (kopírování dokumentu) a CTRL V (vložení dokumentu) je soudním úředníkům známa. I kdyby těchto rozhodnutí – dokumentů bylo od roku cca 500- 1000, trvalo by nahrávání těchto dokumentů na CD/DVD maximálně dvě tři hodiny, neboť je lze jednoduše ze spisu „přelít“ na CD/DVD elektronicky.

 3. Žádám odvolací orgán, aby soudu nařídil nahrání všech citovaných rozhodnutí soudu k mým kauzám (včetně příkazů k domovním prohlídkám) a zápisům veřejných projednání soudu a jejich nahrání na CD/DVD. A toto udělal zdarma, neboť soud porušil zákon.

II.

Nepředání odvolání ministerstvu

 1. Soud uvedl, že nepředal odvolání k rozhodnutí Ministerstvu spravedlnosti ČR v případě odvolání na rozhodnutí dne 31.8.2018 č.j. 2N T 1151/2014 – 1300 (nevydal informace o nákladech státu na advokáty ex oficio přidělené žadateli o informaci v letech 2010 – 2018) a dne 9. 9. 2018 č.j. 3T131/2017 – 1247 (nevydal informace k osobě, která vydala rozhodnutí zabrat NTB asociace Cannabis is The Cure,z.s., zda šlo o svébytné rozhodnutí policie, nebo zastupitelství k domovní prohlídce žadatele o informace schválené soudem, neboť to je pro určení adresáta pochybení rozhodné).

 2. Protože takové jednání správního orgánu I. stupně je porušením zákona, žádám, aby odvolací správní orgán nařídil povinnému informace zdarma vydat.

III.

Nevydání informací v trestních řízeních, rozsudcích a správních řízeních

/žádost 5 -7/

 1. Povinný různými obstrukčními praktikami dlouhodobě odmítá vydat informace, na základě jakých skutečností si soudci mohou v rozsudcích vymýšlet nepravdivá tvrzení:

 • I) že zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a nemusí být při novelizaci notifikován u Komise, když toto tvrzení A) vylučuje nález Ústavního soudu sp.zn. III.ÚS 3354/16 (12), dále toto tvrzení vylučuje notifikace novely zákona o návykových látkách č. 273/2013 Sb. vedená v databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ(13)

 • II) že novely technických předpisů výroby konopí jako léku nepodléhají notifikaci, protože daný zákon přímo transponuje předpisy Evropského společenství, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí a toto mylné tvrzení vylučuje nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 50/04 (14 )

 • III) že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, o kterých rozhoduje členská země Společenství samostatně, což vylučuje zákon o prekurzorech drog č. 272/2013 Sb., neboť konopí není prekurzor, ale rostlina (15).

 1. Dále soud dlouhodobě odmítá sdělit, na základě jakých konkrétních skutečností soud ve všech rozhodnutích odmítajících předat trestní spor o neoznámený – nevymahatelný trestní předpis nedovolené výroby konopí Soudnímu dvoru (16) věcně neprojednal netrestnost skutku (17) a nikdy neprojednal důvodná podezření ublížení na zdraví členům výzkumu včetně poškození zdraví Mgr. Dušana Dvořáka.

 2. Dále soud dlouhodobě odmítá sdělit, na základě jakých konkrétních skutečností (důkazů) soud v rozhodnutích neprojednal a neodůvodnil pochybení, že tzv. expertní orgány policie

 • a) nemají a nemusí mít žádnou právní normu na zjištění obsahu THC v rostlině konopí a měří jeho obsah – jak bylo důkazem doloženo – v každém kraji jinak (18).

 • b) sdělit, zda je soudu známo, že znalecký posudek o obsahu účinné látky musí mít odchylky plus/minus, ale posudky tzv. expertních orgánů policie žádnou odchylku neuvádí.

 • c) sdělit, zda je soudu známo, že pro stanovení limitu obsahu THC v konopí (0,2% THC/0,3% THC) neexistuje žádná odborná studie a jde o politické rozhodnutí, která nemá s ochranou veřejného zdraví nic společného.

 1. Protože cenzura je nepřípustná a soud musí své jednání řádně odůvodnit, což, jak je doloženo, od roku 2010 nikdy nečiní, zvláště pak, jde-li o tak vážnou věc, jako je trestní řízení, trvám na přikazujícím rozhodnutí odvolacího správního orgánu, aby povinný žádané informace vydal. Tvrzení povinného, že jde o vytváření nových informací a názorů, že je vše uvedeno v rozsudcích, je bohapustá lež, stejně tak, že infozákon zneužívám. S advokáty jsem byl od roku 2010 již 10 x v této věci u nejvyššího, ústavního a evropského soudu, ale kartel a korupce justice je ve věci konopí natolik obludný a nepodáním kárných podnětů ohroženi také nejvyšší papaláši v justici a trestní exekutivě (Rychetský, Zeman, Šámal), že se domnívám, že je povinností ministerstva spravedlnosti věc vyřešit a přikázat hanácké justiční žumpě informace vydat.

S ohledem na na mé čertovsko-mikulášské rozhodnutí dne 6.12.2018 zaslané a obdržené jak správním orgánem I. stupně, tak II. stupně, sdělte, zda je v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod, justičně mafiánské zločince pozabíjet, nebo bude stačí je pozabíjet právně. Pokud se shodneme, že je bude lepší pozabíjet právně, aby už lidem tahle talárová mafie nemohla škodit, předejte rozhodnutí ke kárnému řízení se zločinci ve vedení soudů a prokuratury, tedy také ochráncem organizovaného zločinu JUDr. Petrem Vrtělem vedené ministerstvem spravedlnosti pod č.j. MSP-494/2018-OJD-DOH. Děkuji.

Dne 8.12.2018 s pozdravem Míru zdar, Inkvizi zmar Mgr. Dušan Dvořák

Příloha – žádost o informace z 15.11.2018

Mgr. Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6

Okresní soud v Prostějově

Žádost o informace dle infozákona

 1. Sdělte částku za vyhledání a doložení těchto níže uvedených žádaných informací mých trestních řízení.

 1. Žádám nahrání a přehledné označení na CD (jedno soudní řízení = jedno CD s nahrávkami)

 1. a) zvukových záznamů – zvukových nahrávek veřejných projednání trestních řízení Mgr. Dušana Dvořáka u obecního a odvolacího soudu v řízeních č.j. 2 T 104/2010, 2 T 65/2011, 2 Nt 1257/2013, 2 Nt 1151/2014, 3Nt 1151/2014, 11 T 130/2016, 3 T131/2017 a dále všechny

 2. b) textové zápisy z veřejných projednání v řízeních č.j. 2 T 104/2010, 2 T 65/2011, 2 Nt 1257/2013, 2 Nt 1151/2014, 3Nt 1151/2014, 11 T 130/2016, 3 T131/2017,

 3. c) všechna digitální textové rozhodnutí, usnesení a rozsudky obecního, odvolacího a dovolacího soudu ve spisech č.j. 2 T 104/2010, 2 T 65/2011, 2 Nt 1257/2013, 2 Nt 1151/2014, 3Nt 1151/2014, 11 T 130/2016, 3 T131/2017

Současně v průvodním dopise uveďte, kdy a u kterého soudního řízení zvukové zařízení nebylo funkční a nahrávka absentuje, nebo je znehodnocena, a pokud nebyly zvukové nahrávky pořizovány, toto uveďte.

 1. Dále pak žádám na samostatném CD v samostatných složkách na tomto CD označených číslem jednacím předmětného spisu nahrát všechny příkazy Okresního soudu v Prostějově k domovním prohlídkám nemovitosti Mgr. Dušana Dvořáka 798 55 Ospělov 6 v letech 2009 – 2018.

 1. Sdělte, kdy jste předali odvolání na obě výše uvedená rozhodnutí 31.8.2018 č.j. 2N T 1151/2014 – 1300 a 9. 9. 2018 č.j. 3T131/2017 – 1247 k rozhodnutí Ministerstvu spravedlnosti ČR. K tomu sděluji: Dne 31.8.2018 daný vymáhací úředník pod č.j. 2N T 1151/2014 – 1300 rozhodl nevydat informaci, kolik Kč stáli advokáti ustanovení Okresním soudem v Prostějově Mgr. Dušanu Dvořákovi v letech 2010 – 2018 ve výše uvedených trestních řízeních s přehledným členěním advokáta/spisu trestního řízení /celkové vyplacené částky v Kč nebo částky Kč na cestě. Dne 9. 9. 2018 daný vymáhací úředník pod č.j. 3T131/2017 – 1247 k zabrání NTB asociace Cannabis is The Cure,z.s. nepravdivě uvedl, že tyto informace obsahuje spis, resp. usnesení 4.10.2017 č.j. 3T131/2017, což není pravda a zde tato informace důkazně absentuje.

 1. V trestních řízeních č.j. 2 T 104/2010 odvolací, dovolací a ústavní justice nepravdivě tvrdila, že konopí je prekurzor a trestní spor nepatří Soudnímu dvoru. Sdělte, na základě jakých konkrétních skutečností (důkazů) justice v rozhodnutích odmítajících předat trestní spor o neoznámený (19) – nevymahatelný trestní předpis nedovolené výroby konopných drog/léčiv Soudnímu dvoru (20) z této činnosti obžalovaným manželům Dvořákovým uváděla také v dalších trestních řízeních sp.zn. 11 T 130/2016, 3 T131/2017 s odkazem na první rozhodnutí korupční Ústavního soudu dne 13.4.2012, sp.zn. II. US 664/12, resp. první korupční rozhodnutí Nejvyššího soudu 27.10.2011, sp.zn. 8 Tdo 1231/2011 (21) nepravdivá tvrzení:

 • I) že zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a nemusí být při novelizaci notifikován u Komise, když toto tvrzení A) vylučuje nález Ústavního soudu sp.zn. III.ÚS 3354/16 (22), dále toto tvrzení vylučuje notifikace novely zákona o návykových látkách č. 273/2013 Sb. vedená v databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ(23)

 • II) že novely technických předpisů výroby konopí jako léku nepodléhají notifikaci, protože daný zákon přímo transponuje předpisy Evropského společenství, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí a toto mylné tvrzení vylučuje nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 50/04 (24 )

 • III) že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, o kterých rozhoduje členská země Společenství samostatně, což vylučuje zákon o prekurzorech drog č. 272/2013 Sb., neboť konopí není prekurzor, ale rostlina (25).

 1. Sdělte, na základě jakých konkrétních skutečností soud ve všech výše uvedených rozhodnutích odmítajících předat trestní spor o neoznámený – nevymahatelný trestní předpis nedovolené výroby konopných drog/léčiv Soudnímu dvoru (26) věcně neprojednal netrestnost skutku (27) a nikdy neprojednal důvodná podezření ublížení na zdraví členům výzkumu včetně poškození zdraví Mgr. Dušana Dvořáka.

 1. Sdělte, na základě jakých konkrétních skutečností (důkazů) soud ve výše uvedených rozhodnutích neprojednal a neodůvodnil pochybení, že tzv. expertní orgány policie

 • a) nemají a nemusí mít žádnou právní normu na zjištění obsahu THC v rostlině konopí a měří jeho obsah – jak bylo důkazem doloženo – v každém kraji jinak (28).

 • b) sdělte, zda je soudu známo, že znalecký posudek o obsahu účinné látky musí mít odchylky plus/minus, ale posudky tzv. expertních orgánů policie žádnou odchylku neuvádí.

 • c) sdělte, zda je soudu známo, že pro stanovení limitu obsahu THC v konopí (0,2% THC/0,3% THC) neexistuje žádná odborná studie a jde o politické rozhodnutí, která nemá s ochranou veřejného zdraví nic společného.

Dne 15.11.2018 Mgr. Dušan Dvořák

1 Citujme nález sp.zn. III.ÚS 3354/16, bod 34 ze dne 5.10.2017: “ “[o] technický předpis […] v případě zákona o návykových látkách de iure jde. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora […], notifikační povinnost dle směrnice […] se uplatňuje i v trestním řízení […] a stanovení požadavků na určitý obsah látky nepochybně jako technickou specifikaci dle čl. 1 bodu 2. směrnice Evropského […] kvalifikovat lze.”

2Soudem je míněna tzv. notifikační směrnice ve smyslu judikatury Soudního dvora EU. Původně směrnice 83/189/EHS, pak směrnice 98/34/ES, nyní směrnice 2015/1535/EU

3Citujme nález sp.zn. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006 k Nařízení ES č. 1609/2005: “ Nařízení ES je bezprostředně aplikovatelné v právu členských států a nepředpokládá další implementaci ve vnitrostátním právu“.

4Citace ústavního soudu dne 13.4.2012 sp.zn. II. US 664/12: … (nejvyšší soud) objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.

5Ve smyslu porušené judikatury Soudního dvora EU, viz konstantní judikatura Soudního dvora od rozsudku C-194/94 CIA Security International, bod 55

6§§ 12 odst. 2, 28, 31, odst. 1 a 150 trestního zákoníku

7Mj. nikdy nebyla expertními orgány policie uvedena žádná odchylka ve výsledku měření obsahu THC v konopí, která je u seriozních akreditovaných laboratoří plus/mínus 20 – 30% a současně bylo Ústavnímu soudu doloženo tvrzení ministra zdravotnictví ze dne 24.5.2018 č.j. MZDR 18836/2018 – 2/PRO a dne 12.7.2018 č.j. MZDR 25163/2018 – 3/PRO, že český limit 0,3 % THC v konopí a unijní limit 0,2 % THC v konopí nebyl k ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti zaveden do právních systémů na základě žádné odborné studie prokazující nebezpečnost či škodlivost konopí s obsahem nad 0,3% THC.

8European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298, Stará 51/4, 708 00 Ostrava jako investoři a dále jako zřizovatelé Edukativní konopné kliniky: otevřená společnost Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 a dále odborná společnost Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281 a společenství sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s. IČ: 227 24 303 jako členové právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék (www.konopijelek.cz/ ) a členové náboženského společnosti Chrám Přírody a náboženského spolku Church of Nature,z.s. IČ: 226 91 871 (náboženská společnost a spolek nezapsány), společně sídlem Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6 (www.konopnacirkev.cz )

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, s. 608).

10Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, s. 671).

11www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/strategie_revize.pdf

12 Citujme nález sp.zn. III.ÚS 3354/16, bod 34 ze dne 5.10.2017: “ “[o] technický předpis […] v případě zákona o návykových látkách de iure jde. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora […], notifikační povinnost dle směrnice […] se uplatňuje i v trestním řízení […] a stanovení požadavků na určitý obsah látky nepochybně jako technickou specifikaci dle čl. 1 bodu 2. směrnice Evropského […] kvalifikovat lze.”

13Soudem je míněna tzv. notifikační směrnice ve smyslu judikatury Soudního dvora EU. Původně směrnice 83/189/EHS, pak směrnice 98/34/ES, nyní směrnice 2015/1535/EU

14Citujme nález sp.zn. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006 k Nařízení ES č. 1609/2005: “ Nařízení ES je bezprostředně aplikovatelné v právu členských států a nepředpokládá další implementaci ve vnitrostátním právu“.

15Citace ústavního soudu dne 13.4.2012 sp.zn. II. US 664/12: … (nejvyšší soud) objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.

16Ve smyslu porušené judikatury Soudního dvora EU, viz konstantní judikatura Soudního dvora od rozsudku C-194/94 CIA Security International, bod 55

17§§ 12 odst. 2, 28, 31, odst. 1 a 150 trestního zákoníku

18Mj. nikdy nebyla expertními orgány policie uvedena žádná odchylka ve výsledku měření obsahu THC v konopí, která je u seriozních akreditovaných laboratoří plus/mínus 20 – 30% a současně bylo Ústavnímu soudu doloženo tvrzení ministra zdravotnictví ze dne 24.5.2018 č.j. MZDR 18836/2018 – 2/PRO a dne 12.7.2018 č.j. MZDR 25163/2018 – 3/PRO, že český limit 0,3 % THC v konopí a unijní limit 0,2 % THC v konopí nebyl k ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti zaveden do právních systémů na základě žádné odborné studie prokazující nebezpečnost či škodlivost konopí s obsahem nad 0,3% THC.

19Nebyla oznámena novela k výrobě konopných léčiv č. 141/2009 Sb., která zcela změnila ust. § 8 odst. 1 zákona o návykových látkách

20Evropský soud pro lidská práva dne 20. 9. 2011, č. 3989/07 a 38353/07 a nálezy Ústavního soudu č.j. II. ÚS 1009/08 ze dne 8.1.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012 označily nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru za porušení základního práva na spravedlivý proces a základního práva na zákonného soudce, v případě stěžovatelů pak také porušení základního práva na udělení trestu toliko na základě zákona.

21Spory nepředané Nejvyšším soudem Soudnímu dvoru: sp.zn. 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, č. j. 11 Tdo 880/2017, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018 , 11 Tdo 426/2018

22 Citujme nález sp.zn. III.ÚS 3354/16, bod 34 ze dne 5.10.2017: “ “[o] technický předpis […] v případě zákona o návykových látkách de iure jde. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora […], notifikační povinnost dle směrnice […] se uplatňuje i v trestním řízení […] a stanovení požadavků na určitý obsah látky nepochybně jako technickou specifikaci dle čl. 1 bodu 2. směrnice Evropského […] kvalifikovat lze.”

23Soudem je míněna tzv. notifikační směrnice ve smyslu judikatury Soudního dvora EU. Původně směrnice 83/189/EHS, pak směrnice 98/34/ES, nyní směrnice 2015/1535/EU

24Citujme nález sp.zn. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006 k Nařízení ES č. 1609/2005: “ Nařízení ES je bezprostředně aplikovatelné v právu členských států a nepředpokládá další implementaci ve vnitrostátním právu“.

25Citace ústavního soudu dne 13.4.2012 sp.zn. II. US 664/12: … (nejvyšší soud) objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.

26Ve smyslu porušené judikatury Soudního dvora EU, viz konstantní judikatura Soudního dvora od rozsudku C-194/94 CIA Security International, bod 55

27§§ 12 odst. 2, 28, 31, odst. 1 a 150 trestního zákoníku

28Mj. nikdy nebyla expertními orgány policie uvedena žádná odchylka ve výsledku měření obsahu THC v konopí, která je u seriozních akreditovaných laboratoří plus/mínus 20 – 30% a současně bylo Ústavnímu soudu doloženo tvrzení ministra zdravotnictví ze dne 24.5.2018 č.j. MZDR 18836/2018 – 2/PRO a dne 12.7.2018 č.j. MZDR 25163/2018 – 3/PRO, že český limit 0,3 % THC v konopí a unijní limit 0,2 % THC v konopí nebyl k ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti zaveden do právních systémů na základě žádné odborné studie prokazující nebezpečnost či škodlivost konopí s obsahem nad 0,3% THC.