Ministerstvo kultury ČR

Od: Bendová Pavla <Pavla.Bendova@mkcr.cz>
Datum: 11. března 2016 9:21
Předmět: FW: žádost o vydání informace/stanoviska
Komu: „openroyalacademy@gmail.com“ <openroyalacademy@gmail.com>


Vážený pane Chalaši,

k Vaší žádosti sdělujeme následující.

Informace poskytnutá Ministerstvem kultury dne 3. 2. 2016 měla pouze informativní a obecný charakter a upozorňovala na možné problémy při případném řízení o návrhu na registraci církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb.

Samotné závazné posouzení  základního dokumentu církve a náboženské společnosti Ministerstvo kultury provádí až v rámci případného správního řízení o návrhu na registraci církve a náboženské společnosti. Proto se k základnímu dokumentu nyní nebudeme dále vyjadřovat a odkazujeme na webové stránky Ministerstva kultury na adrese http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=372, kde jsou uvedeny dostatečně podrobné informace týkající se této problematiky.

S pozdravem

Ing. Pavla Bendová

ředitelka odboru církví

  

Cannabis is The Cure, z, s, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Ministerstvo kultury ČR

Věc: Stížnost na nevydání informace/stanoviska

Dne 18. 2. a s doplněním 21. 2. a 23.2.2016  jsme zaslali níže uvedenou žádost. Do dnešního dne jsme však neobdrželi žádné rozhodnutí. Děkujeme za nápravu.

Dne 10. 3. 2016                                 Mgr. Ivan Chalaš, MCA, místopředseda správní rady

Přílohy:

Cannabis is The Cure, z, s, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

 Ministerstvo kultury ČR

Věc: žádost o vydání informace/stanoviska

Obracíme se na vás jako právní zástupce Konopné církve. Přestože máme ke stávající verzi stanov (http://www.konopnacirkev.cz/ – ústava) určité výhrady, musíme reagovat na výroky ředitelky odboru církví MČR

 1. kontext

Dne 3. února 2016 ředitelka odboru církví ke stanovám uvedla a zvýraznila. Citujme: „… § 3 písm. a) definuje církev a náboženskou společnost takto: Církví a náboženskou společností se rozumí „dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry,založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování,duchovní služby a případně obecně prospěšné činnosti“ …Vzhledem k popisu činnosti Konopné církve ve Vámi předložených stanovách je však zřejmé, že tato organizace, i přes její název, nespadá pod charakteristiku církve a náboženské společnosti.

 1. Žádost o informace/stanovisko

Protože se nedomníváme, že zvýrazněné popisy skutečností absentují ve stanovách, sdělte, které podtržené popisy jednání jsou určeny nějakým/jakým zákonně definovaným způsobem? Tzn. náboženské obřady, bohoslužby, duchovní služby atd. Uveďte č. zákona a konkrétní ustanovení.

 1. kontext

Dále paní ředitelka 3. února 2016 uvedla a zvýraznila: S ohledem na nezákonnost propagace, pěstování či jiného nakládaní s konopím, s výjimkou tzv. konopí technického, Vás však upozorňujeme na skutečnost, že jak zákon o církvích a náboženských společnostech, tak občanský zákoník nedovolují založení a vznik právnické osoby, jejímž účelem je porušování práva, viz níže. § 5 zákona č. 3/2002 Sb. – Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností: Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména pokud

 1. a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,
 2. b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,
 3. c)podporujenásilí nebo porušování právních předpisů,
 4. d)závažně narušujeveřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,
 5. e) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání4), nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo
 6. f) je její učení utajováno vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.
 • 145 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.:

Zakazuje se založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva ….

 1. Žádost o informace/stanovisko

Protože se nedomníváme, že zvýrazněné popisy skutečností Konopná církev naplňuje ve stanovách a žádné technické konopí žádný zákon nezná, sdělte, které konkrétní skutečnosti ze stanov vedly k MK k sdělení takých to závažných – dle nás zcela nesmyslných – obvinění. Jak by snad mohl církev vedená jedním z nejzkušenějších odborníků v cannabisterapii v Evropě (Dušan Dvořák, MMCA, viz http://dusandvorak.blogspot.com/ ) ohrožovat veřejné zdraví, když konopí je bylina s neexistujícími, resp. bagatelními riziky pro dospělého člověka, viz doc. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc. dne 13. 3. 2015 v bodě 2 na  http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ a naopak Česká republika jedná vůči občanům jako zločinecká teroristická organizace, viz stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva na http://echr-coe-int.blogspot.com/ nebo v češtině v archivu zločinu justice a exekutivy na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/

Naopak vám můžeme doložit z tzv. bible řadu citátů vybízejících k násilí, byť nikoliv tolik jako jiné MK registrované nekřesťanské církve založené na tzv. koránu nebo tzv. tanachu, kde je zabíjení druhých považováno div ne za čest.

Důkazy:

Žalmy 19

      8: Hospodinův zákon je dokonalý

Izajáš 40

      8: Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stále navěky.

Exodus 20

      3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne

Zde konkrétní výzva k zabíjení lidí pracujících v neděli:

Exodus 31

      15: Šest dni bude pracovat, ale sedmého dne bude slavit odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.

Zde je konkrétní výzva k lynčování jinověrců, genocidě, nenávisti vůči osobám:

Deuteronomium 13

      13: Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil,

      14: že, z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďte sloužit jiným bohům,“ které jste neznali,

      15: budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat, bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala,

      16: úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno co je v něm, i jeho dobytek

Deuteronomium 17

      7: Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové,

      8: některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země,

      9: nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt

      10: Musíš ho zabít.

Zde je konkrétní výzva k podpoře otrokářství:

Leviticus 25

      44: Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás, z nich si budete kupovat otroka a otrokyni.

Děkujeme

Dne 21. 2. 2016                           Mgr. Ivan Chalaš, MCA, místopředseda

Cannabis is The Cure, z, s, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Ministerstvo kultury ČR

Věc: žádost o vydání informace/stanoviska

Posíláme ještě podklady k Rastafariánské církvi, která je uznávána

vice info zde:
http://web.archive.org/web/20060829153306/religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/rast.html

a primy kontakt na Rastafariány zde:
http://himchurch.org/Contact_Us.html

Drugs, Human Rights, Community and Development: Creating Synergies between Member States and Civil Society to Empower Communitieshttp://webtv.un.org/search/part-2-general-assembly-preparatory-process-for-the-united-nations-general-assembly-special-session-on-the-world-drug-problem-ungass/4750337782001?term=UNGASS

Děkujeme

Dne 23. 2. 2016                           Mgr. Ivan Chalaš, MCA, místopředseda