Šestý dodatek páté ústavní stížnosti

Šestý dodatek páté ústavní stížnosti

stěžovatele ze dne 28. 10. 2015

č.j. II. ÚS 3196/15

navrhované z důvodu veřejného zájmu a ohrožení zdraví a života

projednat v ústním a naléhavém řízení

Stěžovatel:

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962

bytem Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

 

Účastník:

Nejvyšší soud ČR

I.

Nevyšetřování trestních oznámení – nové skutečnosti

 1. Stěžovatel s odkazem na naléhavé a přednostní projednání stížnosti a dosud uvedené skutečnosti ke tragédiím a škodám na výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure a nejen na jeho členech rekapituluje dosud uvedené:Evropská komise (CHAP (2012) 00282 a CHAP (2014) 03930, viz http://court-european.blogspot.com/) aEvropský soud pro lidská práva (čj. 66981/12, č.j. 1332/13/ č.j. 79490/13, č.j. 20049/14, č.j.41264/14 , č.j. 47921/2014 a č.j. 57969/2015, viz http://echr-coe-int.blogspot.com/) odmítly s vědomě právně vadnou argumentací předat k projednání Soudnímu dvoru EU opakovaná hrubá porušení práva Společenství Českou republikou porušovaná vědomě od roku 2004 a bez odůvodnění odmítly Evropským soudem pro lidská právameritorně projednat opakované vědomě vadné rozhodnutí České republiky porušující nejméně od roku 2004 základní práva daná Evropskou úmluvu o lidských právech jako je také a především právo na život a zákaz mučení. Porušení těchto článků úmluvy a nezákonné nešetřeni trestních podnětů doložili také lékaři včetně soudního znalce již v roce 2011 (souhrnně pak  ESLP bez odůvodněni odmítl projednat rozhodnuti Soudu ve věci „cannabis“ č. j. II. ÚS 664/12, č. j. IV. ÚS 4859/12, č. j. II.ÚS 1311/13, č.j. III. ÚS 34/13, č.j.  II. ÚS 289/14, vizhttp://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/) Jak bylo Soudu uvedeno, porušení OSN, evropského a unijního práva bylo podrobně doloženo již první ústavní stížnosti č. j. II. ÚS 664/12 odmítnuté dne 13. 4. 2012 Soudem bez odůvodněni meritorně projednat jako údajně zjevně nedůvodné, stejně jako naposledy dne 10. 12. 2015 pod č. j. I. ÚS 2431/15, vždy s odkazem na vědomě mylné a kvalifikovaně  nápadné rozhodnutí Nejvyššího soudu (č. j. 8 Tdo 1231 /2011, viz též dále až k rozhodnutí č.j. 11 Tdo 181/2015).
 1. Nové skutečnosti. Jak bylo Soudu doloženo a je uvedeno na důkazech na http://evropsky-kartel.blogspot.com/v bodu 2, šesté trestní oznámení na označené prostějovské státní zástupce a soudce za opakovaně spáchané zločiny proti lidskosti od roku 2009, resp. od 4. 3. 2011 a 11.5.2011 označené i soudním znalcem jako jednání naplňující zločiny dle § 149 v odstavci čtyři a § 401 trestního zákoníku označila opětovně Policie ČR bez odůvodněni dne 22. 10. 2015 pod č.j. KRPM-113600-8/ČJ-2015- 140516 za nedůvodné a uvedla, že se poškození mají domáhat práv u OSZ Prostějov, tzn. osob podezřelých z uvedených zločinů. GIBS dne 30.10.2015 pod č.j. GI-P-1289-3/2015 označila uvedené jednání policie opětovně za zákonné, aniž vyvrátila důkazy o napomáhání, resp. schvalování uvedených zločinů a povinnosti odůvodnit rozhodnuti o odloženi trestního oznámeni. Jak je nově doloženo na http://evropsky-kartel.blogspot.com/ v bodu 6, stížnost na rozhodnutí Policie ČR ze dne 22.10.2015 č.j. KRPM-113600-8/ČJ-2015- 140516 pak nově GIBS dne 16. 12. 2015 pod č.j. GI-K-1732-2/2015 označila za důvod předat šetřeni stížnosti k vyřízení OSZ Olomouc. Avšak OSZ Olomoucrozhodlo  již dne 30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8 , že Policie ČR dne 22.10.2015 v rozhodnutí č.j. KRPM-113600-8/ČJ-2015- 140516 nepochybila a že uvedené trestní oznámení předává k vyřízeni OSZ Prostějov, tzn. osobám podezřelým z uvedených zločinů. Avšak dne 31.12 .2015 stěžovatel obdržel nové rozhodnutí OSZ Olomouc ze dne 16.12.2015 č.j. ZN 6313/2015-10, ve kterém je uváděno, že OSZ Prostějov trestní oznámení vrátilo OSZ Olomouc k šetření pro místní nepříslušnost. OSZ Olomouc následně ve dvou větách uvádí, že věc přezkoumalo a neshledalo pochybení v práci policie a že k trestným činům nedošlo. Proti tomuto postupu OSZ Olomouc podal stěžovatel stížnost KSZ Olomouc, zřejmě však jde do rozhodnutí Soudu jen o další marnou stížnost na zvůli a nezákonné jednání exekutivy kryté justicí.
 1. Další nové skutečnosti: Jak bylo doloženo výše s č.j. ústavních stížností stěžovatele, Soud a soudy obecni, krajské a soud dovolací, ministr a ministerstvo spravedlnosti, OSZ Prostějov, dozorující KSZ Brno, stejně tak VSZ Olomouc a NSZ Brno nebo přímo nejvyšší státní zástupce nikdy neseznali jako nezákonné a jako porušování základních práv nevyšetřování či dokonce zákaz vyšetřit v bodu 2 uvedené trestní oznámení (zákaz policii věc šetřit, jak bylo opakovaně marně Soudu doloženo, vydala předsedkyně OSZ Prostějov JUDr. Naděžda Kezniklová dne 16.6.2011 pod č.j. 1 ZT 11/2010-195, viz bod 8 na http://osz-prostejov.blogspot.com/). Jak bylo Soudu doloženo v dodatcích 3 -5, v bodu 2 označené šesté trestní oznámení na prostějovské soudce a státní zástupce označil v trestním oznámení označený pachatel (prostějovský státní zástupce Mgr. Ivo Černík) dne 14. 10. 2015 pod č. j. ZN 1946/2015-10 za nedůvodné, stejně tak  KSZ Brno dne 12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/-28. KSZ Brno v uvedeném rozhodnutí vědomě nepravdivě uvedlo, že uvedená trestní oznámení již řešil a vyřešil dovolací soud. Jak bylo Soudu doloženo v dodatcích, KSZ Brno v rozhodnutích ze dne 23. 11. 2015 pod č. j. SIN 40/2015   vědomě nepravdivě uvedlo, že spáchání uvedených zločinů  řešil a vyřešil Nejvyšší soud v rozhodnutích č. j. 8 Tdo 1231 /2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015 a dne 30. 11. 2015 KSZ Brno pod č.j. SIN 42/2015 uvedlo, kolikrát od roku 2009 šetřilo nezákonné jednáni proti členům výzkumu  a seznalo je – v rozporu s doloženými skutečnostmi – za zákonné. Jak je nově doloženo na http://evropsky-kartel.blogspot.com/ v bodu 7, stížnost stěžovatele ze dne 30. 11.2015 na vydávání vědomě nepravdivých informací KSZ Brno, že uvedené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců kdy šetřil Nejvyšší soud pod č. j. 8 Tdo 1231 /2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015, označil předseda VSZ Olomouc  dne  21.12.2015 pod č.j. SIN 304/2015 za nedůvodnou a uvedl, že KSZ Brno splnilo svou zákonnou povinnost, když stěžovateli uvedlo č.j. rozhodnutí Nejvyššího soudu,ve kterých bylo o uvedených zločinech jednáno, což snad ani nelze komentovat. Ministerstvo spravedlnosti se ke stížnosti stěžovatele ze dne 30. 11. 2015 spojené s kárným podnětem na státní zástupce KSZ Brno dosud nevyjádřilo. Jak Soud jistě chápe, podávat NSZ za této situace opětovně stížnost také na olomouckého vrchního státního zástupce JUDr. Ivo Ištvána za opakované vědomě nezákonné rozhodnutí je bez rozhodnutí Soudu k této věci zcela marným úkonem.

II.

Návrh na vyloučení

 1. Jak je doloženo na http://evropsky-kartel.blogspot.com/ v bodu 8 ode dne 21. 12. do 24. 12. 2015 podaly české nevládní organizace asociace Open Royal Academy, zakladatelé a podporovatelé výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure, členové European Cannnabis  Church a přípravného výboru české Konopné církve předsedovi Soudupodnět na zahájení kárného řízení a řízení ve věci nevhodného chování ústavních soudců stížnosti č. j. I. ÚS 2431/15 (Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř ) za zcela vědomě nezákonné rozhodnutí vůči dalšímu členu výzkumu, a to v rozhodnutí ze dne 10. 12. 2015 č. j. I. ÚS 2431/15.
 1. Jak je doloženo v bodu 8, stěžovatel podal na dané ústavní soudce trestní oznámení s označením zcela vědomých pochybení vedené ode dne 22. 12. 2015 podatelnou Policie ČR pod evidenčním číslem 57929/2015 (sdělení konkrétního čísla jednacího je v řízení).
 1. Stěžovatel se proto domnívá, že uvedené skutečnosti vylučují dané ústavní soudce z projednání ústavní stížnosti v plénu Soudu a žádá laskavě Soud, aby rovněž i v této věci rozhodl.

III.

Opakované nezákonné jednání předsedkyně OSZ Prostějov – nové skutečnosti a opakovaná žádost o vydáni předběžného opatřeni

 1. Jak bylo Soudu doloženo Nejvyšší soud dne 23. 2. 2012 pod sp. zn. 3 Tz 1/2012 (z popudu dovolání ministra spravedlnosti) neseznal jako zákonné rozhodnutí prostějovského státního zástupce Mgr. Ivo Černíka ze dne 10. 3. 2011 č.j. 1 ZT 244/2010 (totožné je také rozhodnutí předsedkyně OSZ Prostějov JUDr. Naděždy Kezniklové ze dne16.6.2011 č.j. 1 ZT 11/2010-195 schvalující postup Mgr. Ivo Černíka), ve věci schválení vysoké pokuty stěžovateli za údajně špatnou písemnou omluvu stěžovatele z policejního výslechu dne 10.2.2011 ke druhé konfiskaci projednávané touto ústavní stížností s doloženým zapřením výše uvedeného nařízení NS (neudělit  stěžovateli pokutu) soudkyní OS Prostějov Mgr. Ivonou Otrubovou dne 4. 5. 2012 pod č.j. 0Nt 820/2011 (dovolání ve věci způsobených zločinů, zákazu zločiny prošetřit  a záhadného úbytku zkonfiskovaného majetku z farmy v Ospělově ministr spravedlnosti nikdy NS nepodal, stejně tak nebylo nikdy zahájeno kárné řízení s označenými soudci a státními zástupci).
 1. Soud byl v prvním dodatku této stížnosti dne 11. 11. 2015 žádán, aby vydal předběžné opatření, jímž zakáže orgánu veřejné moci, tj. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Oddělení obecné kriminality SKPV, Újezd 12, 796 77 Prostějov, aby zlikvidoval zajištěné (odebrané) věci uvedené v Protokolu o provedení domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků ze dne 3.9.2014 č.j. KRPM-59428-20/TČ-2014-141271 a zde dne 3.9.2015 č.j. KRPM-58697-9/TČ-2015-141271.
 1. Soudu bylo uvedeno, že přes opakované stížnosti na průtahy Policie ČR nešetří ani konfiskaci ze dne 3.9.2014, kdy byl mimo jiné již podruhé naměřen nadlimit THC u uznané odrůdy konopí (nyní odrůdy Carmagnola, v roce 2012 u odrůdy Finola). Jak je nově doloženo na důkazech na http://evropsky-kartel.blogspot.com/ v bodu 9,Policie ČR následně dne 4. 12. 2015 pod č. j. KRPM-58697-18/TČ-2015-141271 (opětovně) obvinila stěžovatele za zločin nedovolené výroby drog (pátá a šestá konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově dne 3. 9. 2014 a 3. 9. 2015) osobně předaného stěžovateli dne 16. 12. 2015 v Ospělově motorizovanou jednotkou policie, aniž se policie jakkoliv vyrovnala s průtahy, nebo trestními oznámeními na spáchané zločiny a důkazy nezákonného jednání prostějovských OČTŘ od roku 2009, resp. ČR od roku 2012.
 1. V bodu 9 na http://evropsky-kartel.blogspot.com/ je dále nově uvedeno další vědomě nepravdivé rozhodnutí vedoucí  OSZ Prostějov Kezniklové, a to rozhodnutí  ze dne 9.12.2015 č. j. ZN 2066/2014-174 (obdržené stěžovatelem dne 18.12.215), v němž uvedená státní zástupkyně v rozporu s důkazy ve spisu č.j. KRPM-59428/TČ-2014-141271 (pátá konfiskace dne 3.9.214) uvedla, že stěžovatel je za (cca roční) průtahy policie spoluodpovědný, pro což neexistuje jediný důkaz.
 1. Konkrétně uvedená státní zástupkyně vědomě nepravdivě jako důvod prodlevy uvedla, že se stěžovatel nedostavil do Hradce Králové na šetření k soudnímu znalci prof. MUDr. Vladimíru Hosákovi, PhD.  a zamlčela důkazy ve spisu.
 1. Jak bylo stěžovatelem napadáno stížnostním postupem policii, když byl v březnu dubnu 2015 znalcem Hosákem osloven, stěžovatel nebyl o jmenování znalce Hosáka v rozporu se všemi ustanoveními a právy dle § 105 trestníhořádu vůbec informován a neznal otázky znalci a nesměl se k němu vyjádřit!
 1. Jak bylo policii a OSZ Prostějov doloženo, uvedený znalec Hosák dne 12. 1. 2015 u OS Olomouc (č.j. 5 Nt 120/2014) zcela vědomě a v  rozporu s důkazy ve spisech a zdravotnické dokumentaci a v hrubém rozporu s § 107 trestního rádu  hodnotil důkazy a řešil právní otázky v jednání stěžovatele a označil stěžovatele světově unikátní DG.
 1. Stěžovateli prý podle znalce Hosáka, parafrázujme zhuštěně, od roku 2008 vždy od dubna září, když roste konopí, vymizí duševní funkce a on nechápe, že páchá nebezpečný trestný čin pěstování konopí. Což prý umí psychiatrie v ústavech léčit jako blud, nejlépe až rok v ústavu pod vysokými dávkami antipsychotik, jak uvedl soudu 12. 1. 2015 najatý znalec Hosák.
 1. O propojení znalce Hosáka z Karlovy univerzity s tzv. odborníky a předkladateli neoznámeného předpisu konopí  obchodních společností do lékáren za 100 – 300 Kč/gram květu konopí k výzkumu na českých občanech zákonem č. 50/2013 Sb. jako napr. rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, PhD. bylo již stěžovatelem policii i olomouckému soudu doloženo dostatek důkazů. Mj. také i v žádosti stěžovatele o vyloučení znalce Hosáka pro jeho naprostou odbornou nekompetenci jako předsedy biologické psychiatrické společnosti, dle stěžovatele novodobé „marxistické“ lékařské společnosti konzumní reklamní farmacie.
 1. Státní zástupkyně Kezniklová v rozhodnutí ze dne 9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 dále uvedla, že protože stěžovatel nebyl znalcem Hosákem posouzen, policii nařídila vykonat posouzení stěžovatele uvedeným znalcem Hosákem i přes všechna výše uvedená vědomá pochybení a stížnosti!!!  
 1. Je evidentní, že záměrem nejen OSZ Prostějov je, aby byl stěžovatel opětovně degradován, zesměšňován, zcela utahán a nejlépe zdravotně a sociálně zlikvidován, prohlášen za nezpůsobilého vymáhat právo a doložit zločiny odpovědných osob nejen OSZ a OS Prostějov a je záměrem, aby majetky z konfiskací 2014 a 2015 byly co nejdříve zlikvidovány, jako se stalo u konfiskací od roku 2009 opakovaně. Zvláště pak za situace, jak bylo Soudu doloženo, kdy policie doložila, že nemá konopí ani zvážené a současně vykazuje nad limit THC.
 1. Jak je doloženo ve spise a bylo státní zástupkyni Kezniklové známo rovněž z posudku znalce MUDr. Jiřího Švarce, PhD.  č. 750 na stěžovatele ze dne 8. 3. 2015 a svědecké výpovědi znalce Švarce u olomouckého okresního soudu dne 14.5.2015 (č.j. 5 Nt 120/2014), nebyl u stěžovatele, parafrázujme zhuštěně , nikdy důvod pro řešeni právního problému psychiatrií a  označovaní stěžovatele za neschopného se hájit a dokládat zločiny a škody.Dodejme, že vyjádření znalce Švarce vedla OSZ a OS Prostějov a KSZ a KS Brno v roce 2015 k odmítnutí obnovy řízení stěžovatele pro nové důkazy. Prý dle SZ nejde o nový důkaz …. Jak je Soudu známo z ústavní stížnosti stěžovatele, majetky z konfiskací 2010 – 2012 byly přes protesty nejen stěžovatele policejně zlikvidovány proúdajnou právní nezpůsobilost stěžovatele z důvodu světově unikátní DG.
 1. Stěžovatel doufá a věří,  že výše uvedené povede Soud alespoň ke  komentovanému předběžnému opatření (OSZ Prostějov určený znalec Hosák), nebo dojde k rozhodnutí Soudu v naléhavém režimu také z důvodu doloženého týrání stěžovatele enormní byrokracií s doloženou marností dovolat se zákonného řešení.

IV.

Opakované nezákonné jednání MZ ČR a SUKL/SAKL – nové skutečnosti ve světle mezinárodního práva a odborností z výzkumu a cannabisterapie a vzniku pražského licenčního a patentního Institutu.

 1. Když stěžovatel v polovině devadesátých let 20 století získal v rámci postragudálního vzdělávání v adiktologii certifikát z dlouhodobého výcviku univerzity San Diego, ten samý rok měli občané Kalifornie povoleno pěstovat konopí k léčbě a výzkumu. Přestože federální zákony zakazují pěstovat konopí a jakkoliv zacházet s tzv. marihuanou, v prosinci 2015 mají desítky státu USA zavedeny různé formy regulace pěstování konopí včetně regulace prodeje marihuany pro rekreační užívání! Jak je doloženo na Google v článku Hospodářských novin ze dne 5. 12. 2015,  „Kanada jako první země G7 zcela zlegalizuje marihuanu“, konopí k léčbě a výzkumu musí Kanada poskytovat dle rozhodnutí Nejvyššího soudu již od roku 2000!
 1. Jak je rovněž doloženo na Google v článku Hospodářských novin ze dne 29. 12. 2015 „Ekonomické důsledky legalizace marihuany“, ekonomická analýza dokládá vysoký celospolečenský prospěch legalizace marihuany – ilustrováno na Coloradu.
 1. Přestože úmluvy OSN o drogách nezakazují léčbu a výzkum konopí a jeho pěstování a zpracování, přestože totonezakazuje ani vymahatelné právo Evropské unie, jak bylo stěžovatelem doloženo na rozhodnutí Europarlamentu, judikatuře SDEU a ČR po vstupu do EU, bylo a je nejen předkladateli a poradci neoznámeného předpisu č. 50/2013 Sb. a konopných vyhlášek vědomě mylně veřejně uváděno, že úmluvy OSN zakazují pěstování konopí a že musí být nejprve zřízena státní agentura pro léčebné konopí, což praxe na celém světě popírá na důkazech!
 1. Vědomě tak bylo předkladateli neoznámeného předpisu č. 50/2013 Sb. (konopí do lékáren) zamlčováno opakované sdělení všech tří úmluv OSN o drogách, citujme k restrikcím: „pokud tak ústava členské země povoluje činit“, což EU právo kartelům a monopolům nedovoluje, viz zejména článek 34 SFEU, stejně tak zákon o zdraví lidu.
 1. Jak doložil přední světový vědec léčebných účinku konopí Doc. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc. marně dne 9. 3. 2015 Nejvyššímu soudu a je uvedeno ve spisu a na http://univerzita-palackeho.blogspot.com/,  agentura pro konopí byla – k neprospěchu výzkumu a nemocným – zřízena Izraelem letos až po 20 letech pěstování konopí občany a akreditovanými pěstírnami, avšak dodnes konopí vydávají pěstitelé a lékaři se od nemocných a pěstitelů učí, což je pro výzkum nezbytné.
 1. Dodejme, že když izraelští pěstitelé v roce 2010 na Cannafestu na stánku Edukativní konopné kliniky, výzkumu a odborné společnosti Konopí je lék, o.s. fascinovaně odnášeli 300 gramové pytle plné sušené konopné herby se semeny cannabis ruderalis od Mikulova z polí, světová media za několik měsíců přinesla zprávu, že izraelští vědci vyvinuli neomamné konopí. Není to náhodou to konopí úspěšně používané na cukrovku, autismus, epilepsii, některé formy rakoviny nebo schizofrenii, jak uvádí stěžovatel? Není to náhodou to konopí stěžovatele, kde byl nedostatek omamného THC v kvetu konopí od tzv. marihuany vyvažován dostatkem kanabinoidu CBD a jiných léčivých látek?
 1. Jak stěžovatel Soudu opakovaně marně doložil, od roku 2000 jako erudovaný odborník nezískal povolení MZ ČR k výzkumu a výrobě konopných produktu za situace, kdy tyto vysoce perspektivní byliny a jejich terapeutické produkty nikdo neposkytoval – s dovozem na měsíc terapie za cca jeden až dva měsíční platy zdravého člověka – a dokládal důkazy o úspěchu kanabinoidů nejen v léčbě rakoviny, které jsou díky španělským vědcům veřejné od roku 1994.
 1. Stěžovatel nezískal od MZ ani od roku 2010 opakovaně marně žádané osvědčení odborné způsobilosti k pokusnickému zacházení s konopím dle §§ 29 a 5, odst. 5 ZoNL ve zněni do 1. 4. 2013, resp. neoznámené změny ustanovení do 31. 12. 2013.
 1. MZ neuznalo v roce 2012 paralelně při jednání stěžovatele s ministrem zdravotnictví k registraci podaných 18 odrůd konopí stěžovatele k léčbě, avšak ani MZ a SUKL neuměli od roku 2010 dodnes doložit, odkud a kam a s jakým cílem výsledky putují konopné produkty oznamované každoročně OSN k výzkumu a léčbě (cca 50 kilogramů konopných drog), ani neuměli a dodnes neumí vysvětlit, jaké druhy konopí dle konopných vyhlášek jsou vhodné (v jakém složení, formě podání a velikosti dávkování) pro tu či kterou nemoc, nebo proč jsou neoznámeným předpisem č. 50/2013 Sb. zakázány cílené metody léčby a výroba medicínských konopných produktu v podobě spray, čípku nebo masti, nebo, kdo je konkrétně odpovědný za „zločinecky“ tendr SUKLu na vysoce omamné konopí s téměř 20 %THC bez CBD, které je kromě kuřáků tzv. marihuany pro naprostou většinu nemocných na terapii zcela nevhodné.
 1. Jak je rovněž doloženo na Google v článku Hospodářských novin ze dne 29. 12. 2015 „Lidé s roztroušenou sklerózou měli dostat levné konopí. Má ale nevhodné složení“, už se začíná konečně i novinářská obec zajímat o právní, finanční a bohužel i odborný „nepořádek“ neoznámeného předpisu č. 50/2013 Sb. Jak v závěru článku SUKL/SAKL cynicky uvádí, je prý pouze věcí lékaře, jaké konopí předepíše. O tom, že MZ a SUKL/SAKL v tendru vědomě nebo nedbalostně ohrožuje občany na zdraví, byl ochránce zákonnosti veřejných zakázek ÚOHS informován v roce 2014 – 2015 opakovaně, stejně tak policie a stání zastupitelství. Marně.
 1. Jak je doloženo na Google v článcích ČTK a dalších medií z prosince 2015 ke vzniku neznámo kým přesně půl miliardou financovaného pražského Institutu pro výzkum kanabinoidů, prodej licenci a patentu Institutu prý již za dva roky plně pokryje vstupní investice oznámené veřejnosti s podporou ministra MZ ČR a tradičně matoucí a cenzurované České televize. Z hlediska náhrady škod stěžovatele jde o další důkaz o oprávněnosti stamilionových náhrad škod stěžovateli.
 1. V týdeníku Reflex a článku „Praha je světové centrum studia konopí“, výhodnost investice obhajují předkladatelé a partneři neoznámeného předpisu  č.50/2013 Sb. následovným vskutku fantasmagorickým sdělením o evropsky mimořádně kvalitní právní situaci v ČR.
 1. Citujme jednoho z  „balzamovaných“ poradců neoznámeného předpisu „pouze květ s vysokým THC za 100 – 300 Kč/gram do lékáren“  MUDr. Tomáše Zábranského, poradce neinformovaných a naopak velmi dobře informovaných poslanců (lékař a právník Ivan Langer, právnička Karolina Peake, lékař Pavel Bém) pro neoznámený předpis, spoluautora s politiky dojednané (třetí lékařské) petice po zapřeném judikátu netrestnosti cannabisterapie od roku 2008 a zveřejnění výzkumu Konopí je lék a legislativních návrzích  stěžovatele dne 21. 3. 2008 a 1.3.2010 (a 17.11.2013), nyní v roce 2011 čistě  farmaceutické obchodní petice v duchu Orwelova roku 1984 a propagandy matoucích slov pod pozdějším legislativním názvem pro konopí jako tzv. léčebné konopí vedoucí v roce 2012 k předložení a v roce 2013 přijetí neoznámeného ač změněného předpisu (stejně jako další odborná  a managerská  „kapacita“ Institutu a  poradce neoznámeného konopného zákona a  možná též vědomě neodborných konopných vyhlášek MZ a možná také tendru SUKLu /SAKLu MUDr. Pavel Kubu a oba v roce 2014 zakladatelé spolku konopných pacientu Kopac – dle stěžovatele spolku opakovaně vědomě zneužitých a/nebo zřejmě zcela nesvéprávných a právně a odborně nevzdělaných nemocných – spolku žádajícího opakovaně „proprat“ zcela nevhodné konopí obchodních společností k výzkumu na českých občanech jako lék ze zdravotního pojištění za 100 až 300 kč/gram kvetu), rovněž též experta OSN šířícího od roku 2010 veřejně nepravdivé informace o stěžovateli a výzkumu Konopí je lék a právní situaci a úmluvách OSN a významu THC (Dronabinol, Marinol  etc. obchodní názvy naprosto nekvalitních konopných farma léčiv), citujme tedy po podrobnejsim představení stěžovatelem akademického a mediálního odborníka Zábranského, který jako “vědec“ UK před přijetím neoznámeného zákona prováděl „vědeckou“ analýzu trhu a cen marihuany za grantové peníze George Sorose jako akvizotora nebezpečné agrochemické společnosti Monsatnto (Agent Orange a další jedy): “….. Prostě se sešlo víc příhodných okolností – všeobecně rozvinuté zdravotnictví a věda v ČR, dlouhá tradice zkoumání konopí a jeho možných léčebných využití, a dobrý základní zákon, který je podle nálezu OSN (jejího „hlídacího psa úmluv“ – INCB) jednak plně konformní s úmluvami o drogách, jichž jsme signatářem, jednak vytváří zdravé a otevřené prostředí pro výzkum konopí na nejrůznějších úrovních. Ostatní státy světa nás sice mohou převýšit v jednotlivých vyjmenovaných aspektech, ale ta kombinace je unikátní a dělá to z ČR logický terč zájmu investorů, kteří si nepotrpí na příliš vysoké riziko. Zejména té konformity s OSN se většině zemí, kde se léčí konopím, dosud nepodařilo plně dosáhnout, a přitom je to pro ochranu investice v téhle velmi senzitivní a přitom velmi prudce a extrémně slibně se rozvíjející oblasti naprosto zásadní.“ Více informací o Institutu pro výzkum kanabinoidů je uvedeno na https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/68234/praha-je-svetove-centrum-studia-konopi.html?utm_source=reflex.cz&utm_medium=copy
 1. Zajímavá je zejména sekce partneři Institutu a jejich dvouletého zhodnocení investic nahttp://icci.science/#partneri ve světle členu petičního výboru pro tzv. léčebné konopí, poradců neoznámeného předpisu a iniciativy spolku Kopac na pražské konferenci Medical Cannabis Conference v březnu 2015 vylučující všechny k těmto tzv. oficiálním odborníkům kritické nevládní organizace a členy výzkumu jako signatáře rezoluce pro OSN a jednání UNGASS 2016. Cenzura, podvody a manipulace s veřejností jako za bývalého režimu je předkladatelům neoznámeného předpisu vlastní, bohužel media mlčí.
 1. Že by však náhle poradci a předkladatelé neoznámeného předpisu v pražském Institutu udělovali licence na pěstování nebo zpracování neomamného konopí, kdy tuto prohibici stěžovatel roky kritizuje?
 1. Nebo snad Institut bude udělovat licence a patenty pro výrobu omamného konopí a neomamných produktů, jaké také doložil stěžovatel? Sycený olej a mast na diabetickou nohu?
 1. Čípek nejen na rakovinu? Spray nejen na prevenci otoku mozku? Nebo snad patenty na stěžovatelem rovněž oslavované oční kapky nebo krevní plazmu a hned v 77 šaržích a ostatní jen v 33 šaržích?
 1. Copak je cílem vědce prodat poznání obchodním korporacím, a to i za cenu smrti, nesvobody či exekuce nevinných a la kapitalistický neomezený růst a lhostejnost k lidem, zejména k chudým a bezmocným?
 1. Proč asi tak nechce stěžovatel chápat, že musí být naprosto primitivní konzument obchodních společností a nechce chápat, že mocná zbraň není právo, ale nevzdělanost, peníze, razítka, korupce, mediální manipulace a diktatura reklamy?
 1. Protože stěžovatel proti teroru nevzdělaných a prolhaných, proti vymývání mozků a porušovaní základních práv a proti cenzuře veřejně protestoval a aktivně činil i za bývalého režimu, nejen v době konzumní mediokracie.
 1. Že by snad poradci a předkladatelé neoznámeného předpisu v pražském Institutu odborně popřeli znalce a experty a dějinnou zkušenost lidstva a výzkumy, že genetiky a produkty konopí nejdou patentovat, jen registrovat?  Patentovat za cenu vědecké nepravdy, ale s razítkem ministerstva zdravotnictví a SUKLu?

V.

Novoroční naděje závěrem

 1. Hlava katolické církve papež František šokoval v roce 2015 opakovaně sněm Vatikánských ortodoxních kardinálů mj. i těmito interními diskusními  výroky:
 1.  Co si myslíte kdo jsem já,že jsem nějaký zástupce Boha na zemi, nějaký polobůh? Jsem jen obyčejný člověk jako i Vy všichni! Nač jsou Vám obrovské majetky?  Nač Vám byla Vatikánská banka? Do Božího království si je i tak nevezmete ! Zde na zemi alespoň pomáhejte chudým tohoto  světa najíst a obléknout se. Proč převážně všichni kněží hypnotizují lidí náboženstvím a nepochopitelnými kázáními? Naučme raději lidi žít s Bohem tak,aby nemuseli chodit do kostela jako náměsíční,bez rozmýšlení o tomto světě. To mi připadá jako když nemocný musí chodit na dialýzu.Věřící nejsou nemocní !  Neučte věřící nazpaměť písmo svaté a bibli, naučte je raději opravdově a šťastně žít! Z církve svaté se udělala jakási zvláštní škola a v ní je nenaučíte opravdově žít.  Jménem církve se omluvte, tak jako já všem nevinným lidem za všechny války světa,neboť pod všemi byla a je podepsána církev a náboženství !  A to od nespravedlivých náboženských výprav křižáků do Svaté země, až po dnešní nevýslovné projevy nesnášenlivosti. Jménem církve se také ospravedlňujte všem obětem sexuálního zvěrstva kněží spáchaných na dětech a ženách. S celibátem budeme muset něco udělat, protože všem normálním kněžím je jasné, že tyto ostudné činy jsou důsledkem potlačování přirozených hormonálních a pudových potřeb člověka, tak jak byl stvořen.  Sestupte s piedestalu, i my kněží jsme jen lidé a i když si hrajeme na bohy a nasazujeme si masku čistých a neposkvrněných hříchem,příroda si s člověkem, tak jak byl stvořen , své vždy udělá. Byli jsme stvořeni i s pohlavními orgány a ty jsou nedílnou součástí našich těl a jsou řízeny mozkem a hormony. To, co Vám říkám,není sebechvála. Pochopte prosím to, co jsem pochopil i já už dávno. To ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale člověk si od pradávna vytvářel Bohy na svůj obraz!!!
 1. Jděte ve jménu Božím!

Dne 31. 12. 2015

Dušan Dvořák, MMCA