Justici a trestní exekutivě dne 15.4.2019 žádost o informace

Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12.1.1962, Edukativní konopná klinika 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd

Krajský soud a státní zastupitelství v Brně Krajský soud a státní zastupitelství v Ostravě a Olomouci

Vrchní soud a státní zastupitelství v Olomouci Nejvyšší soud a státní zastupitelství ČR

Věc: Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. povinným o vydání informace k řízením žadatele u Evropskému soudu pro lidská práva ze dne 10.4.2019 napadající porušení č.l. 2 – 11 Úmluvy o lidských právech rozhodnutím Ústavního soudu České republiky dne 16.10.2019, sp.zn. II. ÚS 2804/18 (viz příloha) a patnácté ústavní stížnosti žadatele ze dne 5.4.2019 (viz příloha) napadající tytéž články Úmluvy rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.12.2018, č.j. 1455/2018 -301 vůči žadateli jako obecnému zmocněnci poškozených členů výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Datová schránka ID 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc jako právnických osob a členů společenství filantropů, mecenášů a investorů výzkumu European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298, Stará 51/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, Datová schránka ID 4ex7c9p a spolu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, kterými jsou otevřená společnost Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, odborná společnost Konopí je lék,z.s., : 227 27 281 a společenství sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303, společně sídlem ode dne 14.5.2016 Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd kliniky a ode dne 10.12.2013 společně na adrese Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc nezapsané nikdy v rejstříku u žádného ze spolu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky s následky žalob a exekucí!

Přílohou dokládám zmocnění výše uvedených právnických osob a stížnost ESLP dne 10.4.2019 a Ústavnímu soudu dne 5.4.2019 a žádám vydat tyto informace rozhodné rovněž pro náhradu škody.

 1. Sdělte nejprve prokuratura, pod jakými sp.zn. výše označená krajská státní zastupitelství, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a Nejvyšší státní zastupitelství od srpna 2009 dosud šetřily trestní, kárné a stížnostní podněty a žádosti o přezkumy podnětů podávaných žadatelem o informace nebo výše uvedenými právnickými osobami a jejich statutárními zástupci a zmocněnci na

  1. soudce a státní zástupce Okresního státního zastupitelství a soudu v Prostějově, Krajského soudu a státního zastupitelství v Brně posuzující od roku 2009 trestnou činnost žadatele o informaci (každoročně obviněn dle § 283 tr. zákoníku), od roku 2014 Okresního soudu a státního zastupitelství v Olomouci a Krajského státního zastupitelství a soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci posuzující ochrannou léčbu žadatele o informace a řádně označující důvodně podezřelé (Prostějov/Brno) soudce a státní zástupce

   1. ze spáchání zločinů proti lidskosti na členech výzkumu Konopí je lék včetně závažného poškození zdraví žadatele (zde rovněž KS Olomouc/KS Ostrava) zabráním terapeutického materiálu z výzkumnické farmy v Ospělově přes 15 žádostí o policejní ochranu, zjevně účelových trestních a posuzovacích řízení a nedůvodné ochranné léčby

   2. nepravdivě v rozhodnutích tvrdící, že technické předpisy zákona o návykových látkách určující výrobu a zacházení s konopím a) nejsou technické předpisy ve smyslu práva EU, b) následně, že to jsou technické předpisy, ale že od roku 2004 údajně nedošlo k jejich novelizaci, což vylučují konkrétní novely č. 141/2009 SB. a 50/2013 SB. a že je údajně 3) konopí prekurzor, což vylučuje zákon o prekurzorech drog, a proto spor nepatří Soudnímu dvoru k projednání v rozporu s čl. 267 SFEU a nálezy ESLP

   3. navíc důvodně podezřelé za krytí a vyplácení nepravdivých znaleckých posudků vypracovaných na žadatele o informaci v letech 2012 – 2014 pro trestní řízení zcela odporující závěrům znaleckého posudku znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2016

 1. Sdělte a označte sp.zn., zda a kdy některé výše uvedené státní zastupitelství nebo krajské a vrchní soudy včetně nejvyššího v letech 2009 – 2019 zrušilo předchozí rozhodnutí nižších soudů a zastupitelství podněty odložit a přikázalo policii vyšetřit

   1. tyto nepravdivě jednající soudce a státní zástupce včetně soudců Nejvyššího soudu ČR

   2. tyto nepravdivě jednající soudní znalce

   3. a dále, zda některé z výše označených státních zastupitelství šetřilo a pod jakou sp. zn. a pokud ano, tak kdy šetřilo a kdy přikázalo policii vyšetřit, pokud se tak stalo označte datum posledního rozhodnutí z důvodů řízení o náhradě škody chybným rozhodnutím státu:

    1. trestní podněty na pachatele podnikající v rozporu se zákonem na jména a s majetky výše uvedených právnických osob a rodiny Dvořákových a ničících opakovaně jejich majetky a nehmotná práva

     1. od roku 2016 v Olomouci – Vlastimil Blaťák jako statutární zástupce, který se v rozporu se zákonem zmocnil majetků asociace a zejména majetků IČ: 706 31 298 (1), kde byl tři měsíce členem statutárního orgánu a také majetků žadatele o informaci, v rozporu se zákonem se souhlasem policie poškozuje hmotná i nehmotná práva členů asociace a náboženské společnosti

     2. od roku 2008 v Ospělově – Josef Popelka jako statutární zástupce IČ: 226 91 871 (2) nevypsaný dosud z rejstříku bez důkazu zvolení (§), který se zmocnil majetků vložených do spolku, ničí majetky zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a žadatele o informaci a v rozporu se zákonem se souhlasem policie poškozuje hmotná i nehmotná práva členů asociace a náboženské společnosti

    2. kárných/trestních podnětů na úředníky krajských rejstříkových soudů v Olomouci a Brně (viz příloha níže k žádosti v Praze), kteří s následky škod včetně exekucí účelově odmítali změnit údaje ve veřejném rejstříku v rozporu s §§ 78 a 79 a § 103 o.s.ř., když

     1. Odmítali a odmítají zapsat zástupce a sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, odborná společnost Konopí je lék,z.s., IČ: 227 27 281 a společenství sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303,) od 1.1.2014 – 14.5.2016 na adrese Přichystalova 180/14, ač sídlo bylo změněno ještě před 1.1.2014 (!) a odmítali a odmítají řádně zapsat statutární orgán a jeho zástupce výše u uvedených spolků dle usnesení nejvyššího orgánu právnických osob dne 12.1.2014, dne 14.5.2016, dne 20.12.2017 a dne 18.11.2018 ač osoby zvolené a odstoupivší každý z nich doložili opakovaně úředně ověřená čestná prohlášení (odstoupivší prostý podpis, nebo čestné prohlášení předsedy o odstoupení člena statutárního orgánu).

     2. Odmítali a dosud odmítají zapsat zástupce a sídla zástupce investorů Edukativní konopné kliniky s totožnými daty jednání nejvyššího orgánu právnické osoby, jak je výše uvedeno (European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298, Stará 51/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, Datová schránka ID 4ex7c9p), když ke změně sídla k výmazu Vlastimila Blaťáka došlo až po dvou a půl letech nikým nešetřených (míněno řádně) stížností, kárných a trestných podnětů a žalob na Vlastimila Blaťáka, nedošlo však v úplném výpisu k zápisu kontinuity člena správního orgánu od 1.1.2014 Mgr. Vandy Dvořákové a také MUDr. Aleše Skřivánka, Ph.D. , opět k naší tíži a v rozporu se zákonem a vůlí členů.

     3. Odmítali a dosud stále s podporou policie a rejstříku a zastupitelství odmítají zapsat zástupce (5) zvolené dne 10.12.2017 a potvrzené celou výše uvedenou asociací a sněmem pastorů náboženské společnosti Chrám přírody dne 20.12.2017 se změnou sídla do Edukativní konopné kliniky, a to u náboženského spolku Church of Nature,z.s. , IČ: 226 91 871, když po pěti úředně potvrzených návrzích a zápisem nejvyššího orgánu a stanovami rejstřík v roce 2018 zapsal do rejstříku zastupitele Josefa Popelka z Ospělova bez jediného zápisu ve Sbírce listin, o volbě statutárního orgánu od roku 2014 (!), kdy ten byl nečinný, spolkový rejstřík také a hrozil zánik spolku s našimi vloženými investicemi do spolku za kulturní rozvoj Ospělova, což trestná činnost Josefa Popelku rozhodně kultuře nepřidá, zpřístupnění kaple vigiliím, oslavám, obřadům či zpěvům se domníváme ano, když je kaple přístupná neznabohovi Josefu Popelkovi s dotací obce na zpěvy a předvánoční punč pro občanské sdružení Josefa Popelky s licencí na prodej lihu po návštěvě ospělovské kaple Nanabevzetí Panny Marie . Ubohé, pokud rekonstrukce kaple z veřejných prostředků byla v roce 2011 přes 1 mil. Kč a je otevřena 2x ročně jen vyvoleným kamarádům s lihem.

 1. Sdělte a označte sp.zn řízení žadatele od roku 2010 dosud, ve kterých byl žadatel o informaci účastníkem stížnostních/odvolacích/dovolacích trestních řízení vedených v opravných a mimořádných opravných řízeních, a to sdělte včetně řízení civilních vedených

  1. Krajským soudem v Brně

  2. Krajským soudem v Ostravě

  3. Krajským soudem v Ostravě, pobočka Olomouc

  4. Vrchním soudem v Olomouci

  5. Nejvyšším soudem ČR

 1. Sdělte a označte sp.zn, pod kterou předsedové a vedoucí všech výše označeních krajských soudů a zastupitelství a olomouckého vrchního soudu a zastupitelství a nejvyššího soudu a zastupitelství neseznali od roku 2010 jednání soudců a státních zástupců

  1. výše uvedených soudců a zástupců v trestních řízeních žadatele o informaci obžalovaného každoročně za porušení § 283 tr. zákoníku za porušení zákona a důvod k postihu včetně kárného za vydávání vědomě nepravdivých svévolných rozhodnutí,

  2. označte sp.zn. kárných podnětů a stížností (přezkumů) vůči nečinným rejstříkovým úředníkům a vedoucím krajských soudů a vrchního a nejvyššího soudu a zastupitelství od roku 2014 za jednání k výše označeným spolkům jako právnickým osobám při zápisu změn ve veřejném rejstříku

  3. Pokud snad byl někdy někým v některé z těchto věcí kárný podnět vydán, sdělte, kdo jej na sebe sama či na jiného podal a komu adresoval a čeho se týkal a dále sdělte,

  4. existuje-li, zašlete kopii rozhodnutí Městského soudu nebo zastupitelství v Brně, kde bylo uvedeno žádané odůvodnění k porozumění českému textu prof. Pavlem Šámalem, když jeho šetření městským soudem a zastupitelstvím je aktuálně v přezkumu Krajského státního zastupitelství v Brně (sdělte prosím sp.zn) a odvolání u Krajského soudu v Brně (sdělte prosím sp.zn.).

 1. Sdělte, pod jakou spisovou značkou vedl od roku 2016 Krajský soud v Brně správní žaloby žadatele o informaci a dále správní žaloby asociace Cannabis is The Cure,z.s. a správní žaloby odborné společnosti Konopí je l=k,z.s.

Děkuji za váš čas a zájem a jsem s pozdravem dne 15.4.2019

Mgr. Dušan Dvořák, obecný zmocněnec výše uvedených nevládních organizací zapojených do výzkumu Konopí je lék IČ: 266 70 232 ( 3), IČ: 706 31 298 ( 4), IČ: 226 80 101 ( 5), IČ: 227 27 281 (6) a IČ: 227 24 303 (7) a dosud stále nezapsaný předseda náboženského spolku Church of Nature,z.s. IČ: 226 91 871 (8) ode dne 10.12.2017 (§)

PS: pokud by některá z otázek byla již adresáty odpovězena, zašlete prosím kopii rozhodnutí

– datovou schránkou s níže uvedenou přílohou pro státní orgány v Praze –

Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3 Obvodnímu soudu pro Prahu 3

Městskému státnímu zastupitelství v Praze Městskému soudu v Praze

Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze Vrchnímu soudu v Praze

Věc: Žádost povinným o vydání informace nezbytná k řízením žadatele u Evropskému soudu pro lidská práva ze dne 10.4.2019 napadající porušení č.l. 2 – 11 Úmluvy o lidských právech rozhodnutím Ústavního soudu České republiky dne 16.10.2019, sp.zn. II. ÚS 2804/18 (viz příloha) a patnácté ústavní stížnosti žadatele ze dne 5.4.2019 (viz příloha) napadající tytéž články Úmluvy rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.12.2018, č.j. 1455/2018 -301 vůči žadateli jako obecnému zmocněnci poškozených členů výzkumu asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Datová schránka ID 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc jako právnických osob a členů společenství filantropů, mecenášů a investorů výzkumu Konopí je lék European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298, Stará 51/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, Datová schránka ID 4ex7c9p, kterými jsou také spolu zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, kterými jsou otevřená společnost Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, odborná společnost Konopí je lék,z.s., : 227 27 281 a společenství sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303, společně sídlem ode dne 14.5.2016 Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd kliniky a ode dne 10.12.2013 společně na adrese Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc nezapsané nikdy v rejstříku u žádného ze spolu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky s následky žalob a exekucí!

Přílohou dokládám zmocnění výše uvedených právnických osob a stížnost ESLP dne 10.4.2019 a Ústavnímu soudu dne 5.4.2019 a žádám vydat tyto informace rozhodné rovněž pro náhradu škody.

 1. Pod jakou spisovou značkou Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3, Městské státní zastupitelství v Praze a Vrchní státní zastupitelství v Praze v letech 2011 – 2019 přijalo a šetřilo trestní podněty výše uvedených právnických osob asociace Cannabis is The Cure,z.s. a zejména pak zřizovatelů Edukativní konopní konopné kliniky (Ateliér ALF, z.s., Konopí je lék,z.s. a Art & Body Language Factory, z.s.) a členů výše uvedených právnických osob a mne jako zmocněnce a spolu poškozeného podaný na řádně označené fyzické osoby (Jaroslav Kabilka, Jan Marie Bém, Radek Matlach, Pavel Martínek), kteří se v rozporu se zákonem neoprávněně zmocnili majetků výše uvedených právnických osob a majetků rodiny Dvořákových na Edukativní konopné klinice Bořivojova 90, Praha 3, s jejich majetky a na jejich jména podnikali s následky exekucí a dosud s těmito majetky možná ještě podnikají a za ukradené know how výzkumu na Edukativní konopné klinice dostali někteří až 2 mil. Kč odstupného od multimilionáře Karla Janečka a přitom uváděli policii křivá svědectví vyvrácená členy výše uvedených zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, (Štěpán a František Dvořák, Hana Barešová, Jana, Vanda a Radomíra Dvořáková, Radůz Šmahel, Oto Kaděrka, Hana Skálová, Jana Jesenská ad.), a pokud nedošlo k šetření, zda je přikáže některý z oslovených šetřit, pokud se tak nestalo. Žádáme, aby Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 označilo sp.zn. šetření Policie na III a Krajského ředitelství v Praze, kam jsme podněty v roce 2011 – 2016 podávali a Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 na ně dělalo přezkum a rovněž je odložilo.

 1. Sdělte zda Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3, Městské a Vrchní státní zastupitelství v Praze a kdy konkrétně a pod jakou sp.zn. tyto výše uvedené podněty v rámci přezkumu šetřily a zda a kdy a pod jakou sp.zn. státní zastupitelství přikázala polici věc řádně vyšetřit, nebo zda to některý z adresátů učiní až nyní. U Vrchního státního zastupitelství v Praze evidujeme tyto sp.zn. přezkumů a podnětů sp.zn. 1 VZT 803/2018 , 1 VZT 229/2016 , 9 SPR 241/2018, 9 SPR 223/2016 , 1VZN1685/2014, 1 VZN 174/2016, 1 VZN 2639 / 2016, 1 VZN 2704/2016, 1 VZN 1750/2018 a 1 VZN 2803/2018.

 2. Pod jakou spisovou značkou Obvodní soud pro Prahu 3 vydal a pod jakou spisovou značkou Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 žádalo vydat příkaz k domovní prohlídce Edukativní konopné kliniky Bořivojova 90, Praha 3 v prosinci 2011 a září 2012 a pod jakou sp.zn. Obvodní, městské a vrchní státní zastupitelství v Praze neseznalo pochybení policie a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3, když policie žádnému z poškozených nevydala protokoly o majetku zabaveném v prosinci 2011 a září 2012 v Edukativní konopné klinice na Praze 3, Bořivojova 90 při domovních prohlídkách.

 1. Pod jakou spisovou značkou Městský soud v Praze a Vrchní soud v Praze a jejich funkcionáři od 1.1.2012 dosud šetřili soudní žaloby (civilní odvolání a správní žaloby) a kárné podněty, návrhy na omezení svéprávnosti (rejstříky) a stížnost na nečinnost nevhodné chování, a to jak od statutárních zástupců výše uvedených právnických osob, tak ode mne jako obecného zmocněnce/žalobce a výše uvedených právnických osob týkající se ve věcech civilních

  1. Odvolání na rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3 sp.zn. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011 a  20 C 2/ 2012, 23 C 136 /2013, 21 C 317/2013, 7 Nc 2/2016

  2. Stížností a kárných podnětů na jednání Obvodního soudu pro Prahu 3 ve výše uvedených žalobních řízeních a předsedy Obvodního soudu pro Prahu 3

  3. Odvolání na rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 sp.zn. 6 T 21/ 2012

  4. Stížností a kárných podnětů na jednání Obvodního soudu pro Prahu 1 a předsedy Obvodního soudu pro Prahu 1

  5. Odvolání na rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 sp.zn. Č.j. 67 Nc 8008/2017

  6. dále věcí rejstříkového soudu

  7. Odvolání na rozhodnutí Městského soudu v Prze – rejstříkového soudu ve věci řádného zápisu spolu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s. do rejstříku spolků

  8. Stížností a kárných podnětů na jednání rejstříkového soudu Městského soudu v Praze a funkcionářů Městského soudu v Praze k nečinnosti rejstříkového soudu ve věci řádného zápisu spolu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s. do rejstříku spolků

  9. dále uvedení spisových značek správních žalob žadatele o informace a asociace Cannabis is The Cure,z.s. od roku 2016 vedených u Městského soudu v Praze v žalobách na

  10. Ministerstvo kultury (4x), Ministerstvo spravedlnosti (3x), Ministerstvo zdravotnictví (2x) a Ministerstvo vnitra (1x)

 1. Sdělte, zda Městské a Vrchní státní zastupitelství v Praze a kdy konkrétně a pod jakou sp.zn.a s jakým výsledkem šetřilo kooperaci a nečinnost justice a jednání rejstříkových úředníků Městského soudu v Praze (Krajského soudu v Ostravě), které pachatelům označeným v bodu 1 nepřepsáním změn v rejstříku od 1.1.2014, jak byly schváleny ještě před 1.1.2014 a opětovně dně 12.1.2014 nejvyšším orgánem právnických osob, usnadňovalo páchání trestné činnosti a jak nevládní organizace Ateliér ALF, z.s., tak Konopí je lék,z.s. o žalobách ani nevěděli a následně přišly exekuce za trestnou činnost policií a státními zastupitelstvími nešetřených pachatelů, viz Obvodní soud pro Praha 3 a exekuce dosud schválené sp.zn. 35
  EXE 3654/2014,
  36
  EXE 3728/2015 a pokud ne,
  zda je přikáže některý z oslovených šetřit, pokud se tak nestalo.

 1. Sdělte, zda Městské a Vrchní státní zastupitelství v Praze a kdy konkrétně a pod jakou sp.zn. a s jakým výsledkem šetřilo kooperaci a nečinnost Obvodního soudu pro Prahu 1 a Obvodního státního zastupitelství po Prahu 1 v řízení sp.zn. sp.zn. 6 T 21/ 2012 týkající se vydávání nepravdivého znaleckého posudku znalci a křivého svědectví místopředsedkyně vlády Karoliny Peake a pokud ne,
  zda je přikáže některý z oslovených šetřit, pokud se tak nestalo.

 1. Sdělte, zda Městské a Vrchní státní zastupitelství v Praze a kdy konkrétně a pod jakou sp.zn. a s jakým výsledkem šetřilo kooperaci a nečinnost státních zástupců Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 a soudkyně Obvodního soudu Prahu 3 JUDr. Markéty Písaříkové , která namísto projednání žaloby na pachatele označení v bodu 1 podala na žadatele o informaci zjevně nedůvodný návrh na omezení svéprávnosti a pokud ne, zda je přikáže některý z oslovených šetřit, pokud se tak nestalo.

 1. Sdělte zda Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3, Městské, nebo Vrchní státní zastupitelství v Praze a kdy konkrétně a pod jakou sp.zn. šetřilo důvodná podezření na spáchání těžkých ublížení na zdraví na členech výzkumu Konopí je lék zabráním majetku Edukativní konopné kliniky Bořivojova 90, Praha 3, a pokud ne, zda je přikáže některý z oslovených šetřit, pokud se tak nestalo.

Děkuji za váš čas a zájem a jsem s pozdravem dne 14.4.2019

Mgr. Dušan Dvořák, obecný zmocněnec výše uvedených nevládních organizací zapojených do výzkumu Konopí je lék IČ: 266 70 232 ( 9), IČ: 706 31 298 ( 10), IČ: 226 80 101 ( 11), IČ: 227 27 281 (12) a IČ: 227 24 303 (13) a dosud stále nezapsaný předseda náboženského spolku Church of Nature,z.s. IČ: 226 91 871 (14) ode dne 10.12.2017 (§)

PS: pokud by některá z otázek byla již adresáty odpovězena, zašlete prosím kopii rozhodnutí

– datovou schránkou –

1 Krajský soud v Ostravě, sp.zn. L 4845

2 Krajský soud v Brně, sp. zn. L 25624 a L 12854

3 Krajský soud v Ostravě, sp.zn. L 6401

4 Krajský soud v Ostravě, sp.zn. L 4845

5 Krajský soud v Brně, sp.zn. L 22953

6 Krajský soud v Brně, sp.zn. L 22019.

7 Krajský soud v Ostravě, sp.zn. L 8187.

8 Krajský soud v Brně, sp. zn. L 25624 a L 12854

9 Krajský soud v Ostravě, sp.zn. L 6401

10 Krajský soud v Ostravě, sp.zn. L 4845

11 Krajský soud v Brně, sp.zn. L 22953

12 Krajský soud v Brně, sp.zn. L 22019.

13 Krajský soud v Ostravě, sp.zn. L 8187.

14 Krajský soud v Brně, sp. zn. L 25624 a L 12854