Okresnímu až nejvyššímu státnímu zastupitelství dne 16.4.2019

Mgr. Dušan Dvořák, 12.1.1962, ID r8u3nhx, Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd

Okresní státní zastupitelství v Prostějově

sp.zn. ZN 875/2019

Krajské státní zastupitelství v Brně

sp.zn. 1 SPR 132/2019

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

sp.zn. 1 SPR 47/2019

Nejvyšší státní zastupitelství ČR

sp.zn. 3 SPR 14/2019

Stížnost na usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově dne 15.4.2019, č.j. ZN 875/2019-20 vyloučit podle § 31 odst. 1 trestního řádu a § 11a odst.2 a § 12a odst.2 zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Prostějově z trestního řízení s podezřením na spáchání zločinu stěžovatelem dle § 335 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku zasahováním do nezávislosti justiční žumpy sametových esesáků a bolševiků v talárech Okresního soudu v Prostějově, Krajského soudu v Brně, Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu ČR a kartelu s trestní exekutivou a vedoucími Krajského státního zastupitelství v Brně, Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a Nejvyššího státního zastupitelství ČR s kartelem justičních manekýnů Ústavního soudu ČR

Odůvodnění:

 1. Stěžovatel je dle Okresního státního zastupitelství v Prostějově vyšetřován jako podezřelý (nebo obviněný?) z uvedeného zločinu dle § 335 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku policií pod sp.zn. KRPM-26700/TČ-2019-140070, což stěžovateli není vůbec známo, že se takovéto vyšetřování vůbec děje, když stěžovatel je vyšetřován policií za totožný skutek pod sp.zn. KRPM – 102396/TČ-2018-141271 a není současně toto trestní řízení sloučeno s analogickým, avšak přestupkovým řízením stěžovatele z podnětu předsedu Vrchního soudu v Olomouci vedené aktuálně v odvolacím řízení na rozhodnutí príma primátora Statutárního města Olomouce dne 13.3.2019 sp.zn. SMOl/Přest/R1903/2018 u Krajského úřadu pro Olomoucký kraj, kde v přestupkovém řízení stěžovatele – viz důkazní příloha s rozhodnutím SMOL – zastupuje právnická osoba, které nedal stěžovatel nikdy zmocnění, nemá ze stanov oprávnění k tomuto zastupování a jež podala svým statutárním zástupcem na stěžovatele a další členy náboženské společnosti Church of Nature, z.s. v roce 218 trestní podnět vedený policií pod sp.zn. KRPM-84183/TČ-2018-141281, viz bod 4 níže, když navíc daný staturní zástupce právnické osoby není od 10.12.2017 statutárním orgánem.

 1. Pokud jde v případě sp.zn. KRPM-26700/TČ-2019-140070 a sp.zn. KRPM – 102396/TČ-2018-141271 o rozdílná trestní řízení se stěžovatelem, kdy jednání stěžovatele je dle přesvědčení stěžovatele plně v dikci základních práv a svobod dle článku 23 Listiny základních práv a svobod bránit se sametovým esesákům a bolševikům v justici a trestní exekutivě, trvám na vyloučení Okresního státního zastupitelství v Prostějově, Krajského státního zastupitelství v Brně, Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a Nejvyššího státního zastupitelství také z trestního řízení sp.zn. KRPM – 102396 /TČ-2018-141271

 1. S ohledem na důkazy zaslané stěžovatelem dne 16.4.2019 Okresnímu státnímu zastupitelství ve třech přílohách k předmětné stížnosti na rozhodnutí dne 15.4.2019, č.j. ZN 875/2019-20 s důvodnými podezřeními

  1. na letité a opakované páchání zločinů proti lidskosti dokládaných od roku 2010 dosud zcela marně s důkazy nikdy nevyšetřovaných a neprojednaných zločinů proti členům výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s. včetně stěžovatele soudci a státními zástupci Okresního soudu a státního zastupitelství v Prostějově až po Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství ČR a soud ústavní,

  2. na letité a opakované napomáhání trestné činnosti řádně označeným pachatelům a nepravdivě jednajícím soudním znalcům jednajícím v rozporu s trestním zákoníkem a páchajících doložené škody na stěžovateli a členech asociace Cannabis is The Cure, avšak nikdy nevyšetřovanými jak soudci, tak policií a státními zástupci Okresního soudu a státního zastupitelství v Prostějově až po Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství ČR a soud ústavní trvám na vyloučení Okresního státního zastupitelství v Prostějově, Krajského státního zastupitelství v Brně, Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a Nejvyššího státního zastupitelství také z trestních řízení a obnov řízení stěžovatele obviněného u Okresního státního zastupitelství a soudu v Prostějově od roku 2010 dosud za výrobu konopí jako léku v řízeních sp.zn.

   1. 2 T 104/2010, trestní sazba 2 až 10 let

   2. 2 T 65/2011-, trestní sazba 1 až 5 let

   3. 11T 130/2016, trestní sazba 2 až 10 let

   4. 3 T 131/2017, trestní sazba 1 až 5 let

   5. 2T 63/2018, trestní sazba 1 až 5 let

   6. 1 ZT 244/2010, trestní sazba 1 až 5 let

   7. 1 ZT 55/2012, trestní sazba 2 až 10 let

   8. ZT 108/2013, trestní sazba 2 – 10 let, ev. 1 – 5 let

   9. ZT 31/2019, trestní sazba 2 – 10 let

spojené s návrhem zastavení všech aktivních řízení a návrhů na obnovu a sloučení všech výše uvedených trestních řízení a přikázání jejich projednání Městským soudem v Praze

 1. S ohledem na důvodné pochybnosti o nestrannosti hůř než sicilská mafie jednajícího Okresního státního zastupitelství v Prostějově a dalších výše uvedených ochránců organizovaného zločinu, trvám na vyloučení uvedených státních zastupitelství také z trestního řízení sp.zn. KRPM-84183/TČ-2018-141281, kde je Okresní státní zastupitelství se souhlasem Krajského státního zastupitelství v Brně zcela nečinné a straní jako vždy pachateli, označujícím se za poškozeného .

 1. Protože řízení vedené u Krajského státní zastupitelství v Brně sp.zn. 1 SPR 132/2019, Vrchního státní zastupitelství v Olomouci sp.zn. 1 SPR 47/2019 a Nejvyššího státního zastupitelství sp.zn. 3 SPR 14/2019 se týká stížnosti/přezkumu a kárného/trestního podnětu na rozhodnutí vedoucí státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství dne 8.3.2019 sp. zn. SPR 120/2019, ve kterém neseznala za důvodné označit jako nečinnost státního zastupitelství na dva roky žádostí stěžovatele na obnovu trestních řízení sp.zn. 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012, ZT 108/2013 a označit jako nečinnost zastupitelství dva roky žádostí o projednání nepravdivých znaleckých posudků na stěžovatele a čtyři roky trestných podnětů na tyto znalce s posudky doloženými do trestních řízení sp.zn 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012, ZT 108/2013 z důvodů, že údajně nejde zpětně změnit zdravotní stav stěžovatele (?) a že nedošlo ke změně zdravotního stavu (?) stěžovatele a stěžovatel je od roku 2010 údajně neustále nepříčetný (přes doložený posudek znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2016, který toto mylné tvrzení znalců v letech 2012-2014 zcela vylučoval), což stejně tak zkorumpovaný vedoucí Krajského státního zastupitelství v Brně dne 19.3.2019 sp.zn. 1 SPR 132/2019 seznal za jednání v souladu se zákonem a nyní čelám, co na to řekně a jaké odůvodnění zvolí dosud vždy nezákonně jednající vedoucí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci sp.zn. 1 SPR 47/2019, považuji návrhy na vyloučení a převedení a sloučení řízení za zcela důvodná, připomínám, že Kronika předem ohlášené smrti bude dopsána 8.května 2019 a od svatoštěpánského podání dne 28.12.2018, resp.od 6.1.2011 očekávám urgentně vydání pokynu obecné povahy nejvyšším státním zástupcem k zastavení těchto zločinů a propuštění konopných politických vězňů, k čemuž přílohou opětovně dokládám patnáctou útavní stínost stěžovatele ze dne 5.4.2019 a trvám na přerušení všech řízení a položení předběžné otázky Soudnímu dvoru v ústavní stínosti uvedené bez phledu na řízení o ústavní stížnosti!

Okresní státní zastupitelství v Prostějově tímto žádám, aby do rozhodnutí k níže uvedené žádosti v bodu 8, citace: „Pod jakou spisovou značkou a s jakou dolní a horní trestní sazbou v případě obvinění žadatele vede Okresní státní zastupitelství v Prostějově přezkum, resp. stížnost od žadatele o informaci podávané ode dne 4.2.2019 na nečinnost na nezákonnost rozhodnutí prostějovské policie sp.zn. KRPM-102396/TČ-2018-141271 v šetření trestné činnosti žadatele o informaci, ve kterém nebyl žadateli o informace přidělen advokát a nebylo mu sděleno opatření policie k přibrání znaleckého ústavu“ dále doplnilo žádost o text: Pod jakou spisovou značkou a s jakou dolní a horní trestní sazbou v případě obvinění žadatele vede Okresní státní zastupitelství v Prostějově stížnost žadatele ze dne 16.4.2019 ve věci podezření (obvinění?) stěžovatele sp.zn. KRPM-26700/TČ-2019-140070

V týden pašijový dne 16.4.2019 Mgr. Dušan Dvořák

Příloha: žádost ze dne 16.4.2019

Okresní státní zastupitelství v Prostějově

Rejskova 14, 796 85 Prostějov, Česká republika

telefon: + 420/582 319 016, mobil:725 597 414

e-mail: nkezniklova@osz.pro.justice.cz

Žádost o informace dle informačního zákona č.106/1999 Sb. pro řízení žadatele o informaci u Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu ČR s poznámkou, že žadatel dne 16.4.2019 doložil ke stížnosti na usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově dne 15.4.2019, čj. ZN 875/2019-20 a dne 16.4.2019 zaslal datovou schránkou zmocnění ze dne 21.3.2019 k desáté stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva ze dne 10.4.2019 a zmocnění ze dne 21.3.2019 k patnácté ústavní stížnosti Ústavnímu soudu ze dne 5.4.2019 včetně těchto podání a dalších důkazů porušení Úmluvy, přičemž zmocnění žadatele jako obecného zmocněnce asociace Cannabis is The Cure,z.s. IČ: 266 70 232 ( 1), se týkalo všech členů asociace, kterými jsou investoři výzkumu Konopí je lék sdružení ve společenství European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298 ( 2) a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, kterými jsou otevřená společnost Ateliér ALF,z.s. IČ: 226 80 101 ( 3), odborná společnost Konopí je lék,z.s. IČ: 227 27 281 (4) a společenství sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s.,IČ: 227 24 303 (5)

Sdělte a v souladu s dobrou správní praxí citujte vlastní žádost – tzn. níž uvedené body 1-10 žádosti a v případě, že jste na danou žádost již rozhodnutí žadateli vydali, zašlete prosím kopii rozhodnutí.

 1. Kdy a pod jakými sp.zn. Okresní státní zastupitelství v Prostějově ode dne 21.3.2008 dosud (datum zveřejnění výzkumu Konopí je lék a podání legislativního návrhu) podalo Okresnímu soudu v Prostějově návrh na vydání příkazu k provedení domovní prohlídky obydlí a výzkumnické farmy konopí 798 55 Ospělov 6, která je ve vlastnictví žadatele o informaci a v nájmu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky.

 1. Kdy a pod jakými sp.zn. Okresní státní zastupitelství v Prostějově od roku 2008 dosud šetřilo trestní podněty žadatele o informaci a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. jako právnických osob na státní zástupce a soudce Okresního soudu v Prostějově s tvrzením lékařů a vysokoškolsky vzdělaných členů výzkumu, že zabráním terapeutického materiálu z výzkumnické farmy v Ospělově došlo k těžkým ublížením na zdraví včetně ublížení na zdraví s následky smrti u členů výzkumu, například uveďme trestní podnět zřizovatelů Edukativní konopné kliniky dne 11.5.2011 v zastoupení statutárního orgánu zřizovatelů MUDr. Radek Matlach (Konopí je lék,o.s.), Mgr. Zbyněk Kopřiva (Ateliér AL,o.s.) a Mgr. Robert Nováček (Art Language Factory, o.s.)?

 1. Při výše uvedeném šetření trestních podnětů na spáchání zločinů proti lidskosti Okresní státní zastupitelství v Prostějově od roku 2008 dosud

  1. Zjistilo nebo nezjistilo pochybení prostějovských soudců a státních zástupců a podalo na tyto státní zaměstnance kárné nebo trestní podněty, pokud ano, kdy a pod jakou sp.zn.

  2. Tyto trestní podněty odložilo, pokud ano, kdy a pod jakou sp.zn.

  3. Trestní podněty předalo do trestních řízení žadatele o informaci vedených u Okresního soudu v Prostějově , Krajského soudu v Brně, Nejvyššího soudu ČR nebo Ústavního soudu ČR, pokud ano, kdy a pod jakou sp.zn.

 1. Kdy a pod jakou sp.zn. Okresní státní zastupitelství v Prostějově v letech 2008 dosud nepřikázalo policii udělit policejní ochranu výzkumu Konopí je lék a výzkumnické farmy v Ospělově a stížnosti na nepřidělení policejní ochrany odkládalo jako nedůvodné.

 1. Přestože se Okresní soud v Prostějově dne 27.10.2010, sp.zn. 2 T 104/2010 a odvolací Krajský soud v Brně dne 9.3.20011 se v prvním a všech dalších trestních řízeních za výrobu konopí jako léku obviněného žadatele o informaci nikdy nevyrovnali s důkazy nepravdivého jednání státních zástupců a soudců a neprošetřili zločiny na členech výzkumu Konopí je lék doložené do spisu, vedoucí Okresního státního zastupitelství JUDr. Naděžda Kezniklová dne 16.6.2011, čj. 1 ZT11- 2010-195 odmítla přikázat prošetřit trestní podnět výše uvedených zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 11.5.2011 s nepravdivým tvrzením, že trestní podnět byl projednán soudem. Protože toto rozhodnutí bylo napadeno, sdělte, zda shledalo a kdy a pod jakou sp.zn. krajské, vrchní nebo nejvyšší státní zastupitelství, justice nebo ministerstvo spravedlnosti pochybení JUDr. Naděždiny Kezniklové za toto jednání? Pokud ano, kdy a pod jakou sp.zn.

 1. Protože také toto níže uvedené rozhodnutí sp. zn. SPR 120/2019 bylo žadatelem o informaci a asociací Cannabis is The Cure,z.s. napadeno, sdělte, zda shledalo kdy a od jakou sp.zn. krajské, vrchní nebo nejvyšší státní zastupitelství, justice nebo ministerstvo spravedlnosti pochybení JUDr. Naděždiny Kezniklové za toto jednání, pokud ano, kdo, kdy pod jakou sp.zn. toto rozhodnutí vedoucí státní zástupkyni oznámili, když dne 8.3.2019 vedoucí Okresního státního zastupitelství JUDr. Naděžda Kezniklová pod sp. zn. SPR 120/2019 z důvodů, že údajně nejde zpětně změnit zdravotní stav a že nedošlo ke změně zdravotního stavu žadatele o informaci a ten je od roku 2010 údajně neustále nepříčetný (přes doložený posudek znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2016, který toto mylné tvrzení znalců v letech 2012-2014 zcela vylučoval) neseznala za důvodné

  1. Označit jako nečinnost dva roky žádostí žadatele o informaci o obnovu trestních řízení sp.zn. 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012, ZT 108/2013

  2. Označit jako nečinnost dva roky žádostí žadatele o informaci o projednání nepravdivých znaleckých posudků doložených do trestních řízení sp.zn 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012, ZT 108/2013

 1. Kdy a pod jakou sp.zn. Okresní státní zastupitelství v Prostějově v letech 2008 dosud přikázalo policii řádně vyšetřit trestné podněty na činnost na neznámé pachatele (nebo na známé pachatele jako zastupitel Ing. Josef Popelka a starosta obce Ludmírov Jan Kuchař), kteří se v Ospělově zmocnili majetků nebo poničili majetky žadatele o informaci a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (neznámý pachatel v roce 2009 a 2010/ Popelka opakovaně v letech 2016 -2018). Pokud byly trestní podněty shledány za nedůvodné a byly odloženy, sdělte oddělené rovněž datum a sp.zn. rozhodnutí.

 1. Pod jakou spisovou značkou a s jakou dolní a horní trestní sazbou v případě obvinění žadatele vede Okresní státní zastupitelství v Prostějově přezkum, resp. stížnost od žadatele o informaci podávané ode dne 4.2.2019 na nečinnost na nezákonnost rozhodnutí prostějovské policie spzn. sp.zn. KRPM-102396/TČ-2018-141271 v šetření trestné činnosti žadatele o informaci, ve kterém nebyl žadateli o informace přidělen advokát a nebylo mu sděleno opatření policie k přibrání znaleckého ústavu

 1. Pod jakou spisovou značkou a s jakou dolní a horní trestní sazbou v případě obvinění žadatele vede Okresní státní zastupitelství v Prostějově přezkum, resp. stížnosti od žadatele o informaci podávané ode dne 4.2.2019 na nečinnost na nezákonnost rozhodnutí prostějovské policie spzn. sp.zn. KRPM-84183/TČ-2018-141281.

 1. Protože žadatel informaci do řízení vedeného u Okresního státního zastupitelství v Prostějově pod sp.zn. SIN 1/2019 uvedl v žádosti o informaci mylné údaje k jednomu z řízení, potvrďte prosím opětovně výši dolní a horní sazby obvinění žadatele o informaci obviněného za výrobu konopí jako léku (resp. nedovolenou výrobu drog) od roku 2010 dosud, které jsou vedené u Okresního soudu v Prostějově a Okresního státního zastupitelství v Prostějově pod sp.zn. s horní a dolní sazbou obvinění

  1. 2 T 104/2010, trestní sazba 2 až 10 let

  2. 2 T 65/2011-, trestní sazba 1 až 5 let

  3. 11T 130/2016, trestní sazba 2 až 10 let

  4. 3 T 131/2017, trestní sazba 1 až 5 let

  5. 2T 63/2018, trestní sazba 1 až 5 let

  6. 1 ZT 244/2010, trestní sazba 1 až 5 let

  7. 1 ZT 55/2012, trestní sazba 2 až 10 let

  8. ZT 108/2013, trestní sazba 2 – 10 let

  9. ZT 31/2019, trestní sazba 2 – 10 let

  10. Pokud bylo obvinění žadatele sp.zn. ZT 108/2013 rovněž v rozsahu trestu 1 – 5 let, uveďte celkový součet spodních a horních hranic trestních sazeb obvinění žadatele o informaci od roku 2010 dosud za nedovolenou výrobu konopí jako léku.

Děkuji za zájem a čas, který jste žádosti věnovali a jsem s pozdravem Konopí je lék

Dne 16.4.2019

Mgr. Dušan Dvořák, žadatel a obecný zmocněnec výše uvedených právnických osob zapojených do výzkumu Konopí je lék, jehož je žadatel vedoucím.

1 Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp.zn. L 6401

2 Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp.zn. L 4845

3 Městský soud v Praze, sp. zn. L 19287 , Krajský soud v Brně, sp.zn. L 22953

4 Městský soud v Praze, sp.zn. L 18762, Krajský soud v Brně, sp.zn. L 22019.

5Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp.zn. L 8187.