Ústavní stížnosti vedoucího výzkumu Konopí je lék Mgr. Dušana Dvořáka

Seznam, chronologie a meritum odmítnutých ústavních stížností vedoucího výzkumu Konopí je lék Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci ode dne 6.6.2007 do 14.7.2019 

Seznam, chronologie a meritum odmítnutých ústavních stížností Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci ode dne 6.6.2007 do 14.7.2019

 1. I. ÚS 214/07 dne 6. 6. 2007 (advokát JUDr. Kamil Andree): Meritum: Rovnost občanů v komunálních volbách do zastupitelstva města Olomouce. Stěžováno porušení základního práva na rovnost občanů ve volbách do zastupitelstva města Olomouce, kdy v důsledku zcela účelového a umělého rozdělení města Olomouce na obvody měl hlas pěti Olomoučanů volících malé neparlamentní strany váhu (tzn. uznání za zastupitele/-lku) pouze a jen jednoho občana volícího velké parlamentní strany. Pozn: Stěžovatel nebyl kandidátem na zastupitele žádného volebního uskupení. Ústavní stížností napadáno: Usnesení Krajského soudu v Ostravě dne 10. 11. 2006, čj. 22 Ca 386/2006 – 9

 1. II.ÚS 664/12 dne 13. 4. 2012 (advokáti Mgr. Michal David a Mgr. Dominika Kovaříková) Meritum: Obvinění za nedovolenou výrobu konopí. Stěžovatelem bylo doloženo, že konopí není prekurzor, jak vědomě mylně tvrdil Nejvyšší soud a spor patří Soudnímu dvoru k rozhodnutí. Stěžovatelem navrhováno zrušení drogových paragrafů trestního zákoníku, neboť ty zcela důkazně popírají celou řadu základních práv a svobod občanů garantovaných Ústavou a trestní předpisy jsou zneužívány k jiným účelům, než zákonodárce stanovil, tzn. k ochraně veřejného zdraví. Konkrétně navrhováno zrušení § 283, § 284, § 285 a § 286 trestního zákoníku a § 24 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb. Ústavní stížností napadáno: Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 1231/2011 dne 27. října 2011. Rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 3 To 25/2011 dne 9. března 2011. Rozsudek Okresního soudu v Prostějově sp. zn. 2 T 104/2010 dne 27. října 2010.

 1. IV.ÚS 4859/12 dne 29. 5. 2013 (advokátka Mgr. Dominika Kovaříková) Meritum: Obvinění za nedovolenou výrobu konopí. Stěžováno narušení ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a zákonného soudce zakotvené v čl. 36 odstavci 1 a v čl. 38 odstavci 2 Listiny základních práv a svobod, neboť odmítavé usnesení Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 664/12 dne 13. 4. 2012 bylo zcela vadné a vědomě mylné, protože stěžovatel byl plně právně způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog), jak tvrdí vědomě mylně justice, a spor o nadřazený porušený právní předpis patří rozhodnout Soudnímu dvoru. Stěžovatel doložil důkazy, že je plně právně způsobilý. Ústavní stížností napadáno: Usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně ne 21. října 2012 č.j. 5 KZT 46/2012-19. Usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově dne 27. září 2012, č.j. 1 ZT 244/2010-214

 1. II.ÚS 1311/13 dne 30. 5. 2013 ( advokátka Mgr. Dominika Kovaříková) Meritum: Obvinění za nedovolenou výrobu konopí. Stěžováno narušení ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a zákonného soudce zakotvené v čl. 36 odstavci 1 a v čl. 38 odstavci 2 Listiny základních práv a svobod, neboť odmítavé usnesení Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 664/12 dne 13. 4. 2012 bylo zcela vadné a vědomě mylné, protože stěžovatel byl plně právně způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog), jak tvrdí vědomě mylně justice, a spor o nadřazený porušený právní předpis patří rozhodnout Soudnímu dvoru. Stěžovatel doložil důkazy, že je plně právně způsobilý. Ústavní stížností napadáno: Usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně č. j. 5 KZT 9/2013-23 dne 22. února 2013. Usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově č. j. 1 ZT 55/2012-79 dne 25. ledna 2013

 1. II.ÚS 289/14 dne 19. 2. 2014 (advokát JUDr. Jaroslav Klimeš) Meritum: Obvinění za nedovolenou výrobu konopí. Opětovně navrhováno zrušení ustanovení § 283, § 284, § 285 a § 286 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Stěžováno narušení ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a zákonného soudce zakotvené v čl. 36 odstavci 1 a v čl. 38 odstavci 2 Listiny základních práv a svobod a dalších základních práv a svobod, neboť odmítavé usnesení Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 664/12 dne 13. 4. 2012 bylo zcela vadné a vědomě mylné, protože stěžovatel byl plně právně způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog), jak tvrdí vědomě mylně justice, a spor o nadřazený porušený právní předpis patří rozhodnout Soudnímu dvoru. Stěžovatel doložil důkazy, že je plně právně způsobilý. Ústavní stížností napadáno: Usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně č. j. 5 KZT 70/2013-16 dne 25. 11. 2013. Usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově č. j. ZT 108/2013-90 dne 25. 10. 2013

 1. II.ÚS 3196/15 dne 14. 4. 2016 (advokát Mgr. Pavel Andrle) Meritum: Obvinění za nedovolenou výrobu konopí. Opětovně navrhováno zrušení § 283 až 287 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a dále nařízení vlády č. 3/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, § 2 písm. d), § 5 odst. 5, § 15 písm. e), § 24 odst. 1 písm. a), § 24a, § 24b a § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití a vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Stěžováno narušení ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a zákonného soudce zakotvené v čl. 36 odstavci 1 a v čl. 38 odstavci 2 Listiny základních práv a svobod a dalších základních práv a svobod, neboť odmítavé usnesení Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 664/12 dne 13. 4. 2012 bylo zcela vadné a vědomě mylné, protože stěžovatel byl plně právně způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog), jak tvrdí vědomě mylně justice, a spor o nadřazený porušený právní předpis patří rozhodnout Soudnímu dvoru. Stěžovatel doložil důkazy, že je plně právně způsobilý. Ústavní stížností napadáno: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2015 sp. zn. 11 Tdo 181/2015. Usnesení Krajského soudu v Brně dne 20. května 2014 sp. zn. 8 To 198/2014. Usnesení Okresního soudu v Prostějově dne 4. května 2012 sp. zn. 0 Nt 820/2011. Usnesení Okresního soudu v Prostějově dne 15. dubna 2014 sp. zn. 2 Nt 1151/2014

 1. III.ÚS 396/16 dne 3. 5. 2016 (advokát Mgr. Pavel Andrle). Meritum: Obvinění za nedovolenou výrobu konopí. Opětovně navrhováno zrušení § 283 až 287 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a dále nařízení vlády č. 3/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, § 2 písm. d), § 5 odst. 5, § 15 písm. e), § 24 odst. 1 písm. a), § 24a, § 24b a § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití a vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Stěžováno narušení ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a zákonného soudce zakotvené v čl. 36 odstavci 1 a v čl. 38 odstavci 2 Listiny základních práv a svobod a dalších základních práv a svobod, neboť odmítavé usnesení Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 664/12 dne 13. 4. 2012 bylo zcela vadné a vědomě mylné, protože stěžovatel byl plně právně způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog), jak tvrdí vědomě mylně justice, a spor o nadřazený porušený právní předpis patří rozhodnout Soudnímu dvoru. Stěžovatel doložil důkazy, že je plně právně způsobilý. Ústavní stížností napadáno: Usnesení Krajského soudu v Brně dne 22. září 2015 sp. zn. 4 To 273/2015. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. září 2015 sp. zn. 4 To 271/2015. Usnesení Okresního soudu v Prostějově dne 26. června 2015 č. j. 2 T 104/2010-1238. Usnesení Okresního soudu v Prostějově dne 26. června 2015 č. j. 2 T 104/2010-1239

 1. II.ÚS 1091/16 dne 24. 5. 2016 (advokát Mgr. Matěj Skalický). Meritum: Stěžováno porušení práva na spravedlivý proces a zneužívání zákona o zneužívání opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve spojení s návrhem na zrušení § 17 odst. 1 a 2 zákona č. 379/2005 Sb. předmětného zákona. Ústavní stížností napadán: Rozsudek Okresního soudu v Olomouci dne 16. února 2016 č. j. 11 C 54/2015-107

 1. IV.ÚS 3238/16 dne 9. 11. 2016 IV.ÚS 3238/16 ze dne 9. 11. 2016 (advokát Mgr. Pavel Andrle) Meritum: Obvinění za nedovolenou výrobu konopí. Odmítnuto. Podána ústavní stížnost III.ÚS 3354/16.

 1. III.ÚS 3354/16 dne 5. 10. 2017 (advokát Mgr. Pavel Andrle) Meritum: Obvinění za nedovolenou výrobu konopí. Stěžováno narušení ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a zákonného soudce zakotvené v čl. 36 odstavci 1 a v čl. 38 odstavci 2 Listiny základních práv a svobod a dalších základních práv a svobod, neboť odmítavé usnesení Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 664/12 dne 13. 4. 2012 bylo zcela vadné a vědomě mylné, protože stěžovatel byl plně právně způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog), jak tvrdí vědomě mylně justice, a spor o nadřazený porušený právní předpis patří rozhodnout Soudnímu dvoru. Stěžovatel doložil důkazy, že je plně právně způsobilý. Ústavní stížností napadáno: Usnesení Nejvyššího soudu dne 31. května 2016, sp. zn. 6 Tdo 323/2016. Usnesení Krajského soudu v Brně dne 14. října 2015, sp. zn. 5 To 317/2015. Usnesení Okresního soudu v Prostějově dne 26. května 2015, sp. zn. 3 Nt 1151/2014

 1. IV. ÚS 3899/17 dne 16. 1. 2018 (zastoupen asociací Cannabis is The Cure, z.s.) Meritum: Obvinění za nedovolenou výrobu konopí. Stěžováno narušení ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a zákonného soudce zakotvené v čl. 36 odstavci 1 a v čl. 38 odstavci 2 Listiny základních práv a svobod a dalších základních práv a svobod, neboť odmítavé usnesení Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 664/12 dne 13. 4. 2012 bylo zcela vadné a vědomě mylné, protože stěžovatel byl plně právně způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog), jak tvrdí vědomě mylně justice, a spor o nadřazený porušený právní předpis patří rozhodnout Soudnímu dvoru. Ústavní stížností napadáno: Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. listopadu 2017, č. j. 9 Nt 19/2017-414. Usnesení Okresního soudu v Prostějově dne 5. října 2017, č. j. 3 T 131/2017-417

 1. II. ÚS 198/18 dne 6. 3. 2018 (zastoupen asociací Cannabis is The Cure, z.s.). Meritum: Stěžováno neodškodnění za opakované pokusy justice o omezení právní způsobilosti. Ústavní stížností napadáno: Usnesení Krajského soudu v Brně dne 30. 11. 2017 č. j. 17 Co 195/2017- 886. Usnesení Okresního soudu v Prostějově dne 26. 7. 2017 č. j. 0 Nc 7044/2016-505

 1. II. ÚS 2803/18 dne 11. 10. 2018 (zastoupen asociací Cannabis is The Cure, z.s.) Meritum: Obvinění za nedovolenou výrobu konopí. Stěžován justiční kartel s trestní exekutivou krytý vědomě předsedou Nejvyššího soudu. Ústavní stížností napadáno: Rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu č. j. S 315/18 ze dne 19. 7. 2018.

 1. IV.ÚS 2771/18 dne 11.9.2018 ( advokát Mgr. David Macháček) Meritum: Stěžováno neustanovení advokáta k podání ústavní stížnosti při neodškodnění stěžovatele za opakované pokusy justice o omezení právní způsobilosti. Ústavní stížností napadáno: Usnesení Krajského soudu v Brně dne 18. května 2018, č. j. 17 Co 62/2018-999. Usnesení Okresního soudu v Prostějově dne 27. března 2018, č. j. 0 Nc 7044/2016-913

 1. II.ÚS 2804/18 dne 16. 10. 2018 (advokát Mgr. David Macháček) Meritum: Obvinění za nedovolenou výrobu konopí. Opětovně navrhováno zrušení § 283 až 287 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a dále nařízení vlády č. 3/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, § 2 písm. d), § 5 odst. 5, § 15 písm. e), § 24 odst. 1 písm. a), § 24a, § 24b a § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití a vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Stěžováno Stěžováno, že nalézací a dovolací justice porušily čl. 1, čl. 3 odst. 1 a 3, čl. 4, čl. 5, čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 1 a 2, čl. 8 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1 až 3, čl. 11 odst. 1, čl. 12 odst. 3, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 17, čl. 20 odst. 1, čl. 23, čl. 26 odst. 1, čl. 27 odst. 1, čl. 31, čl. 36 odst. 1 a 2, čl. 37 odst. 3, čl. 38 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Ústavní stížností napadáno: Usnesení Nejvyššího soudu dne 30. 5. 2018, č. j. 11 Tdo 426/2018-114. Unesení Krajského soudu v Brně dne 7. 12. 2017, č. j. 7 To 362/2017-1976. Rozsudek Okresního soudu v Prostějově dne 25. 5. 2017, č. j. 11 T 130/2016-1644

 1. I. ÚS 3995/18 dne 12. března 2019 (advokát Mgr. David Macháček) Meritum: Stěžováno porušení práva na spravedlivý proces ve správním řízení o přestupku za řízení automobilu pod vlivem kanabinoidů a údajné nepodání odvolání Krajskému úřadu na sankční rozhodnutí MěU Konice. Ústavní stížností napadáno: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2018 č. j. 1 As 204/2018-204, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22. 5. 2018 č. j. 22 A 70/2016-557 a rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 21. 9. 2016 č. j. KUOK 93502/2016, sp. zn. KÚOK/83452/2016/ODSH-SD/7471.

 1. II. ÚS 503/19 dne 26. března 2019 (advokát Mgr. David Macháček) Meritum: porušení základních práv a svobod ve věci exportu a importu náboženských předmětů náboženské společnosti Chrám Přírody a nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru. Ústavní stížností napadáno: usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2018 č. j. 7 As 188/2018-386, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2018 č. j. 11 A 1/2017- 388 a rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 22. 12. 2016 č. j. MK 78898/2016 OLP

 1. IV.ÚS 1153/19 dne 14. června 2019 (advokát Mgr. David Macháček) Obvinění za nedovolenou výrobu konopí. Opětovně navrhováno zrušení § 283 až 287 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a dále nařízení vlády č. 3/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, § 2 písm. d), § 5 odst. 5, § 15 písm. e), § 24 odst. 1 písm. a), § 24a, § 24b a § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití a vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Stěžováno Stěžováno, že nalézací a dovolací justice porušily čl. 1, čl. 3 odst. 1 a 3, čl. 4, čl. 5, čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 1 a 2, čl. 8 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1 až 3, čl. 11 odst. 1, čl. 12 odst. 3, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 17, čl. 20 odst. 1, čl. 23, čl. 26 odst. 1, čl. 27 odst. 1, čl. 31, čl. 36 odst. 1 a 2, čl. 37 odst. 3, čl. 38 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Ústavní stížností napadáno: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.12. 2018, č. j. 11 Tdo 1455/2018- 301, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.5. 2018 č.j. 8To 102/2018-998 a č.j. 8 To 102/2018- 1014 a rozsudku Okresního soudu v Prostějově ze dne 6.2.2018, čj. 3T 131/2017-627

 2. I. ÚS 1490/19 dne 26.června 2019 (zastoupen asociací Cannabis is The Cure, z.s.) Ústavní stížností napadáno stejně jako v bodě 18: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.12. 2018, č. j. 11 Tdo 1455/2018- 301, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.5. 2018 č.j. 8To 102/2018-998 a č.j. 8 To 102/2018- 1014 a rozsudku Okresního soudu v Prostějově ze dne 6.2.2018, čj. 3T 131/2017-627

 3. II. ÚS 1524/19 dne 2.července 2019 (advokát Mgr. David Macháček). Meritum: Povolení obnovy trestních řízení za obvinění v letech 2010 – 2012 ve spojení s návrhem na předností projednání věci, návrhem na zrušení § 283-287 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 3/2012 Sb.; ustanovení § 2 písm. d), § 5 odst. 5, § 15 písm. e), § 24 odst. 1, písm. a), § 24a, 24b a 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití; a vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Ústavní stížností napadáno: sdělení Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 19. 6. 2019 č. j. 3 SPR 19/2019-62, sdělení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ze dne 3. 5. 2019 č. j. 1 SPR 47/2019-188, sdělení Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 19. 3. 2019 č. j. 1 SPR 132/2019-20, sdělení Okresního státního zastupitelství v Prostějově ze dne 8. 3. 2019 sp. zn. SPR 120/2019, usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 22. 3. 2019 č. j. 11 T 130/2016-3639, usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 16. 4. 2019 č. j. 2 T 104/2010-2992, usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 18. 4. 2019 č. j. 3 T 131/2017-2151, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 5. 2019 č. j. 8 To 192/2019-558,

SMS + 420 774 723 261/ email: apatyka@konopijelek.cz/ Mgr. Dušan Dvořák/ 798 55 Ospělov 6/ www.konopijelek.cz