Ministerstvo kultury se vyjařuje ke stanovám před jejich podáním

Cannabis is The Cure, z, s, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Ministerstvo kultury ČR

Věc: žádost o vydání informace/stanoviska

Obracíme se na vás jako právní zástupce Konopné církve. Přestože máme ke stávající verzi stanov (http://www.konopnacirkev.cz/ – ústava) určité výhrady, musíme reagovat na výroky ředitelky odboru církví MČR

 1. kontext

Dne 3. února 2016 ředitelka odboru církví ke stanovám uvedla a zvýraznila. Citujme: „… § 3 písm. a) definuje církev a náboženskou společnost takto: Církví a náboženskou společností se rozumí „dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry,založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování,duchovní služby a případně obecně prospěšné činnosti“ …Vzhledem k popisu činnosti Konopné církve ve Vámi předložených stanovách je však zřejmé, že tato organizace, i přes její název, nespadá pod charakteristiku církve a náboženské společnosti.

 1. Žádost o informace/stanovisko

Protože se nedomníváme, že zvýrazněné popisy skutečností absentují ve stanovách, sdělte, které podtržené popisy jednání jsou určeny nějakým/jakým zákonně definovaným způsobem? Tzn. náboženské obřady, bohoslužby, duchovní služby atd. Uveďte č. zákona a konkrétní ustanovení.

 1. kontext

Dále paní ředitelka 3. února 2016 uvedla a zvýraznila: S ohledem na nezákonnost propagace, pěstování či jiného nakládaní s konopím, s výjimkou tzv. konopí technického, Vás však upozorňujeme na skutečnost, že jak zákon o církvích a náboženských společnostech, tak občanský zákoník nedovolují založení a vznik právnické osoby, jejímž účelem je porušování práva, viz níže. § 5 zákona č. 3/2002 Sb. – Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností:Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména pokud

 1. a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,
 2. b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,
 3. c)podporujenásilí nebo porušování právních předpisů,
 4. d)závažně narušujeveřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,
 5. e) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání4), nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo
 6. f) je její učení utajováno vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.
 • 145 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.:

Zakazuje se založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva ….

 1. Žádost o informace/stanovisko

Protože se nedomníváme, že zvýrazněné popisy skutečností Konopná církev naplňuje ve stanovách a žádné technické konopí žádný zákon nezná, sdělte, které konkrétní skutečnosti ze stanov vedly k MK k sdělení takých to závažných – dle nás zcela nesmyslných – obvinění. Jak by snad mohl církev vedená jedním z nejzkušenějších odborníků v cannabisterapii v Evropě (Dušan Dvořák, MMCA, viz http://dusandvorak.blogspot.com/ ) ohrožovat veřejné zdraví, když konopí je bylina s neexistujícími, resp. bagatelními riziky pro dospělého člověka, viz doc. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc. dne 13. 3. 2015 v bodě 2 na http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ a naopak Česká republika jedná vůči občanům jako zločinecká teroristická organizace, viz stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva na http://echr-coe-int.blogspot.com/ nebo v češtině v archivu zločinu justice a exekutivy na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/

 

Naopak vám můžeme doložit z tzv. bible řadu citátů vybízejících k násilí, byť nikoliv tolik jako jiné MK registrované nekřesťanské církve založené na tzv. koránu nebo tzv. tanachu, kde je zabíjení druhých považováno div ne za čest.

Děkujeme

Dne 18. 2. 2016                                 Mgr. Ivan Chalaš, MCA, místopředseda

Od: Bendová Pavla <Pavla.Bendova@mkcr.cz>

Datum: 3. února 2016 10:46
Předmět: Stanovy církve

Ministerstvu kultury byla dne 29. 1. 2016 doručena Vaše žádost o posouzení stanov Konopné církve za účelem možného podání návrhu na registraci této církve. K Vaší žádosti uvádíme následující:

 1. Náležitosti návrhu na registraci církve a náboženské společnosti jsou uvedeny zejména v § 10 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. S textem tohoto zákona se můžete seznámit mj. na stráncehttp://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/pravni-predpisy/zakon-c–3-2002-sb—o-cirkvich-a-nabozenskych-spolecnostech-171526/. Dále si Vás dovolujeme odkázat na metodický návod k podání návrhu na registraci:http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=372. Pro případ návrhu na registraci je třeba sestavit dokument dle § 10 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb., tzv. základní dokument. Jeho správnost a úplnost je Ministerstvem kultury posuzována až v průběhu registračního řízení.

Upozorňujeme také na skutečnost, že některé z činností, jimiž církve a náboženské společnosti vstupují do veřejné sféry (např. vyučování na školách, zřizování církevních škol, působení ve věznicích či armádě apod.), mohou i registrované církve a náboženské společnosti vykonávat až po získání oprávnění k výkonu tzv. zvláštních práv, což vyžaduje splnění poměrně přísných podmínek (viz zejména § 7 a § 11 zákona č. 3/2002 Sb.).

 1. Vzhledem k popisu činnosti Konopné církve ve Vámi předložených stanovách je však zřejmé, že tato organizace, i přes její název, nespadá pod charakteristiku církve a náboženské společnosti. Zákon č. 3/2002 Sb. v ustanovení § 3 písm. a) definuje církev a náboženskou společnost takto: Církví a náboženskou společností se rozumí „dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy,náboženskými obřady a projevy víry,založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování, duchovní služby a případně obecně prospěšné činnosti“.

Jako církev a náboženská společnost nemůže být registrováno společenství, které uvedené definici neodpovídá. V tomto ohledu se jako vhodnější jeví právní forma spolku (viz § 214 – 302 občanského zákoníku, tj. zákon č. 89/2012 Sb.).

 1. S ohledem na nezákonnost propagace, pěstování či jiného nakládaní s konopím, s výjimkou tzv. konopí technického, Vás však upozorňujeme na skutečnost, že jak zákon o církvích a náboženských společnostech, tak občanský zákoník nedovolují založení a vznik právnické osoby, jejímž účelem je porušování práva, viz níže.
 • 5 zákona č. 3/2002 Sb. – Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností:

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména pokud

 1. a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,
 2. b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,
 3. c)podporujenásilí nebo porušování právních předpisů,
 4. d)závažně narušujeveřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,
 5. e) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání4), nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo
 6. f) je její učení utajováno vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.
 • 145 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.:

Zakazuje se založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem…

Na základě všech výše uvedených bodů se podrobněji k textu stanov Konopné církve nevyjadřujeme.

S pozdravem

Ing. Pavla Bendová

ředitelka odboru církví