Zákon o církvích a církev a daně

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=52309&recShow=29&nr=3~2F2002&rpp=50#parCntFinanční úřad pro Olomoucký kraj

Lazecká 545/22,779 11 Olomouc

Oddělení DPFO a DPPO

Odpovědi na dotazy – Dušana Dvořáka, nar. 12. 1. 1962, bytem Tylova 963/2, 779 00 Olomouc ze dne 7.1.2016

Dotazy číslovány, odpovědi následují za dotazy

1)   Jsou/nejsou finanční správou zdaňovány výnosy z trestné činnosti PŘIZNANÉ KE ZDANĚNÍ? (stačí Ano- jsou zdaněny/Ne- nejsou zdaněny)

2)   Pokud finanční správa tyto příjmy nedaní, uveďte prosím, dle jakého předpisu a jakého ustanovení je s  těmito majetky dále nakládáno. Pokud tyto příjmy finanční správa daní, uveďte, dle jakého předpisu a ustanoveni.

Zda se v konkrétním případě jedná o spáchání trestného činu a o výnosy z trestné činnosti či ne, určuje vždy pouze soud.

Trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 trestního zákoníku se dopustí, kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu a) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo b) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v písmenu a), nebo kdo jinému spáchání takového činu umožní.

V daňovém řízení má každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo kterého správce daně vyzve, povinnost předložit úplné a pravdivé daňové přiznání, ve kterém daňový poplatník uvede všechny zdanitelné příjmy za dané zdaňovací období (§ 135 z. č. 280/2009 Sb., daňový řád, dále jen „DŘ“, § 3 a § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  dále jen „ZDP“).

Daňová povinnost přitom vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající (§ 3 DŘ).

Vyjádří-li správce daně podle ustanovení § 92   pochybnosti o tvrzení daňového subjektu, je daňový subjekt povinen tvrzené skutečnosti prokázat, což je legitimní snahou o ověření, zda prostředky byly zdaněny, případně z jakého důvodu se tak nestalo.

V daňovém řízení tak poplatník musí prokazovat nikoli původ případně sporného majetku, ale to, že jej řádně zdanil. Pouze v tomto rozsahu tak má poplatník důkazní břemeno.

S tím souvisí i novela zákona o dani z příjmu účinná od 1. 1. 2015, která zavádí povinnost oznámit správci daně příjem, který je osvobozen od daně.

Podle § 38 v ZDP, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Pokud tak neučiní, vzniká mu povinnost, mimo jiné, i uhradit pokutu (§ 38w ZDP).

3)   Zda lze přijmout plátcem registrovaným k dani darovací práci, služby, materiální a finanční podporu kvantifikovanou v darovací smlouvě jasným pojmenováním finančního daru a u ostatních darů výší daru dle cen obvyklých, pokud s nějakým jiným omezením, toto omezení prosím označte předmětným ustanovením a předpisem.

S účinností k 31. 12. 2013 pozbyl platnosti zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, který se zabýval darováním.

S účinností od 1. 1. 2014 jsou bezúplatné příjmy uvedeny v § 4a) a § 10 ZDP.

Na základě výše uvedeného poplatníka nelze registrovat k dani darovací.

Přijetí bezúplatného plnění na základě darovací smlouvy daňové předpisy nijak nebrání.

4)   Jak se změnila výše nezdanitelného příjmu u příležitostné práce v letech 2004 – 2015 a zda se vztahuje i na občany bez trvalého pobytu a území ČR.

Příležitostná činnost, jiná než dle § 6 ZDP, je zakotvena v § 10 ZDP. S účinností od 1. 1. 2014 je částka osvobozeného příjmu v § 10 odst. 3 písmeno a) ZDP zvýšena z 20 000 Kč na 30 000 Kč.

Současně je ale v § 38g ZDP uvedeno, kdo je povinen podat daňové přiznání. Poplatník  – který má příjmy ze závislé činnosti, je povinen podat daňové přiznání v případě, že má příjmy z § 7 až § 10 ZDP vyšší jak 6 000 Kč (§ 38g odst. 2 ZDP).

Kdo je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, je uvedeno v § 2 ZDP. V odstavci 3 tohoto paragrafu je uvedeno, že daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR.

5)   Lze/nelze přiznat plátcem registrovaným k dani darovací jako dar práci, kterou občan vykonal v rámci nedaněné příležitostné práce, když ten je ve věci uznávaný odborník, příjem mohl mít pro vlastní rodinu, ten ji však vykonal pro veřejně prospěšný účel, když trvalý příjem má daný občan odlišný od příležitostné práce? Napište prosím ustanovení a předpisy, které případně takový dar vylučují/omezují.

S účinností k 31. 12. 2013 pozbyl platnosti zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, který se zabýval darováním.

S účinností od 1. 1. 2014 jsou bezúplatné příjmy uvedeny v § 4a) a § 10 ZDP.

Na základě výše uvedeného poplatníka nelze registrovat k dani darovací.

Práce, kterou poplatník vykonal v rámci ostatní činnosti dle § 10 odst. 3 písmeno a) ZDP, jako příležitostnou, lze poskytnout jakobezúplatné plnění.

Poplatník, který bezúplatné plnění poskytnul, si může hodnotu bezúplatného plnění uplatnit v souladu s § 15 ZDP jako odpočet od základu daně.

Bezúplatným plněním je chápán bezúplatný převod majetku, který je realizován na základě darovací smlouvy.

Dárce bezplatně přenechává peněžní prostředky, movitou věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch obdarovanému.

Předmět darování musí být ve smlouvě jasně vymezen. Aby bylo možné jako bezúplatné plnění poskytnout peněžní prostředky z příležitostné práce, musí být dohodnuta odměna za vykonanou práci, které by se bylo možno vzdát a označit ji za bezúplatné plnění fyzické osoby na zákonem stanovené účely.

6)   Lze/nelze právnickou osobu (např. spolek, ústav, církev, společenství vlastníků) registrovat na FÚ toliko z daně darovací, když nepotřebnost registrace právnické osoby z daně z příjmu je doložena ustanovením, že daný subjekt má příjmy toliko z členských příspěvků?

K registraci z titulu daně darovací – viz odpověď k dotazu č. 3).

Od registrace je ale nutno oddělit povinnosti daňového subjektu ve věci podávání daňového přiznání.

Výjimku z povinnosti podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob řeší § 38mb ZDP, kde je řečeno kdy a za jakých okolností nemusí tito poplatníci přiznání podávat.

7)   Je možné za kostelní sbírku do pokladnice registrované církve nebo náboženské společnosti označit pokladničku umístěnou v nevysvěceném prostoru?

8)   Pokud registrovaná církev nebo náboženská společnost zřizuje kostelní sbírku, je nějak legislativně a pokud ano, jak, takováto kasička omezena/určena/limitována, stejně tak její výnosy a subjekt, který tuto kostelní sbírku organizuje nějak vymezen/omezen/povinen při založení takové kostelní sbírky?

Výnosy z kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných církví a náboženských společností jsou dle § 19 ZDP od daně z příjmů osvobozeny.

Osvobozeny jsou však pouze výnosy kostelních sbírek, výnosy jiných sbírek není možné podle tohoto ustanovení osvobodit. Pokud by se ale jednalo o veřejnou sbírku, je možné osvobodit pouze úrokové výnosy. Kostelní sbírka je vymezena místem svého uskutečnění.

Podmínkou osvobození příspěvků členů je, že se musí jednat o registrované církve a náboženské společnosti, u neregistrovaných toto osvobození uplatnit nelze. Jinak je možné konstatovat, že se jedná o obdobnou úpravu jako v případě členských příspěvků.

Úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky – pořádání veřejných sbírek je upraveno zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), v platném znění (dále jen „ZoVS“). Podmínkou osvobození je skutečnost, že se jedná o úrokové příjmy, jak vyplývá z § 1 odst. 3 ZoVS, hrubým výtěžkem sbírky se rozumí veškeré peněžní příspěvky získané sbírkou, včetně úroků z vkladů příspěvků na bankovní účet. Osvobození se tedy bude vztahovat na tyto úroky z vkladů.

Druhou podmínkou je skutečnost, že se musí jednat o veřejnou sbírku pořádanou k účelům vymezeným v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 ZDP, tedy k účelům, na které je možné poskytnout dar, který pak bude položkou odčitatelnou od základu daně. Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.

Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba.

9)   Jsou nějak legislativně omezeny od daně osvobozené příjmy za církevní úkony? Uveďte prosím ustanovení a předpis. Popř. vymezení církevních úkonů, je-li kromě zakladatelské listiny církve církevní úkon nějak legislativně explicitně pojmenován/vymezen/omezen.

Z daňového pohledu jsou výnosy z kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných církví anáboženských společností dle § 19 ZDP od daně z příjmů osvobozeny (viz výše).

Podmínkou osvobození příspěvků členů je, že se musí jednat o registrované církve a náboženské společnosti, u neregistrovaných toto osvobození uplatnit nelze. Jinak je možné konstatovat, že se jedná o obdobnou úpravu jako v případě členských příspěvků.

Aby se jednalo o osvobozené příjmy, musí se jednat o členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovatelských nebo zakladatelských listin.

Není rozhodné, jakým způsobem jsou tyto členské příspěvky ve stanovách či dalších zmiňovaných dokumentech upraveny, ale jestliže se jedná o členské příspěvky v souladu se stanovami, statutem, zřizovatelskými či zakladatelskými listinami, jedná se o příjmy osvobozené od daně.

.

Ostatní dotazované skutečnosti, jako např. vymezení církevních úkonů či výkon zvláštních práv, se řídí zákonem č. 3/2002 Sb., v platném znění, což je zákon o církvích a náboženských společnostech.

10)               Je dárce, který daroval nemovitost veřejně prospěšné společnosti povinen hradit nějakou daň? Nebo naopak obdarovaný? Pokud jsou tyto dary nějak legislativně omezeny, uveďte prosím ustanovení a předpis.

Poplatník, který poskytnul bezúplatné plnění, nemá povinnost z titulu poskytnutí platit daň.

Poplatník, který přijal bezúplatné plnění, má toto plnění osvobozeno, pokud splňuje podmínky ustanovení § 4a a § 10 odst. 3 ZDP.

Jinak se jedná o zdanitelný příjem.

  1. ledna 2016

S pozdravem

ING. RADOMÍR FLORIÁN

vedoucí oddělení

Oddělení daně z příjmů právnických osob

FINANČNÍ ÚŘAD PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc

 Tel.: +420 585 541 212

E-mail: Radomír.Florian@fs.mfcr.cz

www.financnisprava.cz